Psykopatenes diktatur

 

 

 

 

“Ingjald Nissen var norsk psykolog, magister i filosofi, og statsstipendiat, og gav i 1945 ut boka “Psykopatenes diktatur”. Nissen forsøkte i boka å forklare nazismen ut fra det at en gruppe psykopater fikk legal politisk makt. Hans hypotese var at nazismen er det psykopatiske menneskets samfunnsform.”

Min kommentar: Det er ikke bare nazismen som er det psykopatiske menneskets samfunnsform. kommunismen har blitt brukt akkurat på samme måte som nazismen. Stalins Sovjet, Mao sitt Kina og Pol Pot sitt Kambodsja er god nok dokumentasjon på det, noe du blant annet kan lese om her https://olehartattordet.blogg.no/1445889319_er_kommunisme_synonym.html

 

“Ingjald Nissen viste hvordan psykopater som søkte politisk makt var vanskelige å stoppe, fordi normale mennesker ble passivisert i forhold til dem. Nissens viktigste bidrag var en skarpsindig psykologisk analyse av psykopatens virksomhet i hverdagslivet, hvordan han virket på andre og deres reaksjoner på ham. Det handler om mindreverdighetskomplekser som må kompenseres.

Å studere denne boka har vært en åpenbaring i forsøket på å forstå nazismens natur. Noen tiltrekkes av et slikt system, hva kan årsaken være og hvem er de? Psykolog Nissen skrev altså boka i 1945, som et bidrag til å forstå nazismens vesen etter andre verdenskrig, hvor verden hadde opplevd en periode av psykopatenes absolutte diktatur.

Nissen hevder, at det at nazistene/psykopatene kom til makta, handlet om at menneskene ikke forstod psykopatiens vesen og virkemåte, og at de derfor ikke hadde tilstrekkelig moralsk fasthet overfor de psykopatiske menneskers maktkamp, men reagerte med resignasjon, desperasjon og forfeilet sjelelig forsvar.

Nissen mente at det hadde hersket en påfallende passivitet overfor nazismen i de vestlige demokratiene i tiden før andre verdenskrig, parallelt med hvordan psykopatiske individer kan drive normale mennesker inn i en fortvilt tilstand der de overtar eller tilpasser seg psykopatens ideer for å overleve.

Noen mennesker føler seg tryggest under rigide systemer med klare regler, strenge straffer, orden og kontroll.

I boka beskriver Nissen psykopaten som en grunnleggende svak person, en person som selv vet at han ikke klarer seg i samfunnet. Psykopati beskrives som en tilstand som er uforanderlig, ikke situasjonsavhengig, slik normale menneskers kriser og sammenbrudd kan være.

Grunnholdningen er fast, den glir ikke over i egentlig sykdom, men kan heller ikke helbredes, ifølge Nissen 1945. Psykopatenes livsholdning og virksomhet framkaller hos normale mennesker en lang rekke reaksjoner, som til sammen resulterer i at deres initiativ lammes, og at de glir inn i passiviteten.

Nissen beskriver den psykopatiske grunnholdning som en konstant angrepsholdning overfor sine medmennesker. De to ytterlighetene for grader av motstand, er aktivitet, uro og hemningsløshet i den ene enden av skalaen, og resignasjon, manøvreringstendens og sterk hemning på den andre siden av skalaen.

Denne type motstand er effektiv overfor normale mennesker, man orker ikke være i rom med den urolige lenge av gangen, og kan lett gå med på kravene for å få fred. Den andre ytterligheten blir normale mennesker også sliten av, og resignasjonen kan smitte, og man blir dratt med ned i den resignertes univers.

Nissen sier dette er en begynnelse for å forstå eller få et fullstendig bilde av psykopatiens konstitusjonelle struktur. «Den underliggende svakhet i psykopatens organisme framkaller ubevisste eller bevisste utilstrekkelighets- og avmaktsfornemmelser og dermed følgende angstfornemmelser.

Disse fornemmelser medfører mindreverdighetsfølelser som utbygges til mindreverdighetskomplekser, som kompenseres ved sikrings- og forsvarssystemer. Følgen er at psykopaten befinner seg i en konstant sjelelig spenningstilstand, som former seg som en gjennomført prestisje- og maktkamp. De normale mennesker blir utslitt og uttrettet av psykopatenes stadige angrep. De varierer angrepsmåter, går det ikke på den ene måten, prøver de et angrep fra en annen kant.

