FNs migrasjons avtale og noen relevante punkter faktisk.no ikke har tatt med i sin analyse

 

FNs migrasjons avtale og noen relevante punkter faktisk.no ikke har tatt med i sin analyse https://www.faktisk.no/artikler/VjL/hva-er-fns-migrasjonsavtale?fbclid=IwAR0_mVo2ykJQ-rpbiQD9Yif1RKzQYxQkBqZqhsDc1MfgPqJoFr0azetTE-c

“I tillegg legges det blant annet vekt på at migrantene skal komme i arbeid.”
Det er allerede stor konkurranse om jobber her til lands, dvs at denne konkurransen vil øke med inntaket av migranter. Hva er årsaken til alle disse flyktningene ? Hvem var det som skapte de scenarioene som gjør at folk må flykte fra sine opprinnelige hjemland ? Slikt skjer ikke av seg selv, i de aller fleste tilfeller så er det noen som tjener økonomisk på andre sine lidelser.


Når katastrofen er et faktum, så sparkes det alltid nedover, det er aldri de som er skyld i den som må ta konsekvensene, det er de som er direkte utsatt og de som blir indirekte utsatt for en konstruert katastrofe som må ta regninga. Det er soleklart hvem som direkte må ta konsekvensene, men det er noe mer tåkete hvem det er som må ta de indirekte konsekvensene.


FN sier at de som ikke har forårsaket krig og forurensning skal bære ansvaret pga at noen andre har skapt dette helvete. FN kommer heller ikke med en utregning som forteller hvor mye dette vil koste økonomisk og sosialt, med tanke på at arbeidsledigheten her til lands er ganske stor og at den vil øke enda mer når enda flere mennesker uten arbeide kommer hit.


Migrantene som kommer hit vil jo det beste for seg og sine akkurat som du og jeg vil det beste for oss selv og våre nærmeste, men når det fører til økt økonomisk konkurranse og til en hardere kamp om sosiale goder, så får vi jo en situasjon der de som kommer utenfra blir sett på en trussel da vi som bor her vil beskytte vår levestandard. Og dette er ikke noe unormalt, det samme ville vært tilfelle hvis det var vi som flyttet til et annet land, og vrir man det om til rasisme da er man ikke interessert i å se realiteten i øynene men å konstruere sin egen virkelighet.


Ja visst skal vi hjelpe andre i nød, men vi skal da ikke hjelpe slik at det går til helvete for oss selv i den prosessen ? Veldig forenklet så er det slik at jeg, hvis jeg må velge, hjelper mine nærmeste, de kjenner jeg, de elsker jeg.
Hvis man foretrekker å hjelpe ukjente framfor sine egne, sitt eget kjøtt og blod som man har sterke bånd til, hva slags far og mor er man da ? Og det er jo akkurat på samme måte de som er i nød tenker, de vil vekk fra det helvete de lever i for å hjelpe sine nærmeste. Vi blir satt opp i mot hverandre slik at konflikter skapes der det blir sparket nedover i alle instanser, der kunstig fiendeskap konstrueres ved hjelp av naive, men også vitende politikere, slik at de som står bak årsaken til den vanvittige forskjellen mellom fattig og rik får lov til å fortsette med sine forbrytelser.

“Både naturkatastrofer, klimaendringer og miljøødeleggelse nevnes som årsaker til migrasjon. Det er listet opp fem punkter med tiltak mot effekter av blant annet klimaendringer. Her påpekes det blant annet at man må prioritere tiltak lokalt for å dempe migrasjonen.”

I gamle dager så hadde produktene en mye lenger holdbarhet enn i dag, men fordi alt handler om økonomi og vekst, en vekst som ikke kan vare i evig tid, men som allikevel mange tro vil gjøre akkurat det, så må produktene slites raskere ut slik at vi hele tiden skal gjøre nye innkjøp så økonomiens tannhjul blir holdt i gang. Og det er her det interessante kommer inn når politikere snakker om miljø, da de aldri nevner at det er fullt mulig å produsere varer som er mye mer slitesterke enn de produktene vi i dag har.

Hadde man gjort det så ville man jo både spart store mengder med råvarer og søppelberget som truer miljøet verden over, ville begynt å avta. Så hvorfor tar ikke politikerne den debatten ? Fordi da vil de bli ferska i at de egentlig ikke bryr seg om miljøet og at det kun er økonomien til produsentene som gjelder, og at de hverken jobber for folket de er valgt av eller miljøet, men storfinansen og deres agenda.

Og som om ikke det er nok, så er alle korporasjoners hovedmål å generere mest mulig profitt for aksje eierne, og når profitt sitter i førersete, da blir miljø ganske irrelevant, da de to passer like godt sammen som olje og vann. Vi ser altså at politikerne ikke gir produsentene flere skatter og avgifter, men videresender regningene til forbrukerne slik at de skal betale for produsentenes synder. Og det er jo logisk, siden politikerne jobber for storfinansen og ikke folket. Det er med andre ord ikke nasjonene som skal ta regninga og ordne opp for de som står bak miljø ødeleggelsene, den regninga skal sendes til de korporasjonene som er ansvarlige, så hvorfor gjør ikke FN det ?

 


“Under punktet om bekjempelse av hatkriminalitet står det et de migrantene som blir offer for slik kriminalitet skal gis medisinsk, juridisk og psykologisk hjelp.”

Våre “kjære” folkevalgte har sammen med NATO de siste årene bombet flere land sønder og sammen under påskudd av å stanse terrorisme, noe som jo er helt hinsides og paradoksalt når vi ser resultatet av deres “demokratisering” av disse såkalte “terrorstatene”, alle landene de har angrepet hadde det bedre før NATOs inngripen, mye bedre. Så hvem er de virkelige terroristene, hvem bedriver hatkriminalitet ? Siden folk flest ikke klarer å tenke klart så skal jeg stave det ut her: Politikerne, våpenprodusentene, og bankene er de skyldige. Så hvorfor må ikke de betale for sine synder, hvorfor sparkes det nedover slik at ansvaret havner på helt feil sted ? For å tydeliggjøre det slik at alle kan forstå hva jeg vil fram til så viser jeg til disse tre videoene her:

How to Solve the European Migrant Crisis in 5 Steps

 

All Wars Are Bankers’ Wars

5hfEBupAeo4

 

“Our real enemies are not those living in a distant land whose names or policies we don’t understand; The real enemy is a system that wages war when it’s profitable, the CEOs who lay us off our jobs when it’s profitable, the Insurance Companies who deny us Health care when it’s profitable, the Banks who take away our homes when it’s profitable. Our enemies are not several hundred thousands away. They are right here in front of us”
War veteran Mike Prysner

Amazing speech by war veteran

akm3nYN8aG8

“I det åttende punktet i Facebook-plakaten står det at «Forbrytelser mot migranter skal straffes særskilt».”
Ja vel, hvorfor straffes da ikke de som har tvunget dem på flukt ?


“Punkt ni i Facebook-plakaten heter «Spesifikke program som skal gjøre det lettere for migranter å starte egne firma». Denne påstanden stemmer, og er beskrevet under mål 19, tiltak «e»:
Hvis vi som er statsborgere i de landene som skal ta i mot migrantene ikke får de samme mulighetene som dem så vil det være forskjellsbehandling, noe som jo vil skape splid. Urettferdig behandling er det ingen som liker, forstår man ikke det så har man liten kontakt med virkeligheten

 

“Utvikle målrettede støtteprogrammer og finansprodukter som legger til rette for investering og entreprenørskap for migranter og diasporaer, herunder ved å gi administrativ og juridisk støtte til bedriftsetablering, ved å matche startkapital, etablere diasporaobligasjoner og utviklingsfond, investeringsfond for diasporaer, samt organisere egne varemesser.”
Det blir det samme som punktet over her, forskjellsbehandling skaper ikke en god atmosfære, tvert i mot, det er så enkelt som å se på en familie der ett av barna har status som gullunge og de andre går for lut og kaldt vann, det kalles sadisme, og når man ser på hvor FN legger ansvaret hen så er sadisme kansje ikke ett så dårlig ord valg ?

