Når storfinansen sitter i førersetet, da må demokratiet nøye seg med en plass i baksetet

 

Dagens verden er ikke til å leve med. Den økonomiske nyliberale globaliseringen er de rikes lenker rundt de fattiges hals. Vi trenger en annen globalisering – der basisen ikke er markedskreftenes diktatur, men menneskerettigheter og likeverd. Vi må få debatten tilbake – om det vi ikke lenger finner oss i. Vi må finne den kritiske sansen tilbake. Og vi må gjøre noe enda viktigere: vi må vinne demokratiet tilbake – over det som fordeler ressurser, inntekt og andre levevilkår – økonomien. 

Resultatene av den internasjonale kapitalens frie bevegelse i globaliseringens tid er kortsiktig spekulasjon i stedet for vekstfremmende investeringer, og en omfordeling av kapital fra fattige land til rike og fra den arbeidende befolkningen til den kapitalbesittende.

Globaliseringen av kapitlen er i ferd med å hensette folkene i en tilstand av allmenn utrygghet. Den omgår nasjonene og overser dem som demokratiskapende instanser og garantister for det felles beste. Det globaliserte finansmarkedet har for øvrig skapt seg sin egen stat. En overnasjonal stat med sine egne strukturer, maktsfærer og handlingsrammer. Det er snakk om det samrøret som heter Det internasjonale valutafondet (IMF), Verdensbanken, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Verdenshandelens Organisasjon (WTO). Disse fire institusjonene snakker opphissende med èn stemme om markedets fortrinn, noe som blir videreformidlet rett opp og ned ved hjelp av et så godt som enstemmig medieoppbud.

Denne verdensstaten er en makt uten samfunn. Den holdes oppe av finansmarkedene og de gigantkonsernene den har fått oppdraget sitt av, med den følge at de samfunnene som eksiterer i det virkelige liv, er samfunn uten makt.

Avvæpningen av finansmarkedet bør være en hovedoppgave for borgerne hvis vi vil unngå at neste århundre skal utvikle seg til en jungel hvor autoritære ledere oppretter sin egen lov. Kapitalens frie flyt svekker demokratiet. Derfor er det viktig å få til en regulering av den.

Ifølge den nyliberale terminologien kalles de som ikke kaster seg på dens definisjon av “utvikling” eller “fremskritt”, for “bakstrevere”. Den som motsetter seg globaliseringen i en eller annen form, kan dessuten få høre at han/hun er “nasjonalist” og noe henimot høyre ekstrem sådan.

Den nyliberale propagandaen hyller en samfunnsorden som inntil nylig gikk under begrepet kapitalisme. Den har klart å legge beslag på dynamiske benevnelser som “fornyer”, “moderne” og til og med “revolusjonær”. Dermed blir motstandere “bakstrevere”, gammelmodige” og til og med “reaksjonære”. 

Når begrepsforvirringen blir omfattende nok, blir en del av folkets motstand og tankesystem brutt ned, og vurderingsnormene kan forskyves.

Et av ja-sidens argumenter gikk ut på at EU skulle være garantist for “den europeiske modellen”, og altså en velferdsstat, og forsvare arbeidsplassene i Europa. I stedet ble EUs konvergenskrav umiddelbart etter folkeavstemningen brukt som påskudd for innstramninger av nettopp den den europeiske modellen. Forklaringen var at markedet krevde det. Sju år etter folkeavstemningen erklærte den daværende direktøren for Deutsche Bundesbank, Hans Tietmeyer, i International Herald Tribune (23/8-99) at <<Konkurransen mellom de forskjellige trygdesystemene ville komme til å bli hardere, ikke bare mellom Europa og de ikke-europeiske landene, men også innenfor Europa>>.”

Utdrag fra boken  – Attac, grasrotas opprør mot markedet av Bim Clinell

Den kriminelle globaliseringen. Hvordan stille de skyldige for retten ? Er det i det hele tatt mulig ? – http://olehartattordet.blogg.no/1441385237_den_kriminelle_global.html

Til og med hvis alle i hele verden ble blinde, så ville psykopatene gjøre sitt ytterste for å få makt og kontroll

Til og med hvis alle i hele verden ble blinde, så ville psykopatene gjøre sitt ytterste for å få makt og kontroll.

 
Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

Når samvittigheten kurerer en sekundærpsykopat

Denne unike filmen formidler hvordan en sekundærpsykopat forvandles til en ikkepsykopat. Det er svært sjeldent man får se noe slikt i en film, så dette er en sjanse man ikke burde la gå fra seg.

 

Vil man se hele filmen så kan man google: The Tracker 2002 free movie online

Andrew M. Lobaczewski https://www.amazon.com/Political-Ponerology-Science-Adjusted-Purposes/dp/1897244258/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473973355&sr=1-1&keywords=political+ponerology gir et gjennomsnitt for de mest aktive avvikere på ca 6% av en gitt befolkning (1% genetiske psykopater og opp til 5% andre personlighetsforstyrrelser, deriblant narsissisme). Primærpsykopatene, 1%, er i sentrum av nettet, mens en annen type psykopater danner det ytre vernet i psykopatens styresystem.