Dette hindrer den som angripes i å samle seg om sine oppgaver, hindrer dem i å få hvile og søvn, hindrer dem i det hele tatt i å ta vare på livets verdier. Den spente forsvarsberedskap disse angrepene tvinger de normale til å fastholde, forbruker i høy grad både fysisk energi, nervekraft og livskraft. Den stigende uttrettelse de normale mennesker på denne måten blir utsatt for, driver dem over i en oppløsningstilstand, hvor beslutningsevnen og handlekraften lammes.

Det andre moment er at de psykopatiske individer under sin maktkamp skaffer seg herredømme over sine medmennesker ved å benytte seg av hersketekniske metoder, bygd opp over suggesjonsteknikk og intrigepolitikk. Spesielt dreier det seg om den metode å skaffe seg sjelelig makt over andre ved å benytte seg av deres svakheter som grunnlag for herredømmet over dem.

Psykopatene kretser stadig rundt sine medmenneskers svake punkter, avslører dem, aktiverer dem og manøvrerer med dem på en slik måte at feilene gjensidig forstørrer hverandre. Det er nødvendig for individets velferd at de sjelelige sår får anledning til å heles. Men de psykopatiske individer holder gjennom sin kontinuerlige avdekkelse av andres svakheter, sårene åpne, og kan på denne måten bringe det sunneste og sterkeste menneske til å tape fatningen og reagere med desperasjon.

Psykopatenes demonstrerende avdekkelse av de normale menneskers svakheter fører ikke bare til at disse kan miste respekten for seg selv, men det fører også til at de mister den gjensidige respekten for hverandre.

Kjærligheten mellom mennesker beror i stor utstrekning på det forhold at det ene menneske overser eller tildekker det andre menneskes feil. Det er et av de merkeligste og vakreste fenomener i livet, at de feil som ikke fastslåes mister noe av sin realitetskarakter.

Men psykopatenes stadige påpekning av menneskenes feil, medfører at feilene blir til ugjendrivelige realiteter mellom menneskene. Derved kan mennesker som står i det beste forhold til hverandre til slutt miste respekten for hverandre og troen på hverandre.

Det er en av de mest demoniske sider ved psykopatenes virke at de har makt til i denne indre sjelelige betydning å ta det ene menneske fra den annet mot deres vilje og uten at de kan hindre det.» Nissens siste setning i boka er: «Etter denne krig må det være klart for menneskene hva psykopatien er, og at man derfor ikke under noen omstendighet må la makten gli over i psykopatenes hender.»

 

 

“Hva er «Gaslighting? Sagt på en enkel måte – det er hjernevasking.

Tre stadier av Gaslighting:

1. stadium Det første stadiet avhenger av tillit i situasjonen og troverdige intensjoner fra overgriperens side, en tilstand som har blitt skapt av overgriperens kunstferdige selvbilde og hans innsmigrende propaganda.
Når han har oppnådd denne tilliten vil overgriperen begynne å undergrave den, skape situasjoner og omgivelser der offeret begynner å tvile på sin egen dømmekraft. Til slutt vil offeret stole fullstendig på overgriperen for å mildne sin egen usikkerhet, og for å prøve å gjenopprette sin egen virkelighetsoppfatning som i realiteten er blitt som overgriperens.

2. stadium Det andre stadium, forsvar, er en prosess der overgriperen isolerer offeret, ikke bare fra hans egen identitetsoppfatning, men også fra verdiene til hans likemenn. Ofrene vil tro at deres meninger er verdiløse, diskrediterte og merkelige. I politiske sirkler vil de bli kalt konspirasjons-teoretikere, dissidenter eller mulige terrorister.
Som en konsekvens vil ofrene trekke seg tilbake og slutte å uttrykke seg av redsel for å ha latterlige oppfatninger og for å bli straffet. Dette stadiet kan sammenliknes med Stockholm-syndromet. Stockholm-syndromet binder ofrene til den aggressive og blir en slags «foreldre». Begge disse metodene blir hamret inn i offerets overlevelses-mekanisme for å gjenvinne og opprettholde kontroll.