 

“Festivitetene rundt «Global Pact for Safe, Orderly and Regular Migration», kjent som Migrasjonsavtalen, omtaler ikke kolonialisme og dens konsekvenser, og spesielt ikke hvilket grunnlag for kriser, kriger og fordrivinger på det afrikanske kontinentet som tilhengerne av pakten har skapt. FNs migrasjonsavtale, ifølge dens tilhengere, vil innlede en bedre æra. Men fordi den ignorerer de historiske røttene og sosioøkonomiske årsakene til den globale urettferdigheten, vil den oppnå det motsatte og legitimere ulikhet skapt av migrasjon.

Allerede den grunnleggende forståelsen av migrasjon i FN-traktaten gjør støtretningen tydelig. i «Retningslinjene/ Guiding Principles» angis under punkt 8:

«Vi anerkjenner at migrasjon er en kilde til velstand, innovasjon og bærekraftig utvikling i vår globaliserte verden.»

«For hvem?», kunne en uforsiktig leser spørre spontant. Selvfølgelig mottar han/hun ikke et svar. I stedet fortsetter den:

«Målet med den globale avtalen er å utnytte migrasjonens potensial for å oppnå alle målsetningene om bærekraftig utvikling, såvel som å forsterke virkningen som migrasjon vil ha på å nå fremtidige mål.»

På til sammen 34 sider forsøkes det å bevises at migrasjon vil føre til «samarbeid der alle vinner» for de tiltredende statene. Under punkt 14, hvor det knapt kan høres og antydningene er enda vanskeligere å oppdage, brukes nøye avveide ord for å si at det kanskje vil være hindringer i veien. Så det skrives ikke «fordeler og ulemper ved migrasjon», men «muligheter og utfordringer». Ord med negativ assosiasjoner forekommer ikke i teksten.

Massemigrasjon er det synlige uttrykket for global ulikhet:

Hvem tjener på og hvem taper på massiv migrasjon, enten forårsaket av krig og flukt eller økonomiske vanskeligheter? Slike spørsmål kan være tabu bare for noen som betrakter migrasjon som «en kilde til velstand, innovasjon og bærekraftig utvikling», altså noen som eliminerer de grunnleggende årsakene til migrasjon og går gjennom verden med tunnelsyn, drevet enten av egen økonomisk fordel eller dårlig samvittighet mot de fattige i det «globale sør». Begge deler fører til en forvrengt oppfatning.

Massemigrasjon er det synlige uttrykket for global ulikhet. De som deler denne innsikten, kan ikke finne noe godt ved FNs migrasjonspakt, fordi denne globale urettferdigheten må overvinnes, ikke forvaltes.

Disse såkalte «økonomiske partnerskapsavtalene» skaper migrasjon. Legg til Vestens krig mot den muslimske verden, som har drept hundretusener i over et kvart århundre og fordrevet millioner. Vestlige militærallianser utløser flyktning- og migrasjons-bølger i Midtøsten, Afghanistan, Nord-Afrika og Mali.

Migrasjon skapes. Den har mange ansikter, og bare noen er dem er av lykke og tilfredshet. Vinnere og tapere kan identifiseres relativt enkelt. Vinnerne inkluderer selskaper som kan benytte en konstant tilførsel av billig og etter behov villig arbeidskraft for å holde produksjonskostnadene lave i den globale konkurransen.

Migrasjon er bra. Punktum. Der hvor det nevnes «negative drivkrefter og strukturelle faktorer», for eksempel under punkt 16.2, «som få folk til å forlate sine opprinnelsesland», gjør de hva de kan for å unngå å si hva de er.

Ordet «krig» forekommer ikke en eneste gang på 34 sider. Krav om en nødvendig sosial utjevning? Ingen. Krav om en ønsket regional utjevning? Ingen. Push og Pull-faktorene for masse-migrasjon er ikke navngitt. Men uten å nevne årsakene som tvinger folk til å reise utenlands, konsoliderer de tingenes nåværende tilstand, og enda verre, legitimerer den.

Dette forklarer også hvorfor FNs migrasjonsavtale er så populær blant kapitalfraksjoner som agiterer for fri flyt av kapital over hele verden og deres liberale politiske og medie-omgivelser, og som deretter sterkt forsvarer den. Den ønskede åpenheten mot verden oversettes i denne liberale fortellingen til en håndheving av de fire kapitalistiske frihetene: uhindret flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft.

Økonomisk konvergens kombinert med sosial divergens er det grunnleggende mønsteret i vårt økonomiske system, både innenfor EU og stadig over hele verden. Menneskene etterlates. De blir en produksjonsfaktor, som kan produseres og utdannes billigere i Bulgaria og brukes mer lønnsomt her.

En gang hadde venstresida som fanesak å stoppe dette systemet. På spørsmålet migrasjon har de imidlertid som i mange andre spørsmål også kommet ut av kurs. De forveksler migrantens ofte beklagelige skjebne med funksjonen som migrasjon spiller, og har derfor begynt å finne migrasjon positivt selv om den uttrykker ulikhet. Innpakket i et FN-dokument, kjemper store deler av dem for bevaring av denne globale ubalansen, noe som viser hvor de står politisk.

Til slutt snakker FNs migrasjonsavtale i klartekst. Der hvor det handler om «implementering», altså om penger, blir den ærlig. Fordi det ikke kan forventes at FN vil finansiere implementeringen, oppstår ideen om at de som profitterer på «trygg, ordentlig og regulær migrasjon» burde gjøre det. Migrasjonsavtalens økonomiske organ bør være åpen for «relevante interessenter, privat sektor og filantropiske stiftelser», i følge punkt 43. Så George Soros og hans likesinnede vil dermed ha rett til å bli involvert i migrasjonsspørsmålet, med henvisning til høyeste myndighet, De forente nasjoner.” https://steigan.no/2018/12/den-nykoloniale-pakten/?fbclid=IwAR1BeiwNv51tC0D3-61mI7Irs2d2J7aD8yeMwWVPcZUI3TzFfeIUo6ArCmg

The Shock Doctrine (2009) Documentary by Naomi Klein

B3B5qt6gsxY

The Corporation

Y888wVY5hzw

 

Av Hans Christian Færden:
“Jeg ser med sorg på all den gode energien som så mange etniske nordmenn bruker mot muslimer generelt. Selv om jeg personlig støttet store deler av Sylvi Listhaugs immigrasjonspolitikk, handlet det for meg aldri om enkeltmuslimer, men om motstand mot kulturkollisjoner, som kun tjener krigsglobalister som vil nedlegge verdens suverene nasjoner. Alt vi gjør når vi gjør ofrene, immigrantene til fiendene er å la våre virkelige fiender slippe unna og vinne.

Alle mennesker, uansett etnisitet fortjener et trygt land å bo i. Ingen mennesker skal behøve å leve i konstant frykt. Når frykten og håpløsheten blir for stor vil de fleste mennesker derfor gjøre hva de kan for å finne trygghet og håp for seg og sine. De legger ut på vandring. Dette bør vi ikke overraskes over eller kritisere.

Problemet er ikke disse menneskene. Problemet er dem som sender dem på flukt. Dem som bomber og ødelegger deres eget land. Dem som betaler grovt for å få en diktator som de selv kontrollerer til å overta deres land, slik at landet kan plyndres for alle sine verdier. Problemet er kort sagt dem som gjør livet for mennesker til et helvete og tvinger dem på flukt.

Kan jeg få minne om Norges og andre bombing av Libya? Har vi rett til å kritisere at folk flykter fra våre bomber? Er jeg urimelig om jeg påstår at dem som ga bombeordrene til de norske flygerne er problemet, ikke menneskene som mistet alt og ble tvunget til å betale menneskesmuglere for den livsfarlige turen over Middelhavet?

Ja, jeg vet at det også har kommet mange lykkejegere. Mange som har fått høre at himmel på jord det er i Norge. Jeg vet også at en land kan kvitte seg med «uønskede problemer» ved å sende dem opp hit.

