Kronisk utmattelsessyndrom (ME) er nå bekreftet som en av bivirkningene man kan få fra covid vaksinene

 

Teksten er hentet fra Hemali

 

“Hun skulle så gjerne hatt det stikket ugjort, for Marianne har vært sykemeldt siden. Hun bor med mann og to barn på 13 og 16 år i Trondheim, hun savner sitt energiske liv med turer, venner, verv og jobben på sykehjemmet som hun elsket.

– Mannen min må nå jobbe redusert. Sønnen min spør meg stadig «mamma, blir du frisk igjen noen gang?» Vi var aktive og sosiale, nå er alt endret. «Du smiler aldri som før», sier sønnen min.
– Jeg blir rasende, og jeg angrer meg i hjel. Jeg ville aldri tatt vaksinen om det ikke var for at vi ble fortalt at den forhindret smitte.

 

Hemali har sett Mariannes journal der det står at hun har ME, og at hun fikk covid-vaksinen «med påfølgende vedvarende symptomer». Samt at skaden har «klar årsakssammenheng» med vaksinen. Videre at «det bes om at hun vurderes for yrkessykdom da vaksinen var sterkt anbefalt av arbeidsgiver pga hennes jobb i helsevesenet.»

 

Sakkyndige fra NPE, nevrolog dr. Shüler skriver at årsaken til ME er ukjent og at det i Mariannes tilfelle ikke finnes andre nærliggende forklaringer på hennes sykdom. Nevrologen konkluderer også at symptomdebuten i hennes tilfelle skjedde innenfor forventet tid hvis vaksinen skulle være årsaken.
Mariannes fastlege og arbeidsgiver meldte skaden som en bivirkning av covid-19-vaksinen.”

 

Relatert og anbefalt lesing Hvordan søke erstatning hvis du har blitt skadet av vaksinene

Hvordan søke erstatning hvis du har blitt skadet av vaksinene

 

Skrevet av advokat Jørgen Heier. Teksten er hentet fra Hemali

 

“Har du meldt inn bivirkning etter koronavaksine? Du kan ha krav på erstatning. Advokaten viser hvordan.

 

– Det er et stort gap mellom tallet på alvorlige bivirkninger og antallet som har søkt erstatning. Derfor er det er viktig å bevisstgjøre alle som strever med bivirkninger etter vaksinasjon at de kan ha krav på erstatning.

 

Per 22. november 2022 har Statens Legemiddelverk mottatt 60 924 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon. Av disse klassifiseres 7 373 som alvorlige.

En bivirkning klassifiseres i følge Legemiddelverket som alvorlig når den har medført livstruende sykdom eller død, har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne, har medført fosterskade/medfødte misdannelser, sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold, eller står på listen til European Medicine Agency over Important Medical Events (IME-listen).

 

Per 1. desember 2022 har imidlertid kun 860 nordmenn søkt erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning. Det overrasker advokat Jørgen Heier hos advokatfirmaet Campbell & co.

– Det er et stort gap mellom tallet på alvorlige bivirkninger og antallet som har søkt erstatning. Derfor er det er viktig å bevisstgjøre alle som strever med bivirkninger etter vaksinasjon at de kan ha krav på erstatning, sier advokaten.

Personer som melder inn mistanke om bivirkninger får ingen personlig tilbakemelding, men vil motta en kvittering med referansenummer at meldingen er sendt inn, opplyser pressevakt hos Statens Legemidelverk.

– Slik vil aldri “Turid” få vite om hennes vedvarende menstruasjonsblødninger ble klassifisert som alvorlig og det vil kanskje ikke falle henne inn å søke erstatning, sier advokat Heier.

 

Derfor: Søk uansett!

– Å melde inn til Legemiddelverket er svært viktig for å få en god oversikt over bivirkningene, men det bidrar først og fremst til statistikken og utløser ikke automatisk en rett på pasientskadeerstatning. Dette må det søkes om hos Norsk Pasientskadeerstatning, forklarer Heier.

 

Første skritt er å gå til fastlegen.

