Les hvordan løgnaktige og inkomptetente politikere bandt oss til Acer avtalen som vil ødelegge norsk økonomi på mikro og makro nivå

 

Ikke nok med at våre “kjære” folkevalgte har ødelagt hundretusenvis av arbeidsplasser med nedstenginga av samfunnet det siste halvannet året, nå skal de plage innbyggerne enda mere. Gudene må nå vite hvor mange arbeidsplasser som kommer til å gå tapt når bedriftene ikke har råd til å betale strømregningene. For ikke å snakke om offentlige institusjoner som skoler, sykehjem, sykehus m.m. som må la storparten av budsjettene de har fått gå til strømregninga.

Og folk med dårlig økonomi i de tusen hjem, hvem vil være med på dugnad for at ikke de skal fryse til vinteren? Mange av dagens moderne hus har ikke engang installert vedovner. Og hvis myndighetene skal gjennomføre det såkalte grønne skifte, så vil det bli forbudt å fyre med ved for de av oss som har vedovner. Tror du at Støre, Erna eller noen av de andre politikerne kommer til å fryse når kulda begynner å trekke inn?

 

“Om snaut et to uker åpner en ny direktekabel mellom Norge og England. Den vil neppe bli liggende ubrukt med den alvorlige strømkrisen som allerede er i gang i England, som kan øke og skape katastrofale tilstander for engelske privathusholdninger og industri og ditto i Norge, mens kraftselskapene kan gni seg i hendene over astronomiske profitter.

Norge har bundet seg til kraftmarkedet i EU via Acer-avtalen. Overfor opinionen forklarer politikerne Norges tilslutning til ett felles kraftmarked i EU med at det er ledd i det grønne skiftet. Norge skal være behjelpelig med å få ned CO2-utslippene i EU, men følgene vil svi, noe som vanlige folk trolig vil merke til vinteren.

EUs kraftpolitikk skal ikke bare sørge for den grønne revolusjonen, den skal også skape lik kraftpris i det felles europeiske kraftmarkedet. De komparative økonomiske fordelene Norge har hatt ved å kunne tilby landets industri billig og grønn elektrisk energi, vil forsvinne.

Med politikernes plan om å avvikle oljeindustrien til havs vil de økte kraftprisene samtidig prise ut norsk fastlandsindustri. Landet beveger seg mot en økonomisk kræsjlanding. Husk da å sette høreledningen til mobilen godt fast i øregangen. Og med NRK Nyhetsmorgen på øret, som forklarer det norske kraftmysteriet, kan man spenne fast sikkerhetsbeltene og sette sin lit til skjebnen.” https://resett.no/2021/09/21/norske-strompriser-et-mysterium-for-nrk/?fbclid=IwAR38dbAL5YtZk7At4f3yqQzcEm6oE5epT2e4p-XDTZAuk-N7xe0HY7EWzJo

 

Når Søreide sier det hun sier her, så peker hun jo nese av det norske folket som er i mot Acer, hun forteller indirekte hva slags lurendreiere og kjeltringer ja til Acer siden er, hun sier at de norske politikerne som stemte for Acer overhodet ikke jobber for Norge men EU.

“Utanriksminsiter Ine Eriksen Søreide stadfestar at brevet Stortinget sendte til EU om Acer ikkje er juridisk bindande. I vår sa Stortinget ja til å knyte Noreg til EU-byrået Acer og til EUs tredje energimarknadspakke etter ein intens debatt.” http://www.webavisen.no/artikkel/10436071/soereide–stortingets-acer-brev-er-ikkje-juridisk-bindande.html

 

I vår sa Stortinget ja til å knyte Noreg til EU-byrået Acer og til EUs tredje energimarknadspakke etter ein intens debatt. Arbeidarpartiet var djupt splitta, men partiet sikra fleirtal for tilslutninga. Som ein føresetnad for å seie ja, vedtok Aps landsstyre det dei kalla “åtte ufråvikelege krav” til framtidig politisk regulering av energimarknaden i Noreg.