Jeg er sterkt tilhenger av at Norge skal forsvare sine grenser, la det være krystallklart. Spesielt i den verden vi har nå der selv Vatikanet har blitt infiltrert av krigsglobalister som for en hver pris vil ødelegge nasjoner slik at de selv kan bli herrer over en «global landsby». De gjør derfor alt for å skape kulturkonflikter og ødelegge hva de kan.

Den forferdelige «Eurabia» konspirasjonsteorien har vist seg som høyst sannynslig korrekt, med ett viktig unntak. Det er ikke islam som står bak selv, men svært pengesterke krefter i vår egen kultur som bruker islam for alt hva den er verd. Den vestlige kristne kulturen skal ødelegges, for en hver pris. Islam er verktøyet og muslimer ofrene, sammen med oss om vi ikke snart ser hvem fienden er.”  https://stateofglobe.no/2018/07/31/muslimmotstanden-odelegger-for-kampen-mot-krigsprofitorene/?fbclid=IwAR33byvC2q1lhSwUFYS8tCpbfBwmSOmjBkH8TcZu39XqqZrQDdzFbr_2PFE

 

“Antirasisme for dem som styrer definisjonen av den, dreier seg foruten om støtte til religionen islam, også å øke innvandringa til Norge. Å øke innvandringa til Norge deler Rødt med den tradisjonelle høyresida som representerer de ledende bedriftseierne og de mest konsekvente markedsøkonomene. Men den økte innvandringa, og den politikken overfor innvandrerne i Norge som Rødt kjemper for, det som er antirasisme i Rødts øyne, øker klasseskillene både i Norge og i Europa.

Når økt innvandring og hensynet til innvandrere blir Rødts hovedsak og ikke økonomisk kamp og kampen for fred og nedrustning, bryter Rødt med den tradisjonelle arbeiderklassen og tradisjonene i norsk arbeiderbevegelse.

Næringslivets og venstres felles kamp for økt innvandring gir økte klasseforskjeller
Den tradisjonelle høyresida som representerer arbeidsgiverne arbeider for økt innvandring for å presse ned lønningene. De ønsker også at så mange som mulig av innvandrerne må forsørges av felles skattemidler sånn at de sosiale ordningene mister politisk oppslutning. Særlig om de også skal gjelde for svært mange andre i hele EU. Sånn øker de økonomiske forskjellene og rammer dem som bare har støtte til «høyrepopulistene» å uttrykke sin misnøye med og forsvare seg med. (Flere «høyrepopulistiske» partier arbeider for mye høyre pensjoner enn regjeringene til de «moderate» høyrepartiene og sosialdemokratene).
Rødt vil innvandring av humanitære veldedighetsgrunner og «Fellesskap på tvers av grenser». Men Rødt har ikke klart å stanse de økende klasseforskjellene i Norge med denne innvandringa og heller ikke med sin aktive og engasjerte støtte til alle innvandrernes religiøse og kulturelle særkrav. Snarere tvert imot. De ledende markedsliberalistene vet hva de vil. De har kunnskap, er godt organiserte og handler deretter. Rødts og andres felles politikk med næringslivet om økt innvandring øker klasseforskjellene, det viser utviklinga fra Norge og ellers i Europa.

Høyresida og Rødt utgjør en knipetang mot vanlige arbeideres velferd. https://www.derimot.no/rodt-sin-viktigste-sakkampen-for-okt-innvandring/?fbclid=IwAR3X9qG6UkGW5uS_wCWncLQ5wiBwxIWWXnT04_0U-jhUF-u9veXsipliXQk

 

 

Antikrigsfilmer

Realistiske antikrigsfilmer som viser krigens nådeløse ansikt:

The Deer Hunter

Rendition
yxfKSOyg5VQ
Eye in the sky

PxpX8-efsZI

Stalingrad

bN6bfVJmhbc


Come and see

6HCTIUx1Arc

Ukjent soldat

z-ghv_jJYMM
Ambush (Rukajærven Tie)
uEQJwlQ1DGM

Das Boot

7pzKyeIex2Y

Thank you for your service

50LQGcb5knE

Kajaki

ZAP-80toA44

The Tracker 2002

2IV3LvS_M6M

Free state of Jones

3EMkxEKKSQI

Bat 21

065ygnrssgw

 

The Hill

cnJ-Uc8qQaE

Full metal jacket

x9f6JaaX7Wg

The Pentagon Papers

Nti8r-5prGg

 

Platoon

pPi8EQzJ2Bg

The Submarine Kid

Xm58D9e1tmg

 

When Trumpets Fade

gaHLvme40yo


Cold Mountain

uXGtunJ9Jqk

Three Kings

b36mjDR-9WU

The Rack

Ro2o2Mk9HMA

Apocalypse now

FTjG-Aux_yQ

Salvador

5e3na-7QZtA

 

Distant Thunder

bmExkSI2rkQ

Hamburger Hill

YOXWLSRs1Pc


Casualties of war

bVC_JB76Xkw


Time Limit

b5IjVwG4qZ4


Rescue Dawn

UNm9Tzo5rvI

 

By Dawn`s Early Light

56UeHe6dBy4

 

The Day After

J-cmkVgdTYU

 

Testament

f1S66lMTUAQ

 

THREADS

s_s8CrRN76M

Når et befal forstår at han er med på å opprettholde et psykopatisk system og tar ansvar – http://olehartattordet.blogg.no/1472675549_nr_et_befal_forstr_at.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv serien Black mirror, viser den oss framtiden ?

Serien Black mirror som blant annet kan sees på netflix, burde vært obligatorisk i samfunns undervisning og også innenfor sosiologi faget. Måten skaperne av serien har klart å forutse det dystopiske samfunnet vi er på vei inn i er rett og slett skremmende. 

“China blacklists millions of people from booking flights as ‘social credit’ system introduced. Officials say aim is to make it difficult to move for those deemed untrustworthy” – https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-social-credit-system-flight-booking-blacklisted-beijing-points-a8646316.html?fbclid=IwAR0a-i1wcX1ihDjgYTFyKJ6tQJL9Cx6-_Ul_XO6o3mut11BNh6L5h4FI5uQ


“Black Mirror S03E01 Airport scene” https://www.youtube.com/watch?v=YrpK90bHO2U

“Black Mirror – The future of social media. Rating everyone in your daily interactions” https://www.youtube.com/watch?v=epI5r0_T_lE

Japan Has Created Black Mirror-Inspired Bee Drones – https://futurism.com/japan-has-created-black-mirror-inspired-bee-drones

Black mirror: Hated in the nation
https://www.youtube.com/watch?v=SAJfyDTTHE4

 

Tåkepreik om EØS fra Ap sin Hadia Tajik

Tajik mener mye her, men kommer ikke med så mye som en eneste garanti om at hun og det partiet hun er med i skal klare å få til de endringene hun snakker om. Og hvorfor snakker hun om disse endringene nå, endringer som hun og hennes partifeller kunne gjort noe med for lenge siden, ved f. feks å bruke Reservasjonsretten i EØS-avtalen som ikke har blitt brukt en eneste gang ?

“Jeg skjønner godt at mange arbeidsfolk er rasende. Men å forlate EØS er ikke løsningen.” sier Tajik. Dette er jo retorikk rettet mot naive individer som ikke har skjønt at våre “kjære” folkevalgte snakker med kløvet tunge, hu skal plutselig være på lag med de hu og partiet hennes har stelt til faenskap for, enda hu ikke har noen som helst løsning på problemet, for forveksler man løsninger med meninger, da er man mildt sagt langt ute på viddene. Og denne sleipe politiker retorikken som serveres her, den skal liksom få oss til å stole på at hu vet hva hun snakker om ?

“Skal vi ha kontroll over markedet, eller skal markedet ha kontroll over oss?” Kjære Hadjik, enten så må du være ekstremt naiv eller så må du være ekstremt sleip. For markedet har hatt kontroll over oss og politikerne i lang lang tid. Alle lover og regler er i storfinansens favør, og alt handler om vekst vekst vekst, på bekostning av alt og alle unntagen de pengesterke. Att du som er høyt oppe i Ap systemet ikke har skjønt det er jo rett og slett skremmende, og så skal du liksom være den som gir oss råd om EØS avtalen ?