– Fastlegen vil journalføre helseplagene dine. Det er underordnet hvorvidt legen bekrefter at dette kan skyldes vaksinen. I de fleste tilfeller vil uansett fastlegen ikke kunne bekrefte dette. Det viktige i startfasen er å få dokumentert at du har et helseproblem og få satt i gang utredning.

 

Tre års frist

Advokaten opplyser videre at du har tre år fra bivirkningene meldte seg til fristen for å søke erstatning går ut.

– Men ikke vent med å gå til fastlegen. Bruk tid på å få gjort et minimum av undersøkelser. Dokumentasjon er svært viktig.

Når du har nok dokumentasjon til å mistenke at skade kan skyldes vaksinen, er det tid for å søke pasientskadeerstatning. Skjema finner du her. Norsk Pasientskadeerstatning innhenter din journal. Allerede i dette skjemaet kan du gi fullmakt til å gi en advokat rett til å representere deg videre.

 

Hva nå?

Saksbehandlingstiden hos Norsk Pasientskadeerstatning er i gjennomsnitt syv måneder. Grunnet et stort antall saker som dreier seg om bivirkninger etter koronavaksine, kan disse ta lenger tid enn gjennomsnitlig saksbehandlingstid. Kompleksiteten i saken er avgjørende for hvor lang tid behandling tar.

Når vedtaket foreligger, er det to mulige veier videre: Enten har du fått medhold eller avslag.

 

Du har fått medhold

Konklusjonen er at ansvaret ligger hos staten, og du har fått medhold i din erstatningssøknad. Nå skal erstatningssummen fastsettes. Det viktig å vite at advokathjelp til dette er inkludert og du kan selv velge advokat. Norsk Pasientskadeerstatning skal egentlig opplyse at de dekker dine videre kostnader til juridisk bistand, men dette kommer ikke alltid klart frem overfor de som har fått medhold i ansvarsspørsmålet.

– Det er mange ting som spiller inn når erstatningssummen skal fastsettes. Alder, karrierevei og skadens karakter, for å nevne noe. du kan ha krav på erstatning for behandlingsutgifter, påført og fremtidig økonomiske tap, og eventuelt menerstatning. Dette er nærmest umulig for vanlige folk å få til, og her kommer advokatens hjelp inn. Kort sagt: Ikke bare skrap sammen noen parkeringskvitteringer fra sykehusbesøk og kvitteringer for kjøp av bind, for du kan ha krav på langt mer. Foretar du deg ingenting, får du kroner 0, sier Heier.

Utfordringen med erstatningssaker etter koronavaksinering spesielt er at det mangler kunnskap og presedens.

– Det at vi har så lite erfaring per nå, kan oppleves som en oppoverbakke med 90-graders helling. Særlig for dem som har søkt erstatning tidlig og dermed er blant de første. Men med tid kommer også mer kunnskap. Den gode nyheten er at det er mulig å gjenoppta saken på et senere tidspunkt når mer kunnskap foreligger.

 

Du har ikke fått medhold

Du har fått avslag hos Norsk Pasientskadeerstatning. Hvilke muligheter har du?

– Du har ingenting å tape på å klage til Pasientskadenemnda. Nemnda er siste instansen i forvaltningen, forklarer Heier.

– Klagen kan du enten sende inn selv, eller med hjelp av advokat. Klagefristen er tre uker. Advokathjelp må her dekkes selv. Klagen kan bli bedre med hjelp av advokat, å bruke noen tusenlapper her kan være vel anvendte penger.

Her finner du oversikt over saksgangen hos Pasientskadenemnda.

Advokat Heier forklarer:
– Dersom saken er oversiktlig og godt opplyst kan Pasientskadenemnda fastsette erstatningen direkte, men i de fleste tilfeller vil saken sendes tilbake til Norsk Pasientskadeerstatning for å beregne erstatningen nærmere.

 

Tidligere i år skrev Hemali om Line (35) som hadde fått avslag på sin søknad hos Norsk Pasientskadeerstatning. Hun har klaget til Pasientskadenemnda og fått opplyst at det er omlag 20 måneders saksbehandlingstid.
Hele saken kan leses her.

 

Avslag i Pasientskadenemnda

Også i Pasientskadenemnda får du avslag.