3. stadium. Det siste stadiet er depresjon. Et liv under et tyrannisk styre driver ofrene inn i en tilstand av total forvirring. De er fratatt all verdighet og selvbevissthet. De eksisterer i et informasjons-vakuum som bare blir fylt med det overgriperen mener er relevant. Dermed er prosessen komplett, og ofrene har blitt redusert til en villige medsammensvorne i overgriperens bilde av en svært forvrengt realitet.” https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html 

 

 

Relatert lesing: 

https://olehartattordet.blogg.no/1519070616_en_verden_konstruert_av_psykopater.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/i-bakvendtland-der-kan-alt-ga-an.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-rasisme-og-hykleri-gar-hand-i-hand.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/krenket-nar-ordene-stopper-begynner-volden.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Vet du hvor pengene dine kommer i fra, og hva vil skje hvis kontantene forsvinner?

 

“Ifølge bankene og deres talspersoner skal kontanter avskaffes fordi de er upraktiske, fordi de åpner for økonomisk kriminalitet og fordi de svekker kontrollen over pengebruken.

Hva er de virkelige argumentene?

Det finnes imidlertid helt andre grunner for at sentralbankene er så ivrige for å avskaffe kontanter akkurat nå. Viktigst er krisa i finanssystemet. Sentralbankene har forsøkt siden 2009 å sparke i gang økonomien ved å holde noe nær nullrente. Det har ikke lykkes. Flere banker har nå i virkeligheten innført negativ rente.

Med negativ rente straffes du for å ha penger i banken. Negativ rente er derfor et sterkt insitament for å ta pengene ut av banken og «putte dem i madrassen». For bankene ville de være katastrofalt om bankkundene skulle gjøre dette, særlig om det skjer på kort tid og i masseomfang. Og det kan det godt gjøre, dersom bankene innfører enda mer negative renter og kundene får følelsen av at pengene deres kvernes ned i sluket.

Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.

Så den neste bankkrisa blir et gigantran

Total kontroll

Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

“Av samlede innskudd på 2.448 milliarder kroner i norske banker, er kun 0,1 prosent, eller 2,7 milliarder, tilgjengelig for å veksles til kontanter.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/01/13/195732610/bankene-har-bare-500-kroner-per-innbyggerikontanterfbclid=IwAR0Vv7gMEK6fOqzsUSYVvT0WnLJCFnOBV3ovW4L2INw5GQ3Go1lx3FJ9cZc

“Du tenker kanskje at pengene kommer fra sentralbanken, Norges Bank. Det stemmer at sedler og mynt lages av Norges Bank, som nylig har gjort et stort nummer av å lage nye penger som er svært vanskelig å forfalske. Så da kan vi vel være trygge på verdien av pengene våre?

Sedler og mynt utstedt av Norges Bank utgjør faktisk bare drøyt 2 prosent av pengene som sirkulerer i Norge.

Hva med resten? Resten er bankinnskudd, kontopenger. Hvordan lages de? Det er en godt bevart hemmelighet og et tabubelagt emne. Mange økonomer blir overrasket når de får høre det, og noen av dem nekter å tro det. Antakelig vet de færreste politikere det, for ikke å snakke om folk flest. Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen røpte det i et foredrag nylig:

Bankene skaper penger – ut av ingenting!

Hvordan foregår dette? De private bankene – Nordea, DnB, Sparebank1 – skaper penger når de utsteder lån. Hvis du går til banken og får innvilget et boliglån på tre millioner – vips! – med et tastetrykk fører banken tre millioner kroner som innskudd på din konto, og nye penger har blitt til. Etter hvert som du betaler ned lånet, forsvinner pengene ut av sirkulasjon – de tilintetgjøres.

Det er altså ikke slik at lånet overføres fra en annen persons sparekonto, slik mange tror. Bankene kan i praksis lage så mye penger de vil, så lenge folk er villige til å låne, og så lenge banken tror kunden vil være i stand til å betale tilbake. Sentralbanken har ingen direkte kontroll over pengemengden i økonomien, men regulerer renten på lån ved å sette styringsrenten.