Den gangen Ap hadde folk som visste hva ordentlig arbe var og ikke som nå, infisert av en gjeng med broilere og teoretikere, da var Arbeiderpartiet et navn som stemte overens med navnet på partiet, da hadde de kontakt med grasrota, det har de ikke i dag, selv om de prøver å late som om de bryr seg om den vanlige mann og kvinne, mens de i realiteten kun bryr seg om seg og sitt. Se på hva de gjør og se så om det stemmer overens med det de sier, og skal man gjøre det, så kan det se ut som om Ap har meld seg inn i Høyre. Og hadde politikerne virkelig hatt noen interesse av å gi folk makt, så hadde vi hatt et direktedemokrati her til lands slik de har i Sveits. https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/6nJemW/Jeg-skjonner-godt-at-mange-arbeidsfolk-er-rasende-Men-a-forlate-EOS-er-ikke-losningen–Hadia-Tajik?fbclid=IwAR2L9DwADhJD4yFeluNrVdd_0nEJ0US0YMvluXlT_UvUg-Zpif8fAMu-qQ4

 

Direktedemokrati og folkeviljen


“Arbeiderpartiet har alltid vært for EU og forsvarer dagens utvikling, blant annet ved å velge en mange-millionær og erklært markedsliberalist som leder. Motstandspartiene, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, aksepterte Soria Moria-erklæringen og dermed at EØS-avtalen skulle legges til grunn for den rød-grønne regjeringen i åtte år. Alle partiene på Stortinget har ansvar for angrepene på velferdsstaten, folkestyre og den nasjonale suvereniteten. Forbehold til partiet Rødt, som fikk en representant på Stortinget ved valget i 2017.” https://www.derimot.no/eos-avtalen-en-gjokunge-som-eter-opp-grunnloven/?fbclid=IwAR18gsKeTFRbNp-8uLC6p3rUGLjja5G8T-8WVSy65MPl9-ETFqgTmj-zTx4

Jørund Hassel sier:

“EØS-avtalen eller rettere sagt EØS-loven – er problemet, ikke regjeringen. Dette blir som å rette baker for smed Leif Sande!

EØS-avtalen bygger på to hovedprinsipp. Det ene er at EU skal ha 100% kontroll på norsk lovgivning. Det andre er at arbeidstakere – i all hovedsak i ikke-akademiske yrker skal måtte godta kraftig sosial dumping på lønns- og arbeidsvilkår (spesielt pensjoner), for at Norge skal få solgt varer til EU.

Fakta er at handelen reguleres i all hovedsak av Norges handelsavtale med EU fra 1973. Og ikke av EØS-avtalen.

EØS-avtalen er med andre ord en avtale av og for milliardærene – som driver med handel og som vil ha billig arbeidskraft og som ikke er norske. Spesielt nyter disse spekulantene godt av EUs bestemmelser om tredjelandsprinsippet. Det vil si at en virksomhet eksempelvis kan leie inn arbeidstakere fra Asia – via Sverige – for deretter å sette dem i arbeid i Norge.

Konsekvensene av tredjelandsprinsippet er at det er avdekket at arbeidstakere har lønn ned mot 15 kroner timen, med 18 timers arbeidsdager, og som bor under slumlignende forhold.

Den danske transportministeren Ole Birk Olesen uttalte 01.11.2018 at dette er et forhold det ikke mulig å få gjort noe med. Selv ikke for Danmark som er medlem av EU. Det kan umulig Leif Sande ha fått med seg?

Poenget er at Ole Birk Olesen uttalelse viser hvor feil Leif Sande tar! Norske lønns- og arbeidsvilkår handler ikke om hva slags regjering vi har, men om EØS-avtalen og EØS-loven. For den (EØS-loven) gir EUs lover forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre herunder Grunnloven. Norge er «svinebundet til masta».

Det beste med Leif Sande sitt utsagn, er at den stadfester hvor feil Gro Harlem Brundtland tok i sin tid. Hun hevdet nemlig at «arbeidslivet ikke ville bli berørt av EU-lovgivning». Selv om Leif Sande forsøker å skylde på Fremskrittspartiet-, Høyre og Venstre-regjeringen for sosial dumping – så er dette innlegget en viktig erkjennelse av hvor skadelig EØS-avtalen er for norsk arbeidsliv og landets lønns- og arbeidsvilkår! Og hvor feil Gro Harlem Brundtland tok.” https://leifsande.no/eos-avtalen-er-viktig-men-regjeringen/?fbclid=IwAR2Y_jA5LiMuLs9Z87qYqGGOn6KBTIaotdl0hVNG-k8OKnCmgP8DpQtf9b8

Jørund Hassel:

“I denne saken blir det helt feil å ensidig skylde på domstolene og myndighetene Leif Sande.

Hvorfor reverserte ikke Arbeiderpartiregjeringene i 1986, 1990, 1993, 1996 og 2000 samt de «rød-grønne» 2005 og 2009 – den splittende innstillingsretten på arbeidstid som Willoch-regjeringen innførte i 1984?

Hvorfor reverserte ikke de «rød-grønne» den midlertidige medleverforskriften fra 2005 som Bondevik II-regjeringen innførte? Svaret er trolig at mange ville ha denne ordningen og ingen tok politisk ansvar.

Hovedspørsmålet er dog: Hvorfor har vi så svake og tafatte politikere i Norge – at de ikke evner å fjerne den meget fortjenesteinnbringende ordning for virksomhetseiere nyter godt av gjennom medleverforskriften?

For fakta i denne saken Leif Sande er at selv med EU-kommisjonen, EU-direktivene og EFTA-domstolene i ryggen så erkjenner du i dette innlegget norske politikeres inkompetanse. De evner ikke å fjerne medleverforskriften. Det er verken EU eller EU-domstolenes skyld.

Etter EØS-loven kan EU-domstolene enkelt stoppe medleverforskriften – som Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har påført norske arbeidstakere. I artikkelen din Leif Sande har du selv anført virkemidlene fra EU-kommisjonen, arbeidstidsdirektivet og EFTA-domstolen for en slik avgjørelse.

Beklager Leif Sande men her koker du suppe på spiker i din iver etter i hylle EU. Det holder ikke.”  https://leifsande.no/norske-domstoler-og-myndigheter-tvinger-gjennom-lang-arbeidstid-i-medlever/?fbclid=IwAR1CxsicbBqcNCfmf88fo9MRz2LtmnXJF2BKMW4GYj0SaNud5hb7yKmfYV0

Jørund Hassel:

“EØS-AVTALEN HANDLER OM SVEKKELSE AV LOVER OG AVTALER SOM ER VESENTLIGE FOR ARBEIDSTAKERE OG TRYGDEDE!

EØS-avtalen handler om to forhold. 
Det ene er at EU skal få full kontroll med norsk lovgivning (herunder Grunnloven). 
Det andre er kapitalens tilgang på billig arbeidskraft som er i stand til å utkonkurrere norske lønns- og arbeidsvilkår (spesielt pensjoner). Dette for gradvis å avfinasiere og avvikle velferdsstaten – gjennom at høy arbeidsledighet og lave lønninger vil knekke den. (NAV forsøker å skjule den høye arbeidsledigheten gjennom arbeid for trygd og andre tiltak).

Norge har en frihandelsavtale med EU fra 1973 som i all hovedsak regulerer norsk handel med EU. (Noe England misunner oss denne i disse dager). Vi er derfor ikke avhengig av EØS-avtalen.

Så lenge vi er bundet av EØS-avtalen kan ikke norske politikere gjøre noe som helst for å beskytte landets interesser, felleskapets verdier og eiendeler mv og de kan ikke gjøre noen ting for å beskytte norske arbeidstakere mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet mv. Dette fordi EUs fem friheter (fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft samt fri etableringsrett) har forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre. Det fremgår av EØS-lovens § 1 og § 2 + protokoll 35 til EØS-avtalen. I tillegg kommer utvidelsene i Schengen-avtalen som innebærer fri flyt av arbeidsinnvandring.

Derfor må Norge komme seg ut av EØS-avtalen!