– Da er spørsmålet du må ta stilling til: Orker jeg å saksøke staten?

Hvis ja, må det tas ut søksmål mot Staten v/Pasientskadenemnda for de ordinære domstolene, innen 6 måneder etter avslaget.

– En domstol vil da behandle saken etter at staten har inngitt tilsvar. Dommer i saken vil ofte oppnevne egen medisinsk sakkyndig til å vurdere de medisinske spørsmål som er omtvistet, og advokaten kan også innkalle egne eksperter til å vitne i saken.

På dette stadiet kan advokaten søke på dine vegne om å få dekket sakskostnadene via rettshjelpsordningen knyttet til innboforsikringen din.

– Dersom du har lav inntekt, kan du også søke Statsforvalteren om fri rettshjelp. For å få fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt og formue som ligger under grensene i rettshjelploven. Fra januar 2022 er inntektsgrensen for enslige 320 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 490 000 kroner. Formuesgrensen er 100 000 kroner, opplyser Heier.”

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/tro-du-pa-nakstad-sin-bloff-om-at-vaksinene-ikke-er-arsaken-til-okende-sykehusinnleggelser-og-dodsfall.html

 

Tron Legacy, the gnostic creation story renewed

 

 

A very interesting analysis of the movie Tron Legacy by Neil Hague taken from his book Orion`s door, found on page 538 – 541:

 

 

“In 2010, an american science fiction film directed by Joseph Kosinski hit the cinemas. The movie in question was Tron Legacy, the sequel to the 80s Disney movie Tron.

 

The movie script for Tron Legacy is profoundly Gnostic. It is a story of a programmer or “creator”, called Kevin Flynn (Jeff Bridges), who is also the brain behind a fictional tecnology giant called ENCOM. Through his passion for building an artificial reality, Flynn finds himself being transported to the world he was building and consequently disappearing in the original 80s movie, where his son, Sam(Garrett Hedlund), receives a signal from an old pager coming from his father`s office at the Arcade, where Flynn was last seen.

 

The narrative goes on to reveal that Flynn had been working to build the perfect computer system, along with an antivirus software called Tron. Sam discovers a large computer in a hidden basement of his father`s Arcade, which suddenly digitizes and downloads Sam into the Grid, a virtual realty created by Flynn exsisting within ENCOM`s computer mainframe. When inside the virtual world, Sam encounters algorithms and trojans lead by a replica of his father Flynn, called Clu, who is now the tyrannical leader of the virtual grid world.

 

Sam escapes Clu, helped by an androgynous character called Quorra (Olivia Wilde), and is taken to his father who is in exile (off grid). Flynn (divine human) and Clu (digital virtual being), are symbolic of the Gnostic creator gods. Flynn reveals to Sam how he had been working to create a perfect computer system and had appointed the avatars Clu, and an exceptionally skilled warrior, Tron, as the grid`s co creators.

 

During the construction of this virtual realtity, the trio (Flynn, Clu and Tron), discover a species of natural  occuring isomorphic algorithms (ISOs) not conceived by Flynn; bearing the potential to resolve various mysteries in science, religion and medicine. However, Clu considers them an aberration, betrays Flynn and atempts to remove Tron, wiping out all the ISOs. Tron who turn sides to become an agent for Clu, is embodied in the character Rinzler, Clu`s primary enforcer. Tron eventually remembers his true role and allegiance to the original creator Flynn, and helps save Sam and Quarra.

 

The narrative  of Tron Legacy is a modern day version of the gnostic myths. Flynn, Sam and the warrior Tron are based on the Father/Son, Adam on High Symbolism. The isomorphich algorithms, the ISO called Quorra, are an aspect of Sophia and the represent the creative imagination, hence why Quorra is important to the Creator Flynn. As Quorra explains to Sam when his father saves her. “When I opened my eyes, standing above me was the Creator, your father! He saved me. I guess you can say I was rescued.”

 

According to screenwriter Adam Horowitz, director Kosinski said the film`s universal theme was “finding a human connection in a digital world.” They followed this by approaching the world from a perspective of the character, using Kevin Flynn as an organizing principle, and focusing on the emotional relationship between father and son and their reconcillation, bringing profound truths in their respective individual lives.