I utgangspunktet er ikke innskuddene de private bankene skaper, penger – det er lovnader om penger i form av kroner og mynt. Du må altså ikke tro du har penger i banken, for det har du egentlig ikke! Men du kan konvertere lovnaden om penger til penger om du vil, ved å ta ut kontanter. Siden vi stoler på at bankvesenet vil betale ut kroner og mynt når vi gjør krav på det, bruker vi disse lovnadene om penger (bankinnskudd) som betalingsmiddel ved å overføre dem til hverandres konti. Og hvis man kan bruke noe til å betale for seg – da er det jo penger, likevel.

Er pengene på bankkontoen dermed like gode som kontantene dine? Nei. Noen penger er bedre enn andre. Penger er ordnet i et hierarki, en pyramide. Sedler og mynt og reserver utstedt av sentralbanken troner på toppen, fulgt av kontopenger, som er et krav på kontanter. Lenger nede i hierarkiet har vi «pengeaktige» verdipapirer, som i prinsippet kan veksles inn i høyere former for penger.

Hva er det så som garanterer verdien av kroner og mynt – selve kongen på pengehaugen? Jo, det er det nettopp kongen som gjør. ”I promise to pay the bearer on demand the sum of ten pounds” står det på den britiske 10-pund-seddelen, med bilde av dronningen. Tidligere betød dette at man kunne kreve å veksle sine kontanter inn i gull. I dag kan man si at kongen – det vil si staten – garanterer at du får en viss mengde varer og tjenester for pengene dine.

Hvordan garanterer staten at norske kroner er gangbar mynt i Norge? Ved å kreve at alle betaler norske kroner i skatt – i tillegg til at norske kroner er lovfestet tvungent betalingsmiddel i Norge. Så lenge det er slik, vil norske kroner sirkulere som allment betalingsmiddel i Norge, og sikre at pengepyramiden står støtt.” https://www.dagbladet.no/kultur/ikke-tro-du-har-penger-i-banken/67670812?fbclid=IwAR0HZBYWln5QplkbOc4lEYr3ZFEVaZMaHyyUE8oZ0kNK57H12tvqxnRGUrM

 

 

Regjeringen er jo nødt til å ha flere samfunnsøkonomer. Og da undrer jeg meg over hvorfor de ikke har laget en analyse som viser hvor lenge vi har råd til å stenge ned landet. Hvordan skal Norge ta seg av de syke, arbeidsledige og andre sårbare her til lands hvis de ikke har penger til det? Hvis staten eventuelt går konkurs vil de da begynne å inndra våre eiendommer og eiendeler for å holde seg flytende. I så fall hvordan vil det påvirke folk sin helse? Hvordan vil en økonomisk kollaps virke på demokratiet? Hvor mange er villige til å ofre hus, hjem og jobb i kampen mot covid 19? Og hvorfor har ikke opposisjonen stilt spørsmål ved dette? Dette er spørsmål som burde være på alle sine tunger, ikke minst hos media. https://www.uib.no/econ/39522/hva-er-samfunns%C3%B8konomi?fbclid=IwAR0_6CJmAw88kj6Ft52bTCJK13bNUZ4YtYZFyr6RT-wkpZRoi07QPgui92A

 

 

“Når økonomien kollapser totalt og folk blir arbeidsløse, mister inntekt og banken beslaglegger huset, da først skjønner folk at de var lurt inn i en ond sirkel og jagde sin egen hale i årevis bare for og gjøre de få enda mektigere.”

Regjeringenhar hjulpet de som er rikest til å holde seg på beina, men det er ikke regjeringens penger som brukes til dette, det er våre penger, dine og mine, regjeringen forvalter disse pengene for deg og meg. Og da burde vi ha noen krav som innfris før våre penger brukes.

For det første så vil jeg ha en liste over hvilke det er som får støtte som ligger ute til offentlig skue, for det andre så vil jeg vite hvor mye de får, og for det tredje så vil jeg vite om disse pengene skal betales tilbake. Vi gir da ikke bort penger?

For det fjerde, så må jo også de som får disse pengene legge ut et offentlig regnskap slik at vi ser om de faktisk har behov for økonomisk støtte.

Og for det femte, de som tar ut utbytte, de sier jo klart i fra at de IKKE har behov for støtte, og hvis regjeringa allikevel gir økonomisk støtte til dem som henter utbytte, så er det jo noe som virkelig skurrer. Man må jo rett og slett være idiot for ikke å forstå at det da dreier det seg om kameraderi og korrupsjon.