HVORFOR LØFTER IKKE STATSMINISTER ERNA SOLBERG SÅ MYE SOM EN FINGER FOR VERNE NORSKE ARBEIDSTAKERE!

Før Stortingsvalget 2017 forsøkte Arbeiderparti å fremme 31 tiltak for å bedre vilkårene for norske arbeidstakere. 30 av disse ble nedstemt. Hvorfor?

I tillegg fremmet Arbeiderpartiet et forslag for å få slutt på underreguleringene av pensjoner og trygdeytelser. Dette tar ikke Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen hensyn til. hvorfor?

Det er verdt å merke seg at disse spørsmålene er heller ikke tema i EU heller. Derfor gjør ikke Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen noe med disse spørsmålene. Og om de eventuelt skulle finne på å gjøre gjør det kan tiltak som kommer arbeidstakere og trygdede til gode kunne bli stoppet av EU gjennom EØS-lovens § 1 og § 2 på de EU-direktiver/ forordninger som er innlemmet i EØS-avtalen.

SKREMSEL ELLER FAKTA FRA JA-TIL-EU/ EØS-TILHENGERNE?
Det ja-til-EU/ EØS-tilhengerne forsøker å innprente det norske folk med er norske arbeidstakere må gå kraftig ned i standard på lønn og velferd for at Norge skal få solgt varer til EU. Derfor har arbeidstakere – i all hovedsak i ikke-akademiske yrker – ikke hatt reallønnsvekst siden 2008 jf Fafo-rapport fra 2016. Realiteten er at aldri tidligere har lederlønninger og lønninger til virksomhetseiere økt så dramatisk rask som etter 2008. Altså et alibi for økte forskjeller eller som statsminister Erna Solberg sier; «Norge skal bli mer likt EU».

Derfor svekkes også alt av lover og avtaler som beskytter norske interesser gjennom inngåelse av nye avtaler om Acer-tilknytning, finanstilsynene som underlegges EU osv. Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen gjør alt for EU fordi alt EU står for er høyrepolitikk.

Arbeidstakere må aldri glemme at EUs prinsipp for arbeidslivspolitikken er uttalt av Sir Leon Brittans slik; “De fattige må få fortrinn til å dumpe lønninger for å vinne frem”. Sir Leon Brittan var tidligere medlem av EU-kommisjonen/ og som hadde flere ministerposter under regjeringen til Margareth Thatcher.

Utfordringen er at folket må lære seg historien om at så lenge det er skrevet historie har høyrepartier aldri gitt noe til arbeidstakere og trygdede.”
 

“Det kan vel vanskelig demonstreres tydeligere hvordan overklassepolitikerne i Ap-ledelsen fullstendig har brutt forbindelse med den arbeiderklassen som en gang var fundamentet for partiet og hvordan de aktivt går inn for å gi EU-kommisjonen kontroll over strategiske norske naturressurser. De lytter mer til Brussel enn til sitt eget grunnplan. Da er det vel ikke så merkverdig at Ap ikke klarer å komme på offensiven?” https://steigan.no/2018/03/acer-ap-millionaerene-mot-fagbevegelsen/

“For den såkalla eliten i Ap synest det å vera mykje viktigare å overføra norsk suverenitet, sjølvråderett til EU, enn det er å ta omsyn til Noreg og norske interesser og til og med grunnfjellet i eige parti.

Å sprenge partiet, slik Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide gjorde det, er sterkt urovekkjande. EU-tilhøyrigheit synest vera overordna alt anna for desse Ap representantane.

No har utanriksminister Ine Marie Eriksen Søreide stadfesta at punktane frå Ap for å sei ja til suverenitetsoverføringa til EU ikkje er juridisk bindande.

Etter at dette vart gjort kjend på tv og radio, har Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide vore tause. Dette er ei skam.

Dei ga ein lovnad til til det norske folk, til eigne partimedlemmer, Ap ordførarar og fagrørsla om at Ap ville oppheve tilslutninga si til suverenitetsavståinga til ACER dersom krava deira ikkje vart imøtekomne.

Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide med resten av stortingsgruppa frå Ap det er mange i dette landet som no ventar at de skal komentera endeliktet til Ap-krava og at de skal starte reverseringsprosessen med å trekkje doke frå ja standpunktet i samband med overføringa av norsk sjølvråderett til ACER.

Marsjordren frå de norskefolk, arbeidsgivaren dykkar er; start denne prosessen straks.”  http://nordnorskdebatt.no/article/acer-dei-tause-menn-i


“DEBATT: Mantraet om at me treng EØS for å «få solgt varene våre til EU» er ein hersketeknikk for å få merksemda bort frå at omtrent all vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994.

OPPDATERT: 30.NOV.2016 17:59 av Ivar Andersen
STAVANGER

Svein Olav Simonsen, regiondirektør i NHO-Rogaland, kan trenga ein kommentar (sjå lenke til Simonsen sitt innlegg under artikkelen; red.anm.):

Må me la norske lovar vika for EU-lovar for å få selja varene våre i EU? Det rår ei nærast sementerte førestilling om at me treng EØS-avtalen for å komma inn på EU-marknaden med varene våre. Men kvifor får då land i alle kantar av verda inngå frihandelsavtalar med EU utan at avtalane pliktar dei til å endra partar av lovverket sitt slik me må i EØS?

Vår eigen EØS-avtale har, som kjent, med seg at Norge underkastar seg heile EUs regelverk for den såkalla indre marknaden, regelverket for varer, tenester, kapital og arbeidskraft, for den frie etableringsretten og for konkurranselovgjevinga.

God sikring utan EØS-avtalen

Om me seier opp EØS-avtalen, vil frihandelsavtalen frå 1973 automatisk gjelda, slik den gjorde fram til EØS-avtalen starta frå januar 1994. Dette er fastlåst i EØS-avtalens artikkel 120. Avtalen må naturlegvis oppdateras på mange punkt, blant anna på grunn av alt som har hendt i Verdas handelsorganisasjon, WTO.

WTO-reglane hindrar at EU kan innføra toll eller andre handelshindringar mot norsk eksport viss EØS-avtalen skulle falla bort.

Norge er nok eit lite land samanlikna med EU. Men som kjøpekraftig eksportmarknad er me ingen bagatell for EUs næringsliv. Norge er EUs femte største handelspartnar, og unionens sjette største eksportmarknad Me importerer for 300400 milliardar kroner i året fra EU.

Olje og gass er dei viktigaste eksportvarene våre. Ingen i EU vil, i staden for å kjøpa norsk, kjøpa meir olje og gass frå Russland, om dei kan unngå det. Påstanden om at me treng EØS får å få selja varene våre til EU-land, er derfor eit skremsel utan grunnlag i verkelegheita. I tillegg er EU også ideologisk tilhengar av ei verd med frihandel av industrivarer. Det er derfor EU stadig inngår nye frihandelsavtalar med land frå alle kantar av verda. Kvifor skal akkurat Norge vera unnataket?

Større del av handel før 1994

Om det verkeleg var slik at me trong EØS-avtalen for «å få selja varene våre i EU-land», skulle ein tru at eksporten vår til EU auka særs sterkt etter at EØS-avtalen trådde i kraft i 1994. Men slik er det ikkje. Då utgjorde den 75 prosent av all norsk eksport. Nå er den delen nede på rundt 60 prosent. Det var fram til 1994 at eksportandelen av tradisjonelle varer auka, med ein frihandelsavtale med EU frå 1973.

Brundtland-regjeringas stortingsproposisjon som gav grønt lys for EØS-avtalen i 1992, var nøktern og presis på dette punktet. «EØS-avtalen skiller seg i liten grad fra den eksisterande frihandelsavtalen med EF når det gjelder markedsadgangen» (St.prop.nr 100 (1991-92)).

Mantraet om at me treng EØS for å «få solgt varene våre til EU» er ein hersketeknikk for å få merksemda bort frå at omtrent all vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994. Handel med EU vil me ha også utan EØS. Men utanfor EØS slepp me EU-kravet om at ein kvar norsk lov må vika om den er i strid med EUs regelverk for den indre marknaden.

All vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994″ https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/MGE55/Den-storste-EOS-bloffen?fbclid=IwAR1ZcGeRb4d5f-Iy8Vzbi3d14G26ReeA24hEB6egV-7O9SOcZu0H7xLbqHk

 

Politikere ljuger når de sier de vet hvordan fattige har det

Når jeg hører politikere med million lønn eller med lønn som er langt høyere enn det folk flest har, sier at de forstår hvordan de som har dårlig økonomi har det, så må de jo nødt til å ljuge, for har man ikke selv hatt dårlig økonomi over en lengre periode, så er det UMULIG å forstå hvordan det er. 

Og jeg er sikker på at hadde vi hatt politikere med en mye mindre lønn en det de har nå, så ville de også gjort en MYE bedre jobb for da ville de vært i samme situasjon der man faktisk må tenke før man bruker penger av den lønna man får. 

For hva er det de fleste av våre “kjære” folkevalgte av i dag gjør ? Har de tatt lærdom av fortiden ? Tenker de på hvordan kommende generasjoner vil få det utifra den jobben de gjør nå ? Nei, det gjør de ikke, de tenker i fireårs perioder, de tenker ikke på deg og meg, men på seg og sitt og sine posisjoner, og ikke nok med det, de bruker også den politiske makten og innflytelsen de har til å skaffe seg kontakter som kan gi dem en lukrativ jobb etter de er ferdige som politikere.

Hvordan i huleste kan slikt noe i vareta folkets interesser ? Det går jo ikke. Vi har altså et politisk system som er skreddersydd for lystløgnere og samvittighetsløse individer. Hvor ofte spør de oss om vår mening, hvor ofte legger de til rette for folkeavstemminger, og hvor ofte følger de resultatet av slike? Vi stemte mot EU, to ganger, like fordømt snek Gro Harlem Brundtland og Støre oss inn bakveien ved hjelp av EØS avtalen.

La oss få direktedemokrati slik de har i Sveits, det er det eneste politiske systemet som er liv laga for folket. For det vil være umulig å gjøre en dårligere jobbe en dagens politikere. Med reell makt til folket så vil folket også engasjere seg mer i politikk, for da er det vi direkte som sier hva det er vi vil og ikke en gjeng med selvdiggere som kun er ute etter å mele sin egen kake og som blåser en lang marsj i hva de etterlater i sitt kjølevann https://www.youtube.com/watch?v=vaZnjiencmk

 

Direktedemokratiet i Sveits https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10211753466903167&type=3&uploaded=3

 

“Enhver som påstår at penger ikke teller har ikke måttet velge mellom julemiddag og strømregningen. Julegaver til barnet sitt og husleien. De har aldri måttet stå i kø foran fattighuset eller Blåkors for å få utlevert julegave og julemat.

Da blir det så utrolig feil at KRF løper rundt og jubler over 83 kroner mnd i økning av barnetrygden, for disse stakkars få kronene utgjør fint lite på en fattig aleneforelders budsjett. Eller når en pappa som ikke får se barna sine betaler så mye bidrag at han rett og slett ikke har økonomi til å besøke barna sine, kanskje ikke kjøpe en julegave. Regjeringen og politikere generelt har ingen forståelse for lavinntektsfamilienes økonomi. De tenker ikke på at man føler mye på fattigdom og utenforskap i jula. Og det er ikke riktig at organisasjoner og private skal samle inn penger, gaver, julemat for at disse familiene skal ha en god jul.

Det er trist å tenke på at i dagens samfunn har vi fått en regjering som bevisst fremprovoserer en virkelighet fra eventyret om Jenta med svovelstikkene. Et norsk samfunn hvor utenforskap med barnefattigdom og politikernes massive festivitas er i grell kontrast mot hverandre.” Les videre her: https://www.ifinnmark.no/jul/politikk/barnehage/enhver-som-pastar-at-penger-ikke-teller-har-ikke-mattet-velge-mellom-julemiddag-og-stromregningen/o/5-81-880977?fbclid=IwAR0aj0TzD8JGFkpXCzoRVDvf3mB4NsMQGoNZ7rG_hW58OzDGJ76ZRdwbiXo

Kan vi kalle politikerne her til lands for folkevalgte ?

 

Politikerne er valgt av folket bare på feil premisser, for folk velger i svært mange tilfeller utifra hva de tror partiene står for i stedet for å sette seg inn i hva de faktisk står for. De stemmer ofte på et parti som har EN sak som velgeren er engasjert i og så ser velgeren bort i fra alt annet som står i det valgte partiets program. Jeg stemte slik selv for mange år siden før hjernen min begynte å fungere, så her snakker jeg også av erfaring. 

En annen ting er jo at folk flest ikke har den ringeste ide om hvordan det politiske systemet vi har fungerer. Jeg visste heller ikke det før. Hadde vi alle satt oss inn i det, og lest ordentlig gjennom de politiske programmene til de forskjellige partiene før vi stemte, så ville vi sannsynligvis stemt på andre partier enn det vi i utganspunktet hadde tenkt å stemme på, eller latt vær å stemme i det store og hele. 

Og av erfaring så vet jo også mange av oss at det som står i de forskjellige partiers politiske program det behøver jo heller ikke å være relevant, da vi i mange tilfeller snakker om politikere som er lystløgnere av rang som ikke bare lyver muntlig men også skriftlig. Og som ikke det er nok, så må et parti ha minst 50, 01 % av alle stemmene for å kunne ha mulighet til å gjennomføre hele sitt program, hvis ikke så vil det jo bli en hestehandel med andre partier der man må gi og ta.

“Parlamentsvalg spiller åpenbart ingen rolle i alle grunnleggende politiske beslutninger i kapitalistiske demokratier. De store politiske beslutningene blir i stadig større grad bestemt av myndigheter og deltagere som ikke er underlagt velgernes kontroll. Så mens skallet av representativt demokrati finnes formelt intakt, har det nesten blitt fratatt sin demokratiske kjerne. Demokrati utgjør altså ikke noen risiko for de faktiske maktsentrene lenger.

Denne utviklingen var allerede en del av planen da det representative demokratiet ble oppfunnet, og har siden da vært fulgt, både strukturelt og ideologisk. I de siste tiårene har utviklingen fått sitt høydepunkt med den nyliberale ekstreme formen for kapitalismen. De resulterende organisasjonsformene av en autoritær kapitalisme har tatt over staten, det gjenværende skallet av et representativt demokrati og alle fellesskapets relevante beslutningsmekanismer, på en totalitær måte.” https://steigan.no/…/representativt-demokrati-som…/

“I løpet av livet mitt så har jeg utviklet fem små demokratiske spørsmål. Hvis man møter en person med mye makt – som for eksempel Stalin, Donald Trump eller Erna Solberg – så still dem disse fem spørsmålene:

Hva slags makt har du ? Hvor fikk du den makta fra ? Hvem sine interesser ivaretar du med makten du har ? Hvem står du ansvarlig for ? Og hvordan kan vi bli kvitt deg ? Hvis du ikke kan bli kvitt de som styrer når du ser de misskjøter makta si, da bor du ikke i et demokrati.”

Anthony Wedgwood Benn

Når film klarer å speile virkeligheten. Tvunget til å møte psykopaten i retten.

 

 

Deadly intentions, er en virkelig unik film basert på en sann historie. Den viser ettervirkningene av en psykopats mishandling flere år etter at den mishandlede har kommet seg vekk fra psykopaten og den viser også hvor traumatisk det er for offeret å måtte møte psykopaten i rettssalen. Har aldri sett det så bra skildret i noen annen film før. Det her er jo uten tvil en film som advokater og dommere også burde se, for den vil gjøre inntrykk med mindre man har en personlighetsforstyrrelse av samme art som psykopaten i filmen har. Anbefales på det sterkeste !!!