 

Actor Jeff Bridges said that Tron Legacy “was evocative of a modern myth,” adding that ideas alluding to technolgical advancement were prevelant troughout the film. Talking to Cyriaque lamar of io9 blog, around the time of the release of the movie, Bridges also added, “… the film`s approach to technology was reminisent of a koan, which formed out of Manichaeism and Buddhist philosophy.”

 

The counterfeit digital god

The leader of the digital world, Clu (who is a replica of his creator Flynn), represents the false  demented god – the Gnostic Demiurge, who, in the movie, desires to take his technological tyranny to the human world. At all costs, Clu must be stopped from infiltrating the human world. Clu could be seen as artificial intelligence personified, and the original grid  built by Flynn symbolizes the original ancient grid we see in temples and stones  all over the earth.

 

Clu`s new grid, which spreads like a virus, killing of any form of individuality, represents the technological grid and artificial (alien) intelligence to whitch it is connected. As Clu says in his takeover speech to the legions of the virtual grid world before they attempt to remove Flynn and Sam to enter the human world:

“Greetings programs! Together we have achieved a great many things. We have created a vast complex system. We`we maintained it, we´we improved it. We`we rid it of its imperfection. Not to mention, rid it of the false deity who sought to enslave us! Kevin Flynn! My fellow programs, let there be no doubt, that our world  is a cage no more. For at this moment, the key to the next frontier is finally in our possession! … Out there is a new world! Out there is our victory! out there is our destiny…”

 

The threat to our reality is not necessarily a full blown physical dictatorship: those are obvious and can usually be seen for what they are. The tyranny upon humanity today has its roots in the non-physical made physical through linking the human mind to off-world artificial intelligence and the cybergrid empire built around it.

 

Artificial intelligence and the rise of the robot is probably the most important aspect of the grid. Artificial intelligence has the ability to connect us to the robot phnomena. Alien life is artificial if compared to organic life on earth. And the cybergrid gradually being constructed around us trough electromagnetic technology, for example, is one that will be the “spirit” or lifeblood for all things robotic connected to artificial intelligence (AI).

 

The grid would also be designed to facilitate programmes which are not organic human beings, but synthetic part-human, connected to AI. The danger of AI has not been fully explained across mainstream platforms that dominate human perception. To do so, it would bring into question many other global issues, not least cyber warfare and population control methods and loss of human sovereignty.

 

The Gnostic texsts describe the Demiurge and archons as what we see today as artificial intelligence, AI. We have to get over the belief that intelligent life can only take humanoid form or needs to take form at all. We are after all, in our infinite-state only awareness and physycal form is an illusory part of the projection. All forms of information create our human experience (which can be controlled). It is not the true self and so it is with artificial (alien) intelligence.

 

We recognise our own form, our collective reality. Still artificial intelligence, from beyond the narrow parameters of physicality, must also be able to take form, or at least posess other life forms. In truth humanity is a possessed race, an observation becoming more obvious at this time on earth. You only have to see the impact cellular phones have had on us to realise that humanity is possessed by technology. Technology does an can improve our world, but to what cost?”

 

Text continue under picture

 

 

Exit the cave, is one of the most important books you can read:

 

“Most people will say something feels terribly wrong…with reality, the world, life. Why is that? Because something is wrong. This whole experience called “life on Earth” is a falsified lie.

 

Standard spirituality, religion and the New Age tell us that we live in a wonderful world, made by a creator who loves us, and who is always waiting for our prayers. Yet some groups, such as the Gnostics and Cathars, believed that we live in a virtual reality simulation, fashioned by an evil creator, with the purpose of consuming our energy and keeping our soul trapped. Plato created the allegory of the Cave to present that we live in a non- real reality, and in fact, are prisoners in it.

 

Exit the Cave takes a candid exploration into the reincarnation trap, by unpacking a plethora of diverse information from ancient texts and near death experiences, to movies such as Dark City and Westworld in an attempt to deconstruct and understand Plato’s Cave allegory.

 

Most significant of it all, is how important it is to be prepared at the moment of one’s death – our only true “guaranteed experience.” What awaits us on the other side of turning our back on constant incarnations in a pit of suffering? Perhaps it is what our soul has been dreaming of for eons… going Home.”