Tusenvis av mindre bedrifter har gått konkurs, og de store står igjen som vinnere. Dvs at de kan presse opp prisene, for de har ikke lenger noen konkurrenter.

Selv om vi nå har en krise så betyr ikke det at vi skal legge bort vår evne til å tenke selvstendig.

Når en finanskrise oppstår slik som i 1929 der folk ble stående på bar bakke og ble slengt ut i forferdelig fattigdom, så er det ikke slik at resursene forsvinner.

Mat, drivstoff og alle de tingene som kan produseres de er fremdeles der, men samvittighetsløse parasitter som er totalt blottet for empati har svindelt til seg kontrollen over resursene. Personer som overhodet ikke er villige til å dele med seg, og som heller ikke mister nattesøvnen om deres medmennesker dør i hundre, tusen eller i milliontall rundt dem så lenge de selv har det bra.

Og når en slik tilstand oppstår så er det enkelt å splitte oss og sette oss opp i mot hverandre slik at vi retter fokuset feil vei. Hvis vi, folket står samlet under en slik krise, så kan vi ha tvinge dem som har svindlet til seg disse midlene å gi oss den levestandaren vi har krav på, hvis ikke så vil vi gå tilbake til føydalsamfunnet.

Opp i gjennom historien så har vi blitt lurt til å sparke nedover, til å legge skylda på ofrene i stedet for overgriperne, når skal det ta slutt, når skal vi lære?

Hvis man stiller korona krisa opp mot økonomisk ruin for Norge og hva konsekvensene av det vil bli, hva er da verst? Hvordan vil vi få råd til å opprettholde sykehus og ha råd til utstyr neste gang en slik infuensa kommer når landet er bankrott?

 

Anbefalt titting:

All Wars Are Bankers’ Wars

RISE UP – Norwegian SUBTITLES 

 

Hvis du vil bli en god tyv/svindler, den beste kansje, så blir ditt første steg å overbevise alle andre om at tyveri, svindel og falskneri er umoralsk, galt, ondt og at det må straffes.

Så må du overbevise alle andre om at din stjeling og svindling er moralsk, godt, dydig og må belønnes.

For at vi skal akseptere en slik galskap, så må våre sinn først forvirres og knekkes av indoktrinering. Det hjelper, staten, skolen og media til med.

Sekvensen er alltid den samme – finn opp en universel standard for hva som er god oppførsel og skap så en usynlig untagelse for deg selv og dine venner ved å kalle det for noe annet.

Hvis noen gir deg en moralsk regel, så må du ikke først undersøke regelen, men hvem det er som er untatt for den. Hvem har lov til å gjøre akkurat det motsatte, hvem er ikke bundet av en slik regel ?

Det vil alltid være dem med makten. Og aldri har det vært enklere å se enn tiden vi nå lever i.

Relatert lesing: EN VERDEN KONSTRUERT AV PSYKOPATER

Vil de som i dag gjør sitt ytterste for å spole tiden tilbake til den mørke middelalder, og de som blindt støtter dem, møte denne skjebnen?

 

Sager de som nå demonterer demokratiet og menneskerettigheten greina av som de sitter på på samme måten som inkvisitøren i denne filmen gjør ? I så fall så vil jeg si at rettferdigheten virkelig har fyldest.

Ta en titt på disse tre delene på til sammen 30 minutter og se hva du synes. Slutten er bare helt fantastisk. Anbefalt titting.

“Set in the Spain of 1680, a time of torture and interrogation by the Grand Inquisitor. A young man appears that is healing the sick and raising the dead. There are rumours that he might be the second coming of the Messiah. He is brought before the Grand Inquisitor. Though questioned and tortured, he chooses to remain silent.”

The Grand Inquisitor Monologue Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=_oNmuMaAb5Q

The Grand Inquisitor Monologue Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=XDvLRlcsYnQ

The Grand Inquisitor Monologue Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=R5E5hrUOHhQ

 

 

Enorme mengder med data kan lagres i DNA

 

“In a series of exciting developments, it has recently been discovered that DNA works in a similar way to the kind of storage we use in modern computers. This insight has been utilized in recent years with a number of fascinating projects. For example, in 2012, George Church and a small team of researchers working at the Wyss Institute at Harvard University encoded a 53,400-word book, 11 jpg images and a JavaScript program – amounting to 5.27 million bits of data in total – into sequences of DNA.