Det ytre vernet av et slik system er satt sammen av av personer som er født normale, men som gjennom langvarig psykopatisk eksponering gjennom oppvekst eller sosial påvirkning har valgt å møte kravene til primærpsykopatene for å oppnå sine egne egoistiske mål, disse har navnet sekundærpsykopater. Ifølge Lobaczewski utgjør denne gruppen ca 12% av en gitt befolkning under normale forhold.

Så ca 18% av enhver befolkning er aktiv i etablering og tilretteleggelse av et psykopatisk samfunnssystem. 6 % består av folk med personlighetsforstyrrelser som primær psykopati og narsissisme, og 12% gruppen som danner det nye borgerskap. http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Lær å forstå psykopati og narsissisme gjennom film – http://olehartattordet.blogg.no/1509446989_lr__forst_psykopati_og_narsissisme_gjennom_film.html

Når staten og grunnlaget for statsstyret begynner å helle mer mot diktaturet enn demokratiet

Sitter å leser i boken Kommunal kunnskap fra 1951. Innledning:

“Staten er en organisasjon av personer knyttet til et bestemt område. Dens oppgaver og virkemåte veksler med skiftende samfunnsforhold. I et klasse – eller diktatursamfunn er den et middel som den herskende maktgruppen bruker til fremme av sine egne interesser. Men den ideelle oppgaven for staten er å vareta innbyggernes felles interesser og regulere motsetningene.

Grunnlaget for statens eksistens er at den gjennom sine organer makter å vareta innbyggernes interesser på tilfredstillende vis. Dersom den ensidig fremmer enkelte maktgruppers interesser, eller bygger på moral og rettsbegreper som ikke står i samsvar med folkets rettbevissthet, vil det inntre et spenningsforhold. Den herskende stats-ordning vil i så fall bare bestå så lenge den rådende maktgruppe har maktmidler til å holde den der.

Norges grunnlov gir klart uttrykk for at den norske stat bygger på rettsprinsippet. Men for at vårt land kan kalles en rettsstat, er det ikke nok at dette er sagt i Grunnloven. Like viktig er det at Grunnlovens prinsipper er gjennomført i styringverket”

Ut i fra det som står over her, så kan det virke som om mafiaen har okkupert Stortinget.

Boken kan leses gratis i sin helhet her: https://www.nb.no/items/3c9d25e3112242ab8528f2cce518d100?page=0&searchText=kommunal%20kunnskap%201951

Ja siden på Stortinget håner det norske folk. Søreide: Stortingets Acer-brev er ikkje juridisk bindende.

Den nye kampen om arbeidslivet

 

Når Søreide sier det hun sier her, så peker hun jo nese av det norske folket som er i mot Acer, hun forteller indirekte hva slags lurendreiere og kjeltringer ja til Acer siden er, hun sier at de norske politikerne som stemte for Acer overhodet ikke jobber for Norge men EU. Dette må da være kriminelt, ikke bare moralsk men også rettslig ?

“Utanriksminsiter Ine Eriksen Søreide stadfestar at brevet Stortinget sendte til EU om Acer ikkje er juridisk bindande. I vår sa Stortinget ja til å knyte Noreg til EU-byrået Acer og til EUs tredje energimarknadspakke etter ein intens debatt.” http://www.webavisen.no/artikkel/10436071/soereide–stortingets-acer-brev-er-ikkje-juridisk-bindande.html

 

I vår sa Stortinget ja til å knyte Noreg til EU-byrået Acer og til EUs tredje energimarknadspakke etter ein intens debatt. Arbeidarpartiet var djupt splitta, men partiet sikra fleirtal for tilslutninga. Som ein føresetnad for å seie ja, vedtok Aps landsstyre det dei kalla “åtte ufråvikelege krav” til framtidig politisk regulering av energimarknaden i Noreg.
Kva er eit brev?

Eg meiner det er særleg viktig å vite kva status dette brevet har, til dømes i ein mogleg framtidig konfliktsituasjon mellom Noreg og EU, seier Gjelsvik til Nationen.
Ikkje juridisk bindande

Brevet er å rekne som ei erklæring frå Noreg. Det presiserer premissa for at Stortinget gav sitt samtykke til å knytte Noreg til EUs tredje energimarknadspakke. Det er ikkje rettsleg bindande, men det er eit uttrykk for ein parts syn, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide i sitt svar på Gjelsviks spørsmål.

Søreide viste til Wien-konvensjonen om traktratrett. Konvensjonen inneheld generelle prinsipp for tolking av traktatrett. Søreide fortalde at Wien-konvensjonen slår fast at ein traktat skal bli forstått i den samanhengen han er ein del av, og at ei erklæring frå ein part vil kunne påverke tolkinga av traktaten.