Text continue under picture

 

Recommended and related reading:

Nightside of Eden

 

Organic portals

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenåringshjernen – faktaboka som burde ligge under hvert eneste juletre

 

Boka Tenåringshjernen gir dyp innsikt i hva som skjer i hjernen når man kommer i tenårene, og knuser alle tidligere myter om denne aldersgruppen. Uvurdelig lesing for alle foreldre, besteforeldre, lærere, leger, psykologer, advokater, dommere, you name it, og ikke minst alle tenåringer. Lettlest, spennende, engasjerende og umulig å legge ifra seg. Boka burde rett og slett vært pensum på ungdomskolen. Terningkast 6.

 

“Dr. Frances E. Jensen er lege, professor i nevrologi og ekspert på hjernens utvikling – men da barna hennes kom i tenårene, opplevde hun plutselig at hun verken kunne forstå hva som foregikk eller forutsi hvordan de utviklet seg. Det ble startpunktet for en undersøkelse av hva som egentlig foregår i tenåringshjernen.

For det er ikke slik, som vitenskapen lenge antok, at hjernen utvikles ferdig i løpet av barndommen – den er i endring gjennom hele livet. Tenårene rommer en voldsom sårbarhet, men også enorme muligheter, blant annet på grunn av hvilket stadium hjernen er på i utviklingen.

Dette er uunnværlig lesning for alle som har å gjøre med tenåringer. Forfatteren samler den beste tilgjengelige kunnskapen om tenåringshjernens utvikling til en innsiktsfull og lesverdig bok, med blikk for de praktiske problemene som gjerne rammer ungdommer og menneskene rundt dem.”

Noe av bokas innhold: Læring, søvn, risikoadferd, tobakk bruk, alkohol, cannabis, harde stoffer, stress, psykisk sykdom, den digitale invasjonen i tenåringshjernen, kjønnsforskjeller, forbrytelse og straff.

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

https://www.adlibris.com/no/bok/hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksne-9788215046891?gclid=Cj0KCQiAvqGcBhCJARIsAFQ5ke7ZRk02GSUJbO7EBsmCCQozmylnp6B-V55qtuK4QFLY6ydVBTfTHzsaAgdEEALw_wcB

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/behave-9780099575061

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/the-fear-factor-9781472137814

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/logg-av-hvordan-finne-balansen-i-din-digitale-hverdag-9788202601652

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/glow-kids-9781250146557

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/remotely-controlled-9780091906900

 

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/spoilt-generation-9780749941482

 

 

https://www.ark.no/boker/David-McCullough-Du-er-ikke-unik-9788292773642?gclid=Cj0KCQiAvqGcBhCJARIsAFQ5ke5wh_rldQU3XkeFeW4aQsrAByXmkWJWW9GtQ4XYbXvYfz95eOzjnCsaAi9EEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#product-description

 

 

https://www.norli.no/boker/dokumentar-og-fakta/historie-og-dokumentar/debatt-og-samfunn/kunnskapsbloffen?gclid=Cj0KCQiAvqGcBhCJARIsAFQ5ke5l32qPoWs4JFMj63AH1yT71ZMfSjJrkP6UQPDDKzfuzKV1aB3m7ocaAlI3EALw_wcB

 

 

https://www.adlibris.com/no/e-bok/la-lareren-vare-larer-9788205480933

 

 

https://www.amazon.com/Tyranny-Textbook-Educational-Materials-Undermine/dp/1442211415

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/dumbing-us-down—25th-anniversary-edition-9780865718548

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/weapons-of-mass-instruction-9780865716698

 

 

Boka kan leses gratis i sin helhet her

 

 

https://www.fagbokforlaget.no/MiLL-Mange-intelligenser,-L%C3%A6ringsstiler,-L%C3%A6ringsstrategier/I9788278413029

 

 

https://www.nb.no/items/af71811c551a7cb2ab0a247af7fffc06?page=0&searchText=mange%20intelligenser%20i%20klasserommet

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/social-engineering—the-science-of-human-hacking-2e-9781119433385