Eg meiner det er særleg viktig å vite kva status dette brevet har, til dømes i ein mogleg framtidig konfliktsituasjon mellom Noreg og EU, seier Gjelsvik til Nationen.
Ikkje juridisk bindande

Brevet er å rekne som ei erklæring frå Noreg. Det presiserer premissa for at Stortinget gav sitt samtykke til å knytte Noreg til EUs tredje energimarknadspakke. Det er ikkje rettsleg bindande, men det er eit uttrykk for ein parts syn, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide i sitt svar på Gjelsviks spørsmål.

Søreide viste til Wien-konvensjonen om traktratrett. Konvensjonen inneheld generelle prinsipp for tolking av traktatrett. Søreide fortalde at Wien-konvensjonen slår fast at ein traktat skal bli forstått i den samanhengen han er ein del av, og at ei erklæring frå ein part vil kunne påverke tolkinga av traktaten.

Om ein tvist skulle oppstå, vil ei erklæring kunne bli brukt som eit tolkingsmoment i diskusjonen og ved ei eventuell domstolsbehandling, sa Søreide.” http://www.nationen.no/nyhet/soreide-stortingets-acer-brev-er-ikkje-juridisk-bindande/

 

Og politikerne nevner ikke med et kløyva ord at hvis det blir uenigheter mellom EU og et medlemsland, eller et land som har en EØS avtale, at det da til syvende og sist er EU domstolene som har det siste ordet i en sak, at de kan tolke lover og regler på en helt annen måte enn det landet de kommer i klinsj med. Og da er jo ikke avtaler som inngås med EU særlig trygge for å si det mildt.


Vi hørte ingenting om dette da Acer saken var oppe til høring, hadde dette kommet fram da, at en avtale med EU var like sikkert som å spille lotto, da ville jo argumentet til ja siden om at de skulle få til en avtale om garanti der Norge fremdeles ville ha kontroll over vannkrafta blitt totalt irrelevant, for ikke å si latterlig.


Den boka her beskriver denne problematikken svært godt og viser til flere dommer der medlemstater har blitt fullstendig overkjørt av EU fordi EU sitt lovverk har høyere rang enn medlemslandenes lover og regler. Jeg visste ingenting om dette før jeg leste boka, og jeg regner med at det er det svært mange andre som heller ikke gjør. En virkelig øyeåpner og super viktig bok. Anbefales på det sterkeste ! https://www.adlibris.com/no/bok/den-nye-kampen-om-arbeidslivet-9788282260091

 

“Rødt forventer at Høyesterett avviser dommen mot havnearbeiderne i EFTA-domstolen 19. april slik de gjorde overfor ESA i 2013 i den såkalte verftssaken. Som Norges øverste rettsinstans kan de ikke la seg diktere av tre dommere i Luxembourg. Høyesterett må opprettholde sin egen kjennelse fra 1997 om at boikott er et lovlig kampmiddel for fagbevegelsen.

Avgjørelsen i EFTA-domstolen er en trussel både mot havnearbeidernes fortrinnsrett og tariffavtaler og fagbevegelsens organisasjons- og forhandlingsrett. Dette kan selvsagt ikke godtas. Det vil føre til sosial dumping, dårligere sikkerhet på havnene og angrep på andre arbeidstakeres rettigheter. Dette viser nok en gang at EØS-avtalen må sies opp.” https://www.an.no/debatt/drammen/nho/hoyesterett-ma-avvise-efta-domstolens-avgjorelse/o/5-4-295305

 

“Arbeids- og ansettelsesvilkår er i Norge og Norden ofte regulert i tariffavtaler. Disse er som regel tilpasset forholdene i den enkelte bransje eller bedrift. Med de til dels detaljerte vilkårene som EU-kommisjonen foreslår, vil det bety at EU-byrået setter grensene for hva som kan avtalefestes.

Som vanlig er når EU oppretter nye byråer, er overnasjonaliteten i utgangspunktet begrenset av det såkalte proporsjonalitetsprinsippet. Det betyr enkelt sagt at overnasjonaliteten innskrenkes til det minimum som er «nødvendig» for å håndheve EU-regelverket effektivt. Resten blir overlatt til nasjonale myndigheter. Derfor vil NHO og andre sikkert insistere på at EUs arbeidslivsbyrå ikke kan overstyre norske myndigheter, slik de også har hevdet når det gjelder andre EU-byråer.