Filmen kan sees i sin helhet her:
Deadly intentions del 1 – https://www.youtube.com/watch?v=bCkvQn2tlEs 
Deadly intentions del 2 – https://www.youtube.com/watch?v=4pxKW_YTjSU

 

Lær å forstå psykopati og narsissisme gjennom film – http://olehartattordet.blogg.no/1509446989_lr__forst_psykopati_og_narsissisme_gjennom_film.html

 

bCkvQn2tlEs

 

 

 

Maskiner vil aldri kunne overgå den menneskelige intelligens

Maskiner vil aldri kunne forbigå den menneskelige intelligens fordi mennesker har sjel, det har ikke maskiner. Og har man ikke sjel så kan man heller ikke ha empati, man kan ikke føle sorg, kjærlighet eller ekte glede. Det vi derimot kommer til å få mer av og som vil bli forsterket ti dobbelt hvis maskinene skulle få makta over menneskene, er det samfunnet vi allerede har i dag, som er drevet av menneskelige sjelløse roboter. Man kan med rette kalle enkelte individer for roboter, se de første 20 minuttene av denne videoen her og du vil forstå https://www.youtube.com/watch?v=7ezz0AeC9vc

I sin bok Madness overrated så gir forfatteren den kontrollerende instansen som har makt over oss navnet The Mad Man, som jeg har oversatt til psykopatene, da hele boken er en beskrivelse av psykopatenes konstruerte verden og hvordan de kontrollerer den. Boken kan kjøpes her, og det er en bok jeg kan anbefale på det sterkeste https://www.adlibris.com/no/bok/madness-overrated-9781542502108

“Psykopatene kan ikke godta at livet utfolder seg naturlig. De liker ikke at det er rolig og fredelig, og de vil gjerne være de som bestemmer livsrytmen vår. Frø skal gro raskere, frukt og grønnsaker skal modne i en større hastighet enn naturlig er, og dyr skal hele tiden formere seg og vokse å bli store så fort som mulig slik at man kan profittere på dem. Moderasjon er et ikke eksiterende konsept i psykopatenes sinn, for de mener at alt skal konsumeres i store kvanta og raskt. For dem så er den naturlige livssyklusen bortkastet tid og ødeleggende. Psykopatenes syn er at alle livsformer burde omgjøres til varer på den mest effektive mulige måten for å generere mest mulig profitt. Effektivitet, inntekt og profitt er konsepter som de har introdusert for å måle og uttrykke selv verd. De fremstiller seg som helter og frelsere ved å love “bedre”, “billigere” og “mer” av alt ting, som gir dem mulighet til å utnytte mennesker, dyr, planter og alle jordens resurser.

Psykopatene forventer seg at vi skal leve enkle liv, at vi ikke skal tenke eller finne på noe nytt. Alt det vi trenger å gjøre er å jobbe hardt og konsumere til den store gullmedaljen. Jobber vi for psykopatene så vil det gjøre dem i stand til å betale for sine andre virksomheter. Den samlede menneskeheten er hovedspillerene i dette profitt spillet og er de mest kritiske komponentene i psykopatenes effektivitets syklus, som krever maksimal uttelling ved å holde alle i et overlevelses modus som gjør de avhengige av psykopatenes jobber, varer og nye produkter som introduseres.

Nye generasjoner blir introdusert til denne galskapen så tidlig som mulig. Regulering, begrensning og undertrykkelse gjennom frykt er viktig; og forsinke barns utvikling gjennom å bruke forvirring og distraksjoner er viktig. Leker som ikke har noen som helst tilknytning til det virkelige liv, tegnefilmer med urovekkende rollefigurer og skremmende historier, mat som er full med fargefulle kjemikalier er suksess rike eksempler hvordan man på kreative måter kan forgifte små barn både fysisk og mentalt. Ved å tilpasse barna galskapen og oppmuntre dem til aggressiv konkurranse bygger man et effektivt og nødvendig fundament for den rette framtidige mentaliteten, psykopatenes mentalitet. Utdanningsinstitusjonene kastrerer nysgjerrigheten og kreativiteten til unge sinn ved hjelp av regler og restriksjoner. Barna blir holdt travelt opptatt og engstelige hele tiden, slik at de ikke skal klare å finne meningen med sine unike liv, i stedet forfølger de målene og drømmene de er opplært til å følge.

Frykt er den mest kritisk komponenten i psykopatenes spill. De har forstått at hvis de oversvømmer oss med intens frykt, så kan de lett kamuflere de virkelige truslene som truer vår eksistens. Så de motiverer oss til å omfavne alt mulig som vi kan frykte fra vi er små og lett påvirkelige. Frykt for Gud, frykt for myndighetene, frykt for andre mennesker, frykt for døden, frykt for livet. Frykt for å gjøre det dårlig, for å ha lite og for å være liten. Psykopatene sørger for at det ikke er et eneste øyeblikk i livet ditt som du glemmer å være redd. 

Psykopatenes største frykt er oss og at vi vil våkne fra hans drøm som er vårt mareritt, det er derfor det er nødvendig for psykopatene å ha oss under streng kontroll. Den beste måten å gjøre det på er å projisere all frykt over på oss, slik at vi må hanskes med den så psykopatene kan få jobbe med sin djevelskap i fred, slik at vi ikke evner å se hvilken makt vi har, de er få, vi er mange.

Familie dynamikken og utdanningssystemet som psykopatene har konstruert til oss forsikrer dem at flertallet blir traumatisert allerede i barndommen på et eller annet hvis og at vi ikke kan leve uten aksept fra autoritets figurer og andre mennesker. Dette reflekterer psykopatens egen mentalitet, vår underlegenhet og sterke ønske om å føle oss overlegene overfor hverandre gir psykopatene store muligheter til å overbevise oss til å abonnere på profittspillet som om det skulle være den beste måten å leve våre liv på. De fleste av oss synes spillet er helt greit og roser det og dets lovnader; Et fint hus, en kul bil, store fordeler, en fast inntekt, og “ro i sinnet”. Ro i sinnet i denne forbindelsen, er å ha det forutsigbarhet så lenge vi jobber hardt og følger reglene. 

Men spillet er krevende; det krever at jobben er midtpunktet i livet vårt, det viktigste ved vår eksistens. Vi føler oss stolte når snakker om hvor mye vi har å gjøre, hvor mye firmaet vi jobber i tjente i fjor, og hvor raskt det ekspanderer. Vi føler oss så viktige og godtatte i slike samtaler, vi forelsker oss mer i jobben vår; vi får lyst til å bli enda travlere og enda mer viktigere enn noen gang; vi vil imøtekomme, uansett hva som kreves av oss, : lengre arbeidsdager, helge oppdrag, siste minutts engasjementer, stressende møter, og en intens konkurranse. Vi gjør tidspresset håndterlig når vi begynner å hoppe over måltider og helgeplaner med våre familier, unngår å bruke tiden til å hvile oss, slutter å lese, ikke er ute i naturen eller slutter å ha samvær med venner. De fleste dager når man kommer hjem overtrøtt og utslitt, så vil man bare slenge seg ned i sofaen å glo på tv før man går å legger seg. våre sinn er så okkupert med detaljer og bekymringer rundt jobb prosjektene våre at vi kun er i stand til å se på TV programmer som omtrent ikke krever hjerneaktivitet, men som på en måte er underholdende, og som virker på samme måte på hjernen som stort inntak av fastfood har på kroppen. Og den daglige samtalen med familien vår handler om TV programmene vi har sett på og tingene vi har sett der og har lyst til å kjøpe.

Foretningsgenerering er hovedmålet til psykopatene og målestokken for suksess innenfor alle yrker. Engasjementet og stoltheten  i den jobben man gjør har blitt byttet ut med profitt drivet, tall er alt. Jo mere du selger jo bedre utøver av jobben er du. En advokat som tar betalt for mest mulig timer er mer suksessfull enn en advokat som kommer opp med en brilliant ide som løser saken.  En lege som har mange pasienter blir sett på som mye mer vellykket enn en lege som bruker mye tid på pasientene sine, er omsorgsfull og undersøker dem nøye for å finne årsakene til pasientenes lidelser og problemer. Å få inn mest mulig penger er ofte viktigere for leger enn å hjelpe pasientene sine.”

