Omplassering av ansatte som ikke er vaksinert

Vaccination stock. Stock picture of syringes and drug vials, as the UK government continues to ramp up the vaccination programme against Covid-19. Picture date: Friday January 15, 2021. Photo credit should read: Matt Crossick/Empics URN:57549961

 

Nylig gikk helsedirektoratet ut med et brev til kommuner, regionale helseforetak og statsforvalterne for å klargjøre arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom ovenfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere. Dette gjelder både vaksinering mot Covid-19 og influensa.

Direktoratet legger til grunn at uvaksinert helsepersonell utgjør en større fare for pasientene enn de vaksinerte. Det er ikke akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben.

De skriver også; Utbrudd startes også av vaksinerte, det er svært viktig at helsepersonell er kjent med og følger gjeldende råd og anbefalinger, inkludert basal hygiene, vær hjemme når syk, test deg ved symptomer (selv om du er vaksinert) etc.

Videre at; Det bør likevel gjøres kjent for ansatte at omplassering eller forsterkede smitteverntiltak kan være aktuelt for de som ikke ønsker å la seg vaksinere, der det anses nødvendig ut i fra arbeidsgivers konkrete risikovurdering.

Det fremholdes også at I mange tilfeller kan det være grunnlag for forsterkede tiltak for alle ansatte heller enn å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. Da faller grunnlaget bort for å forskjellsbehandle.

Mange utbrudd i helsetjenesten er nå i like stor grad knyttet til vaksinerte kilder som uvaksinerte, og mange pasientgrupper har kontaktflater også utover helsepersonell. I slike situasjoner vil det ikke forventes stor risikoreduserende effekt av tiltak rettet kun mot uvaksinert personell, skriver helsedirektoratet.

Et avgjørende premiss i denne saken er om det er reelt at uvaksinerte utgjør en større fare for liv og helse til pasientene, enn vaksinerte.

Her kan det være interessant å vite hva forskningen sier. Dessverre har undertegnede ikke funnet noen forskning som underbygger denne påstanden.

Når det gjelder influensavaksine er det heller ikke lagt frem dokumentasjon på i hvilken grad vaksinasjon eventuelt hindrer smittespredning.

En fersk britisk studie viser at fullvaksinerte kan, i like stor grad som uvaksinerte, sette sine nærmeste i fare – da de fortsatt kan videreføre deltavarianten av koronaviruset.

Forskere ved Oxford University, som står bak den store studien, har analysert data fra nærmere 3 millioner koronatester.

Den viser blant annet at fullvaksinerte som ble smittet av deltavarianten, fører smitten videre, da nivåene av deltavarianten var like høye i kroppen til de fullvaksinerte som de uvaksinerte. https://www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/results/new-studies?fbclid=IwAR2Y1BA4FKd37rrjZacj4foy6gME5qU4gOYKdn5ukA7WwWCRYUjosT2tbPw

Når det gjelder Pfizer svarte de dette i Januar på spørsmål om evne til reduksjon i smittespredning: As of January 13.2021, a search of the published medical literature has failed to identify any additional data regarding the effectiveness of COVID-19mRNA Vaccine against the transmission of SARS- CoV-2.

Dokumentasjon fra Moderna angående smittespredning har det heller ikke lykkes å finne. Det kan være greit å gjøre oppmerksom på at det først og fremst er den uavhengige fagfelle-vurderte forskningen og ikke produsentenes egen som i de fleste tilfeller bør utgjøre gullstandarden.

Noe av problemet med vaksiner som er utviklet på rekordtid er at man ikke har gode nok data til å slå fast effekt, både når det gjelder risiko for alvorlig sykdom, død og smittespredning men også langtidseffekt. De noe mer usikre assosiasjon studiene som man utfører i ettertid gir heller ikke grunnlag som støtter premisset.