Erfaringene med EØS-avtalen er allerede skremmende på arbeidslivsområdet. Vi ser at når EU-retten blir påtvunget norsk arbeidsliv er resultatet ikke forbedring, men forringelse. Høyesterett slo i desember 2016 fast at EØS-avtalen har forrang foran overenskomster, norsk lov og internasjonale konvensjoner. Derfor måtte både havnearbeidernes rammeavtale og ILO-konvensjon 137 vike. ILO er FNs arbeidslivsorganisasjon.”  https://neitileu.no/aktuelt/et-arbeidsliv-under-eu-tilsyn

 

“Grepet Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-kongressen i fjor ønsket å ta for å sikre norske tariffavtaler mot inngrep fra EØS, er ikke mye verdt, skal man tro signaler fra EØS-eksperten Per Andreas Bjørgan.

EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen står fritt til å tolke EØS-avtalen i strid med hva norsk Høyesterett og Grunnloven sier. Det slår høyesterettsadvokat og forhenværende avdelingsdirektør nettopp i ESA, Per Andreas Bjørgan, fast overfor ABC Nyheter.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/02/12/195371337/eos-avgjorelser-kan-fattes-i-strid-med-norsk-hoyesterett-og-grunnlov

 

Og hva med kryptovalutasentrene som får strøm for slikk og ingenting?
https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

Nå snur regjeringen igjen, og gir også krypto-datasentre fritak fra å betale full elavgift.

– Dette er en liten lobbyistbevegelse som har klart å trumfe gjennom fortsatt fritak. Og det uten en åpen debatt og en åpen diskusjon. Det er en udemokratisk og uforståelig prosess. Det står heller ikke noe annet enn en veldig tåkete begrunnelse i revidert nasjonalbudsjett, for at man har gått tilbake på dette.

– Men dette kan gi verdiskapning i distriktene, vil noen mene?

– Nei, for det som har vist seg er at kryptovaluta skaper arbeidsplasser til veldig få mennesker. Det ligger ikke verdiskaping i dette. Det er rimelig uforståelig at kryptovaluta skal slippe elavgift.” https://www.nrk.no/nordland/regjeringen-snur-i-revidert-nasjonalbudsjett_-kryptovaluta-datasentre-slipper-likevel-full-elavgift-1.15016248

 

“Det er vanskelig å forstå hvorfor de som i praksis betaler kostnadene ikke skal ha innflytelse  på hvordan nettleien forvaltes. Slik innflytelse vil strømkundene få om de gis eierskap til nettet.” https://olehartattordet.blogg.no/nar-nve-og-staten-star-pa-stromprodusentenes-sin-side-og-ikke-folket.html

 

Et norsk Argentina ? Et forord alle burde lese !!! – https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202796768031293.1073742148.1563436195&type=3

 

Alt du trenger å vite om Acer, griske kraftselskaper og politikere som tjener alt annet enn Norges befolkning – http://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

Hvilke partier vil ha oss ut av EØS – https://olehartattordet.blogg.no/hvilke-partier-vil-ha-oss-ut-av-eos.html

 

Når politikerne går til valg så er de i jobbintervju hos oss, folket

 

Skrevet av Frank Ralle:

Jeg har lenge sett på hva som foregår og ikke i politikken. Jeg sitter med et inntrykk av at politikere kun er gallionsfigurer og at beslutninger som angår oss, foregår andre steder. Er det byråkratene som er mektige og dirigerer sine marionetter eller er det andre som har såpass mye makt at de har lommene fulle av politikere?
Mange tilsynelatende politiske beslutninger taes på tvers av folkeviljen. Folkevilje hva er det? Er det viljen av et fåtall av befolkningen eller er det flertallets vilje? Min forståelse av folkets vilje, fra tidlig skolegang, var at flertallets vilje var avgjørende. Det ser ikke ut til å være regelen idag. Dagens politikere smiler svært sjelden, kun et lite streif av og til som kanskje kan forveksles med svært unge menneskers grimase ved mageknip.
Endel av valgflesket er faktisk ikke flesk i det hele tatt. Når Jonas Gahr Støre går til valg på å øke skattene ville jeg tro at han helst ikke vil lede en regjering. Andre ytterliggående partier kommer med tilsynelatende dårlig gjennomtenkte forslag som vil ha som konsekvens at de vil utrydde en betydelig del av de arbeidsplassene vi har idag.
Politikerne er i virkeligheten ansatt av oss velgere, deres jobbintervju er valgkampen og de løfter som gies i den sammenheng. Vinneren av showet får en lukrativ jobb med mulighet til å håndtere fellesskapets ressurser. Forhåpentlig er dette mennesker som har forståelse av ditt og mitt og vårt.
Hvis disse menneskene ikke gjør hva de har lovet under jobbintervjuet har vi ingen mulighet til å si dem opp, de har en trygg og sikker jobb i minst 4 år. De kan bruke penger på måter som ikke tjener deres arbeidsgivere (oss) og de forteller heller ikke alt hva de foretar seg. I en arbeidssituasjon kvalifiserer dette til oppsigelse.
Vi er nå i en situasjon hvor vi skal ansette en ny gruppe mennesker. Hvis vi ansetter mennesker som ikke forteller hva de gjør og holder dette hemmelig for oss så er ikke det folk som vil tjene oss vel. Hva annet de da  måtte finne på av uredeligheter kan vi knapt tenke oss. Et ord vi tidligere har brukt på den slags mennesker er sterkt og ubehagelig, de ble kalt landsforredere. Hva skal vi kalle de som tilsidesetter grunnloven og ikke vil fortelle oss hva de gjør og har gjort?
Jeg ønsker meg en politiker som lover å kun snakke sant, som ikke holder noe hemmelig, som kke forsyner seg urettmessig av fellesskapets kasse, og ikke gir fordeler til venner og kjente (av noen kalt korrupsjon). Et menneske vi kan stole på og som har et vennlig smil i ansiktet (ikke et grådig glis). Jeg håper at dette valget vil gå riktig for seg, men mine illusjoner er svekket etter mange års vanstyre av landet vårt.

Lovforslaget som gikk både msm og alternativ media hus forbi i 2020 og som gir politikerne frikort i fra fengsel uansett hva slags kriminelle handlinger de måtte finne på når det gjelder covid 19

 

I fjor 4. desember 2020, så ble en ny lov innført som forbyr bruk av opplysninger som bevis i straffesaker som Koronakommisjonen har mottatt https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80831&fbclid=IwAR11g8q2Ggd5C74cq7xVhbEPfoaDRHV3rfM9HVeDVA7enJWNqMm_ro7GQHo

Ett samlet Storting sto bak forslaget, det vil si at de såkalte opposisjonspartiene stemte for denne loven https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=80831&dnid=1

Et lite utklipp fra forslaga til loven:

“Forslagtil lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen).
§ 5 Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak.
Opplysninger som Koronakommisjonen har mottatt i medhold av § 2, kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak.”

Allerede i MANDATET til kommisjonen hadde de denne avgrensingen som finnes i “bakgrunn for lovforslaget” “Kommisjonen skal ikke ta stilling til straffeansvar eller annet rettslig ansvar i forbindelse med håndteringen”. Loven er derav en følge av mandatet til kommisjonen, men vi kan neppe finne hvorfor mandatet ble avgrenset her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-139-l-20192020/id2737164/?ch=2

Reglene for granskningskommisjoner gir IKKE denne avgrensningen, altså er den laget spesifikt her, selvsagt fordi de vet at en rekke straffbare forhold vil bli avdekket. Det hele er derav “ett tannløst bestillingsverk” der man ikke tillater at kriminaliteten kommer for en dag. https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1975-03-04-1

Nytt lovforslag viser at fra dato vil også influensa medføre smittevern diktatur:

“Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS”

Høringsfrist: 01.10.2021 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endring-i-overvakningen-av-influensa-i-msis/id2868258/?fbclid=IwAR3SR19DLY69ZLo5PfGYyGTuvIKID6YOtc2ToABvjXoVKAn8EWkGJxe5kkY

En far finner opp en maskin og hjelper sin vaksineskadde sønn tilbake til livet

Skrevet av gjesteblogger Frank Ralle:

For endel år siden ble min sønn ble behandlet med en eksperimentell injeksjon som skulle beskytte mot hjernehinnebetennelse.
David fikk etterhvert betydelige problemer hvor han mistet energi og ble plaget av smerte. Helsevesenet hadde ingen tilbud som kunne hjelpe ham og legene påsto at hans tilstand ikke hadde noen sammenheng med injeksjonene da det hadde gått litt over tre måneder siden injeksjonen før han meldte fra om sine helseproblemer.
Den behandlingen helsevesenet kunne tilby voldte kraftige smerter i flere dager og var ikke aktuell å fortsette. Annen bistand var ikke tilgjengelig fra det offentlige.
Etter en stund var David ikke istand til å arbeide mer enn 50% og lå i sengen når han ikke arbeidet.
Vi lette etter behandlingsalternativer innen det de kaller alternativ medisin og David oppnådde kortvarige lindring men ingen varig bedring. Det kostet etterhvert penger, mye penger men penger har liten verdi hvis du ikke kan leve et liv hvor du er frisk.
Etter lang tid fikk jeg kontakt med en klinikk i USA, David og jeg ble tatt imot av klinikk-eieren Dr. Abram Ber som undersøkte og behandlet David. I løpet av 2 timer merket David en bedring og mens vi sitter i bilen på vei fra klinikken sier han: det prikker så rart i ansiktet pappa og jeg føler meg så klar i hodet? Jeg kjente at håret reiste seg på armene mine, har vi endelig fått hjelp?
David ble gradvis bedre og har siden vært tilbake på klinikken for flere behandlinger.

Dr. Ber, en sympatisk og svært dyktig eldre lege ga oss til og med resepten på behandlingen slik at han kunne følges opp av sin Norske lege men det viste seg at legene ikke har lov til (eller vil) kombinere forskjellige vitaminer og mineraler for å gjøre folk friske.

 

David har siden blitt fulgt opp av en naturbehandler i Norge og har lært seg til å spise det naturen gir for å holde seg betydelig friskere enn etter den uheldige behandlingen i helsevesenet.

 

Mens vi lette etter behandlingsmuligheter i Norge hvor vi forsøkte alt fra tradisjonell til eksperimentell behandling og healing, møtte vi mange mennesker som hadde store helseproblemer og mye smerter. Enkelte av utfordringene kunne også føre til amputasjon og i noen tilfeller en tidlig død.

 

I diskusjon med en energi-behandler som beskrev utfordringene med redusert blodsirkulasjon fikk jeg en ide om å lage et kammer hvor vi kunne behandle ben med varierende utvendig trykk. Tanken var å overføre trykkvariasjonen til blod og lymfetransportsystemet slik at vi kanskje kunne gjenopprette en normal væskesirkulasjon og derved en forbedring av kroppens mulighet til å reparere sine skader.

 

Hensikt med min innsats: er å hjelpe mine medmennesker å bli kvitt smerte og å kunne leve et godt liv.

 

Neste trinn av Ralle – Medvac:

 

Under kunnskapsinnhentingen og planlegging av metode diskuterte jeg ideen med Dr. Bjørn Batt, jeg spurte ham om metoden kunne ha den effekten jeg håpet på å bedre blodsirkulasjonen, Kanskje svarte han, og det var nok for meg til å begynne planlegging av maskineri og utstyr for å begynne utprøving.

Før jeg startet å bygge utstyret leste jeg alt jeg kom over av beskrivelser av kroppens blod og lymfe sirkulasjon. Dette tok et nesten et år men gav trygghet for å kunne behandle utfordringer på en skånsom måte. Jeg brukte mange måneder på utvikling av motor og ventilsystem, hastighet og kapasitet var av stor betydning. David tilbød seg å bygge en elektronisk styring for å kunne variere behandlingen i utprøvingsfasen, denne fungerte glimrende med en programvariasjon hvor vi testet syklustyper og lengder.