Om ein tvist skulle oppstå, vil ei erklæring kunne bli brukt som eit tolkingsmoment i diskusjonen og ved ei eventuell domstolsbehandling, sa Søreide.” http://www.nationen.no/nyhet/soreide-stortingets-acer-brev-er-ikkje-juridisk-bindande/

 

Og politikerne nevner ikke med et kløyva ord at hvis det blir uenigheter mellom EU og et medlemsland, eller et land som har en EØS avtale, at det da til syvende og sist er EU domstolene som har det siste ordet i en sak, at de kan tolke lover og regler på en helt annen måte enn det landet de kommer i klinsj med. Og da er jo ikke avtaler som inngås med EU særlig trygge for å si det mildt.


Vi hørte ingenting om dette da Acer saken var oppe til høring, hadde dette kommet fram da, at en avtale med EU var like sikkert som å spille lotto, da ville jo argumentet til ja siden om at de skulle få til en avtale om garanti der Norge fremdeles ville ha kontroll over vannkrafta blitt totalt irrelevant, for ikke å si latterlig.


Den boka her beskriver denne problematikken svært godt og viser til flere dommer der det har skjedd. Jeg visste ingenting om dette før jeg leste boka, og jeg regner med at det er det svært mange andre som heller ikke gjør. En virkelig øyeåpner og super viktig bok. Anbefales på det sterkeste ! https://www.adlibris.com/no/bok/den-nye-kampen-om-arbeidslivet-9788282260091

 

“Rødt forventer at Høyesterett avviser dommen mot havnearbeiderne i EFTA-domstolen 19. april slik de gjorde overfor ESA i 2013 i den såkalte verftssaken. Som Norges øverste rettsinstans kan de ikke la seg diktere av tre dommere i Luxembourg. Høyesterett må opprettholde sin egen kjennelse fra 1997 om at boikott er et lovlig kampmiddel for fagbevegelsen.

Avgjørelsen i EFTA-domstolen er en trussel både mot havnearbeidernes fortrinnsrett og tariffavtaler og fagbevegelsens organisasjons- og forhandlingsrett. Dette kan selvsagt ikke godtas. Det vil føre til sosial dumping, dårligere sikkerhet på havnene og angrep på andre arbeidstakeres rettigheter. Dette viser nok en gang at EØS-avtalen må sies opp.” https://www.an.no/debatt/drammen/nho/hoyesterett-ma-avvise-efta-domstolens-avgjorelse/o/5-4-295305

 

“Arbeids- og ansettelsesvilkår er i Norge og Norden ofte regulert i tariffavtaler. Disse er som regel tilpasset forholdene i den enkelte bransje eller bedrift. Med de til dels detaljerte vilkårene som EU-kommisjonen foreslår, vil det bety at EU-byrået setter grensene for hva som kan avtalefestes.

Som vanlig er når EU oppretter nye byråer, er overnasjonaliteten i utgangspunktet begrenset av det såkalte proporsjonalitetsprinsippet. Det betyr enkelt sagt at overnasjonaliteten innskrenkes til det minimum som er «nødvendig» for å håndheve EU-regelverket effektivt. Resten blir overlatt til nasjonale myndigheter. Derfor vil NHO og andre sikkert insistere på at EUs arbeidslivsbyrå ikke kan overstyre norske myndigheter, slik de også har hevdet når det gjelder andre EU-byråer.

Erfaringene med EØS-avtalen er allerede skremmende på arbeidslivsområdet. Vi ser at når EU-retten blir påtvunget norsk arbeidsliv er resultatet ikke forbedring, men forringelse. Høyesterett slo i desember 2016 fast at EØS-avtalen har forrang foran overenskomster, norsk lov og internasjonale konvensjoner. Derfor måtte både havnearbeidernes rammeavtale og ILO-konvensjon 137 vike. ILO er FNs arbeidslivsorganisasjon.”  https://neitileu.no/aktuelt/et-arbeidsliv-under-eu-tilsyn

 

“Grepet Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-kongressen i fjor ønsket å ta for å sikre norske tariffavtaler mot inngrep fra EØS, er ikke mye verdt, skal man tro signaler fra EØS-eksperten Per Andreas Bjørgan.

EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen står fritt til å tolke EØS-avtalen i strid med hva norsk Høyesterett og Grunnloven sier. Det slår høyesterettsadvokat og forhenværende avdelingsdirektør nettopp i ESA, Per Andreas Bjørgan, fast overfor ABC Nyheter.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/02/12/195371337/eos-avgjorelser-kan-fattes-i-strid-med-norsk-hoyesterett-og-grunnlov

 

Et norsk Argentina ? Et forord alle burde lese !!! – https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202796768031293.1073742148.1563436195&type=3

 

Alt du trenger å vite om Acer, griske kraftselskaper og politikere som tjener alt annet enn Norges befolkning – http://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

Hvilke partier vil ha oss ut av EØS – https://olehartattordet.blogg.no/hvilke-partier-vil-ha-oss-ut-av-eos.html