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

Kunstig intelligens, game over for menneskeheten ? – http://olehartattordet.blogg.no/1517154544_kunstig_intelligens_game_over_for_menneskeheten_.html

En interessant teori:

“In the physical, man has to deal with the <<1st seed>> of Genesis 3:15, also known as the OP`s (Organic Portals. <<Organic>> because they are flesh and blood, living beings, and <<Portals>> because they have no soul and are occasionally subject to manipulation from the Astral realms. If they have no soul, they have no aura, and that is the easiest way to spot them, but they are also readily identified by their behavior. No aura = no soul = no conscience

This is the first two dealing with the OPs with are about 60% of the earth population They don`t have aura because they don`t have souls; the aura is the physical reflection of the soul`s energy – in fact, the body is contained within the soul, not the other way around. A soul means a connection to the Higher Self or Oversoul of which one is a part, and in turn is connected to the divine hierarchy from whence commeth conscience. OPs have no conscience because they have no soul. Another word for them if and when they are dysfunctional is sociopath. They are not all bad. If peoples auras, specifically the 1-2″ etheric energy outline around people, they could verify this for themselves simply by observing people around them every day an taking a rough headcount.

The fact that most people don`t see auras is why they don`t know about the OPs, and this makes their existence even more of a secret – and a problem at work and in a family. OPs don`t have the energy glow around their head (aura), they have what looks like 2heat Waves” above their head, and only above their head. While OPs are not evil, they can be a real nuisance, sometimes escalating to being a real pain, as they are very self-centered and STS (service to self) in their orientation to life, job, marriage, etc. For them, everything is about getting what they want, survival, power and ego – they have no compassion, no conscience, no altruistic tendencies nor any interest in spiritual pursuits, unless they can gain on it, then they can fake it. They are usually the atheists since they have no soul and thus no connection with any higher power. The OPs don`t even know what they are, much less that they are OPs.

Thus, there is no organized conspiracy despite the fact that they are all pretty much alike. This disclosure is not about promoting a witch hunt, nor fear. It is to point out that there is another type of human on the planet with whom ensouled Man cannot basically get along… So at this point, having raised the issue of the OPs, we need to take a more focused look at what they are. Again, there is a history and quasi-scientific investigation that has been made in their regard. “Quasi because this is a subject not readily open to scientific, hard evidence that you can hold in your hand and see that is real – the main evidence for their excitence comes from those who see auras. Anyone who see auras will note that there are some people without auras. As the aura us the energetic reflection of the soul: no aura means no soul.

To those who don`t see auras, the “evidence is meaningless. And to those who do see auras, they often go in denial and tell themselves that they just had an “off” day and can`t see auras because thy`re tired…so they`re not sure if they saw an aura or not… It was probably a “retinal afterimage” they say. And the connection with this chapter is that OPs see to it that Mans I dissed, harassed, frustrated, and blocked who he tries to reclaim his heritage, learn and do better. It should be noted that many websites blogs are visited by OPs who login as “Anonymous” and the proceed to attack and shred what someone else has offered as something noteworthy

What you think are other humans, just like you, aren`t just like you, and they do not share the same motivations and goals. They job, sometimes with their controllers, Neggs (evil astral beings), working against you, trough them. is to stop you. And because you don`t know any better, they succeed in creating wars when Man could be uniting, they create scarcity when there could be abundance, and they create fear when there could be peace, love and faith. Why ? To keep Man from getting it together and developing his divine potential – something they absolutely do not understand (because they don`t have it).

Suppose the leaders of other countries and their military brass decided to declare war…. and the people didn’t`t go along with it. To overcome this resistance, it would be necessary to control media so that the people heard only what would get them to agree that attacking another country was the “right” thing to do. And the leaders could keep it up as long as no one figured out what they wet doing…

New Age researcher Dolores Cannon, discovered the OPs as she was working with her patients under hypnosis, and sometimes while speaking with the client`s subconscious to better explain a problem. She called the Backdrop people as they are more like extras in a movie, and are just present to drive the humans Scripts, or the Father of Light`s Greater Script. She also was told that they have no path in life, no purpose such as soul growth – because they have no soul.

Pre-Adamic man has been termed Organic Portal for two reasons: Organic because they are flesh and blood. Portals because entities from the 4th can and do operate trough them to serve an STS agenda.

A word of caution: just because the 4D entities can operate thru the OPs does not mean that 4D entities created them. Nor that OPs are always manipulated by 4D entities. The ability to manipulate OPs are more due to the lack of higher energy centers (body chakras 4-7) that would normally support a soul inhabiting the body. With only the lower 3 chakras functional, the OPs is a lot like an unfinished 2-story house, and no soul wants to inhabit an unfinished house… but without the upper 4 chakras, they are easy to manipulate.

The human tares, the anthropoid race, are the descendants of pre-agamic humanity. The principal differences… is that the pre-Adamic does not possess the developed higher centers that exists in the Adamic… which offer him a real possibility of esoteric (spiritual) evolution. Apart form this, the two races are similar.

While the OPs are not blatantly evil they do present a problem to a smooth functioning society when they do NOT have the same orientation to life that ensouled humans do. The OPs are not interested in personal growth, nor are they capable of it, and since they have little or no conscience, their morals are often of the barnyard. They are not interested in doing what is right or appropriate, even if they know what it is – they do what benefits them. Since they are not altruistic, they see no value in charity, service to others, or doing something because it should be done, even if one is not going to pay them of. OPs are not interested in abstract ideas, and they cannot be helped, changed, fixed, re-taught or enlightened.

Physically the two races are virtually indistinguishable. Statistically there are minor physiological and perhaps genetic differences. Physiologically OPs tend to be more attractive and well-proportioned, because they exist on an emotionally primal level, natural selection has ensured that sexuality, physicality and attractiveness play a large part in their physical evolution.

At this point it is also relevant to emphasize that pre-agamic man represents the 1st Creation in Genesis 1. And this is significant because the Bible tells us that Adam and Eve had two sons, who was Adamic like them: the offspring had souls just like their parents. Then Cain killed Abel and was expelled from the scene – and he takes his wife from Land of Nod, and is relocated to the New World. The mark of Cain was no facial hair. This is important information. There is only Adam and eve up to this point, with their two sons. Where did the rest of the people come from ?

To cut to the chase, it is suggested that the people in the Land of Nod were descendants of the pre-Adamics, from the 1st Creation. That means that Cain had a soul and his wife didn’t`t. As they left from parts unknown, and did a lot of begatting as the Bible says, they began the mixed marriage scenario and furtherance of the OP and ensouled lines, with enmity between the two, just as Yahweh/Enlil said in the Garden of Eden when he expelled Adam and eve. This is a suggested , plausible scenario. It explains where the OPS came from and why we have mixed families.

A family with Mom and Dad ensouled and the kids ensouled would make for the theoretically balanced family. Unfortunately the ensouled Dad could marry an OP Mom, and the offspring can be a combination that brings peace or strife to the family. Ensouled parents would not know what to do with unresponsive, do-your-own-thing OP children, and OP parents would not care about nurturing their ensouled children and giving them spiritual values. Does this describe today`s family problems ? A family may have both ensouled and soulless humans by natural birth. The problem with a mixed family, where the parents are OPs , is that the ensouled human (ESH) children will not be cared for (nurtured and encouraged) as they would have been by ensouled parents.

Op parents do not know what to do with ensouled children and their questions, deeper seeking and awareness (even psychic) issues. Note that an ensouled man and an ensouled woman (unless they have defective genetics) will usually produce an ensouled child…. but there is no guarantee. With an OP man and an ensouled wife, it could be either, but with two married OPs, the offspring will usually be only OP. Most OPs will start arguments with ensouled humans to get them angry and this provides an energy rush for them – they feed off the energy you`re radiating, as if they were an energy vampire. Fear and lust also feed them, as well as the Neggs (evil astral beings). You may even win the argument, but they got what they wanted and you will feel drained. Best of all, OPs provoking the ensouled humans into fear, anger or lust provides strong, radiated energy from the victim`s 3 lower chakras. This is often referred to as energy vampirism. And if they can start a war, the becomes a feeding frenzy, and it doesn’t`t matter who wins – just as long as energy I produced that can be harvested from the sheep who decade after decade put up with the manipulation.”