For å ikke risikere ubehag for andre testet jeg maskinen på meg selv i lang tid, deretter fikk David og min svigersønn Clas prøve den. Vi fant ut at effekten av behandlingen var mer avhengig av lengden på behandlingen og ikke styrken på trykkvariasjonene. Etter nesten 3 år med utprøving var vi klar for å teste på flere.
En dag kom min far Olav ned til verkstedet, han haltet og fortalte at han hadde tenkt å kjøpe seg spaserstokk, jeg husket min bestefar med stokken sin og syntes ikke stokk og far passet sammen. Jeg ville gjerne hjelpe ham og spurt om han ville prøve maskinen som da akkurat var ferdig med en oppgradering, klar til å presenteres for media. Jeg får ikke lov av din mor svarte han, mor var engstelig for alt det rare som vi holdt på med, men neste dag kom min far tilbake, “ skitt au “ jeg har vondt, jeg vil prøve sier han.
Vi kjørte en behandling på 2 x 5 minutter på hvert ben, jeg spurte etterpå, merker du noe? ikke noe særlig svarer han “men det sitrer litt i leggene” Bra, det betyr at noe skjer. Vi behandlet bena hans hver dag i 4 dager. den 5. dagen var smertene borte. Far brukte aldri spaserstokk. Hvis han en sjelden gang kjente ubehag tok vi bare et par behandlinger og problemet var borte. Min far er dessverre ikke her lenger, han var og er mitt forbilde, alltid tilstede og støttet oss barna med hjelp og råd. Et fantastisk menneske. Jeg savner ham.
Forsøk på å få Ralle-Medvac metoden ut til folket:
Jeg forsøkte å komme i kontakt med politikere for å kunne bringe metoden ut og å hjelpe så mange som mulig, jeg trodde den gang at de hadde interesse av og mulighet til å gjøre noe bra for vanlige mennesker. Jeg kontaktet lokalpolitikere og fikk kun beskjed om at jeg måtte ta kontakt med helsevesenet. Dette forsøkte jeg men det lyktes ikke.
Jeg forsøkte også å ringe statsministerens kontor til både nåværende og forrige statsminister men ble avvist med beskjed om å ta kontakt med helsevesenet. Før dette hadde jeg gjennom noen år forsøkt å kontakte 3 forskjellige helseministere men uten å få svar. Jeg sendte til og med en mail til Kong Harald men samme svar derfra (ingenting).
Jeg tenkte så at jeg har begynt i bunnen av kommandorekka (som jeg hadde lært i forsvaret) men uten å få noen som helst respons. Kanskje jeg skulle begynt helt på toppen, jeg sendte deretter en mail til President Trump, jeg ventet selvfølgelig ikke noe svar men etter noen dager fikk jeg en mail fra nettopp President Donald J Trump. Jeg regnet med at noen hadde spilt meg et puss så jeg ringte til min sønn David som da var IT ansvarlig på Brekkeby videregående og fortalte om hendelsen.
Send mailen til meg sa han så skal jeg se på den. David ringte kort tid etterpå og sier at hvis det ikke er President Trump som har skrevet denne så sitter han i fengsel nå. Identitetsforfalskning er en alvorlig sak i USA. Utrolig at en mann som han tok seg bryet med å skrive et langt og hyggelig svar på en mail fra en vanlig mann i et lite land. Svaret viste omsorg og omtanke for vanlige mennesker vedrørende innbyggernes helseutfordringer.
I tiden før dette kom jeg i kontakt med Dag Gulliksen som da var ansvarshavende for satsing på det som heter Helseinnovasjon Telemark. Dag bidro til å komme i kontakt med myndigheter og mennesker som kunne bringe Ralle-Medvac prosjektet videre. Vi stanget hodet i veggen flere steder men trodde vi fikk et gjennombrudd med Sykehuset Telemark. Vi fulgte alle prosedyrer og brukte ubehagelig mye penger på en prototyp som skulle tilfredsstille alle medisinske krav.