Når man ser til Storbritannia, hvor man begynte tidlig å vaksinere og 79% av befolkningen over 12 år er fullvaksinert, er det også en økning i smitte og sykdom. Den svenske forskeren innen klinisk mikrobiologi ved universitetet i Lund, Farshid Jalalavand hevder at; ettersom Storbritannia har investert tungt i Astra Zeneca-vaksinen har beskyttelsen mot symptomatisk smitte blitt mindre, og dette sprer smitten. Den raske vaksinasjonen kan også være en grunn til at antall smittede øker igjen, sier han. Samtidig vet vi at Covid-19 har opptrådt som en sesonginfluensa tidligere og når sin topp i vintersesongen. https://www.abcnyheter.no/a/195796502/ https://www.tv2.no/a/14173623/

Det interessante her er imidlertid det vi vet om vaksinen; at den skal beskytte mot alvorlig sykdom og død ved at den gir et mildere forløp for de vaksinerte. Dette kan medføre at vaksinerte kan være smittebærere selv om de ikke viser symptomer.

Dette skulle tilsi at de vaksinerte også utgjør en betydelig smitterisiko.

Amerikanske CDC advarer nå også om at fullvaksinerte kan være like smittsomme som uvaksinerte. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/EwrOPo/cdc-covid-syke-fullvaksinerte-kan-vaere-like-smittsomme-som-uvaksinerte?fbclid=IwAR014Y1Kpzbx_D63LYJqJQv8DdNcto0jwRCV3o1WxKafwSqoWH_nijntDxk

Noe av bakgrunnen for helsedirektoratets skriv kan være noen av media-oppslagene som har kommet hvor det har blitt fremholdt at mennesker har blitt smittet av uvaksinerte. Slike oppslag gjør inntrykk og kan bidra til å skape konkrete holdninger. https://www.nrk.no/norge/pappa-koronasmittet-av-hjemmetjenesten-_-dode-tre-uker-senere-1.15696385

Det kan stilles spørsmål ved om dette er en balansert dekning fra medienes side og dette går begge veier samtidig finnes det ikke noen tilgjengelig oversikt over forholdet mellom de som blir smittet av uvaksinerte kontra vaksinerte iden grad smittesporingen har kunnet avdekke og registrere dette. https://www.nrk.no/innlandet/en-pasient-ved-skjakheimen-dode-med-koronavirus_-flere-pa-sykehjemmet-er-smitta-1.15701614?fbclid=IwAR33seH63TgpwVk62o5dgFWKe5bZ7_l-I7-w5F_rC44QoMpkBx85DYW1mpA

Du skal ikke ha pasientkontakt hvis du utsetter pasienter for smitte, men så vet vi også at vaksinerte kan også ha med seg smitte, så vi har fortsatt ingen garanti for ikke å bli smitta av helsepersonell selv om man vaksinerer seg. (Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, NRK nyhetsmorgen, 21 oktober 2021).

For den ansatte er det utfordrende å ta et selvstendig valg, selv om det er frivillig er det et visst press og forventning om at man skal følge anbefalinger. Samtidig er dette et personlig valg akkurat som der hvor man bruker slagord som; min kropp, mitt valg.

Det er viktig at man etterstreber et arbeidsliv hvor likeverd og respekten for individuelle valg og vurderinger har en plass.

Hvis premisset om at man utsetter andre for fare for liv og helse ikke kan oppfylles vil det heller ikke være grunnlag for et slikt type inngripende tiltak.

Mange som jobber i tjenestene har vært der over tid, er en del av et arbeidsmiljø og representerer trygghet og kontinuitet i relasjon til brukerne og det finnes allerede eksempler på ansatte i det offentlige som selv mener de har opplevd et utilbørlig press og har valgt å si opp sin stilling, noen av disse har gått over til privat sektor og enkelte har valgt å skifte yrkesvei. Det er ikke en ønsket utvikling at kompetente ansatte velger seg bort fra tjenestene, ei heller at man opplever å bli utsatt for press.

FHI sier også noe om dette i folkehelserapporten temautgave 2021;

Under pandemien kan også byrden av smitteverntiltakene over tid ha medvirket til at flere har tatt vaksine mot Covid-19. Det kan også være bekymringsfullt dersom den sterke oppfordringen fra storsamfunnet, sammen med de strenge smitteverntiltakene, karantenebestemmelser og innføring av koronasertifikat, har påvirket opplevelsen av frivillighet blant de som har stilt seg skeptisk eller nølende til vaksinen.(Slutt).