Dette var ikke nok for Sykehuset Telemark. de forlangte ytterligere tiltak utenfor regelverket til forskningsloven. Jeg engasjerte Advokat Hans Henrik Frøstrup som gjorde en god jobb og dokumenterte regelverket for Sykehuset Telemark og satte opp et avtaleforslag hvor jeg skulle la Sykehuset Telemark få bruke testmaskinene kostnadsfritt i 3 år med service og vedlikehold dekket av meg. Forskningsansvarlig på sSykehuset Telemark avviste forslaget, det kan se ut som de kanskje har laget sine egne regler. Dokumentet fra Ralle-Medvac ble sannsynligvis lagt nederst i dokumentbunka og ligger sikkert der ennå hvis det ikke har havnet i fjernarkivet (søppelkassa).
Informasjon til Stortinget:
Underveis i mine forsøk på å bringe prosjektet videre traff jeg mange interessante mennesker, Jeg fikk besøk av en kar som ville ha laget en hengsledel til sin mors verandadør. Jeg laget en enkel tegning satte mål på den og sier til kunden at jeg kan få telefonnummeret ditt og ringe deg når den er ferdig. Jeg har et visittkort sier han så du trenger ikke skrive, Jeg fikk kortet og ser en tegning av stortinget: en politiker sier jeg, det har jeg forsøkt å få tak i lenge. Hans Andreas Limi sto det på visittkortet.
Jeg fikk vist ham behandlingsrommet, utstyret og fortalte hva vi kunne hjelpe folk med. Hans Andreas Limi skaffet meg innpass til Helse og omsorgskomiteen slik at jeg kunne holde et foredrag for lederen, Harald Tom Nesvik og et par andre politikere. Jeg utsatte en USA reise for å presentere løsningen for helse og omsorgskomiteen, det kostet meg 13000 kr i nye billetter. David ble med til stortinget for å bistå ved presentasjonen. På det aktuelle kontoret var det ingen prosjektor men David og jeg hadde forberedt foldere med tekst og bilder.
Som de fleste politikere satte Harald Tom Nesvik igang med å argumentere politikk men jeg avbrøt ham og sa at jeg ville gjerne ha spørsmål etter presentasjonen Jeg ba om at de ikke trengte å se på folderen før etter presentasjonen. Jeg brukte 17 minutter og sa avslutningsvis at Norge kan spare mer enn 50 milliarder kroner i året ved å innføre behandlingsmetoden på alle sykehus, legekontorer og behandlingsplasser i Norge. Jeg står ved påstanden fremdeles, selv om mitt fokus er å redusere menneskers smerte og ikke samfunnets utgifter.
Jeg sa helt til slutt at dette er nesten for godt til å være sant men hvis dere sender folk med helseutfordringer, som ikke får hjelp i helsevesenet, til meg i Skien kan jeg vise hvor bra dette virker. Jeg ba ikke om penger, Jeg har finansiert dette selv gjennom de siste 17 år og forsaket mye økonomisk og sosialt.
Jeg arbeider med prosjektet hver dag inntil 15 timer om dagen for å utvikle, teste, behandle og tjene penger til å fortsette utprøvingen. Målsettingen er som den har vært hele tiden, å hjelpe dem som ikke får hjelp av Helsevesenet. En familie hvor en person er rammet av sykdom eller alvorlige plager vil berøre hele familien. Jeg har erfart dette selv og ser et skrikende behov for løsningsorientert nytenkning.
Besøket i Stortinget førte ikke til annet enn tap av tid og penger. Jeg beslutte å bringe dette videre selv, for å sørge for at behandlingen ikke skulle være være for dyr for vanlige mennesker. Den største gleden ved mitt arbeide er å se smilet i ansiktet på de jeg kan klare å hjelpe. Av de politikerne som har vært i posisjon de 17 årene jeg har jobbet med prosjektet er det ingen som har kunnet bidra til å bringe dette til folket.
Nå derimot er det et parti som har lyttet og ser ut til å kunne gjøre livet bedre for vanlige mennesker, håper Demokratene er det jeg har sett antydning til, da ingen av de eksisterende partiene har vist synlig omsorg for oss vanlige mennesker. Mitt inntrykk er at de alle hovedsakelig er opptatt av sin egen karriere og inntekt. Jeg kommer til å støtte Demokratene ved dette valget og håper de får anledning til å vise at de er det riktige partiet for oss vanlige mennesker.
Mye mer følger etterhvert, skriver når jeg har tid og inspirasjon. Jeg håper på forbedring i landet vårt.

Frank Ralle