Hva bakgrunnen for at flere helsepersonell ikke ønsker å ta vaksinen er varierer. Noen kan ha medisinske årsaker; at de er sensitive til vaksiner eller ha medisinske tilstander som vaksinen kan utgjøre en risiko ovenfor. Livssyn kan også være en grunn. En del helsepersonell utgir usikkerhet og tvil på bakgrunn av informasjonen om vaksinen de har innhentet.

Uavhengig av årsak er det viktig at denne gruppen føler seg ivaretatt og respektert og inkludert både som menneske, ansatt eller medlem. Likebehandling i arbeidslivet er et grunnleggende prinsipp som blant annet er nedfelt i arbeidsmiljø-lovgivingen. Det vises for øvrig til AML §4.2 og 4.3.

Å segregere vaksinerte og uvaksinerte uten et tilstrekkelig grunnlag kan gi utilsiktede virkninger på både arbeidsmiljøet og den enkelte arbeidstaker og oppfattes som diskriminerende. Det bør derfor vurderes nøye basert på tilgjengelig informasjon og risiko de uvaksinerte kontra vaksinerte har for å utgjøre fare for pasienter og andre før eventuelle tiltak iverksettes.

 

 

Publisert i Dagbladet 17. november 2020:
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs
“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws

“Så hvorfor er det dobbelt så stor sannsynlighet for at vaksinerte personer blir smittet med COVID-19 enn uvaksinerte personer, ifølge britiske data?

Mange forklaringer er plausible, men en sirkulerende teori er at vaksinene kan redusere alvorlighetsgraden av sykdom og dempe symptomene, noe som fører til flere asymptomatiske infeksjoner. Fordi vaksinerte føler seg beskyttet av vaksinen, kan det hende at de også ta færre forebyggende tiltak.

Derfor, hvis vaksinepass tillater vaksinerte personer (muligens uvitende om at de er smittsomme) å blande seg, reise, besøke sykehjem, restauranter, treningssentre osv., kan de ubevisst bli «stille spredere.»

Ron Law, en risiko- og policyrådgiver skrev et raskt svar i BMJ og beskrev dette som «å drepe kanarifuglen i kullgruven.»

Han skrev: 

«Kliniske studier har vist at Covid-19-vaksiner undertrykker symptomer inkludert hoste. Hvis vaksinene stopper symptomene, men ikke stopper smitten, har vi mistet advarselen vår. Ingen opphold hjemme «i tilfelle.» Ingen testing for å finne ut vår COVID-19-status. Ingen selvisolasjon for å beskytte andre … Vaksinerte, men smittede mennesker bare utfører sine daglige aktiviteter og smitter andre.»

Langvarig naturlig immunitet

Vaksinepass tar ikke i betrakning «langvarig» immunitet fra naturlige infeksjoner. Det er anslått at nesten 220 millioner mennesker har hatt COVID-19 og blitt friske, noe som betyr at de har utviklet en robust «naturlig immunitet».

Noen land tillater at personer som tidligere har blitt smittet med COVID-19 får et «midlertidig» pass – opptil 6 måneder i IsraelAustralia og Storbrittania – hvoretter personens immunitetsstatus antas å ha utløpt eller avtatt slik som vaksineindusert immunitet.

En nylig “pre-print” studie fant imidlertid at naturlig immunitet ga mer langvarig og sterkere beskyttelse mot deltainfeksjon, sammenlignet med personer med en to-dose Pfizer-vaksineindusert immunitet.

En studie publisert i The Lancet Microbe antydet også at naturlig immunitet kan vare i en median varighet på 16 måneder.

Noen har til og med hevdet at det er et annet aspekt ved immunsystemet kalt «cellemediert immunitet» som er kjent for å være mer utholdende. Etter SARS-utbruddet i 2003, oppdaget for eksempel forskerne T-celler tilpasset som respons på SARS-viruset i opptil 17 år.” https://steigan.no/2021/10/covid-19-pass-er-ulogiske-og-ma-forlates/