The DNA molecule is built from organic molecules known as “nucleotides”. In theory, DNA can encode two bits of data per nucleotide. These are the basic building blocks from which DNA is created. That makes 455 exabytes – roughly the capacity of 100 billion DVDs – per gram of single-stranded DNA, making it five or six orders denser than currently available digital media, such as flash memory. Information stored in DNA can also be read thousands of years after it was first laid down.

This is exactly analogous to data storage on a computer hard drive. In this project, the DNA bases A or C were encoded with a zero and the G and T bases were encoded as a 1. In this way standard binary notation was reproduced.

Since then things have really moved on apace. For example, in 2017 researchers at Harvard Medical School published an article in the journal Nature describing how they were able to record complex information such as an image or a movie into bacterial genomes using DNA editing technology called CRISPRs.

CRISPR is an acronym for “clustered regularly interspaced short palindromic repeats”. It is actually a family of DNA sequences found within bacteria. It was discovered as an immune system of bacteria to fight against invading DNA pathogens, such as viruses. Of particular interest to the researchers was that bacteria use the CRISPR/Cas9 system to record in their DNA information about viruses they encounter.

They are, in effect, writing a manual on how to protect themselves against harmful viruses for use by future generations. This is exactly what we do when we create libraries and, in more recent years, record information on computer hard drives and in other digitally readable media.

DNA is the “hard drive” in every cell of the body. The four molecules are like a sequence of data. DNA is a digital storage medium. If we can manipulate the sequence, we can also store information.
A finger of DNA (equivalent in size to a test tube) can hold approximately 1 petabyte (PB) of data, the equivalent of 1.5 million CD Rom discs. For comparison, it has been suggested that the human brain can store about 2.5 petabytes of memory data. Put another way, a PB is just over one quadrillion bytes (1,125,899,906,842,624). This means that all the present digital information in the whole world, encoded in DNA, would easily fit in the back of one SUV or estate car.

So how much “information” do you contain? Well, every cell of your body contains about a billion DNA bases arranged in a particular four-letter code. So to calculate the number of possible combinations you have to raise 4 to the power of one billion. This results in 2 billion bits contained in an area a trillionth of the volume of a matchhead.

On 22 February 2019 a paper was published in the academic journal Science, describing an astounding breakthrough about the information storage of DNA. The paper announced that a group of scientists had managed to create an additional four DNA bases and, in doing so, had increased the DNA alphabet available for data storage from four to eight. This new system has been called Hachimoji DNA. Hachi is Japanese for “eight”, moji for “letter”.

These additional letters fit perfectly into DNA’s double helix, and enzymes read them in the same way they read the original four. Although the four natural bases should give a large number of sequences of letters, they are actually restricted. C can only bond to G, and A can only bond to T. These strict rules help ensure that DNA strands do not clump together into a jumble.

This development effectively doubles the data storage capacity of DNA. But it has other implications too. It suggests that other forms of DNA could exist with many more bases. If they did so, what kind of life could they create?

It is important to appreciate what these discoveries mean. In effect, DNA is an information storage device, in the same way that a computer hard drive is. The amount of digital information that can be stored is vast. But there is more.

Please recall Michael Harner’s ayahuasca experience discussed in the last chapter. You will remember that in his “trip” Harner encountered reptilian entities who informed him that they had created life on planet Earth and now hid themselves deep within the cellular structure of all living creatures, including humankind.

Now, what substance can be found deep within the human body that has a distinct reptilian (specifically snake-like) appearance? Yes, DNA. Indeed, this similarity has been noted by, among others, Jeremy Narby. So what does all this mean in relation to my Egregorial model?

We are now ready to draw this material all together.”

Kilder:

https://www.adlibris.com/no/bok/the-hidden-universe-9781786782809

https://www.adlibris.com/no/bok/storing-digital-binary-data-in-cellular-dna-9780323852227

 

https://www.adlibris.com/no/bok/the-simulation-hypothesis-an-mit-computer-scientist-shows-why-ai-quantum-physics-and-eastern-mystics-all-agree-we-are-in-a-video-game-9780983056904

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5842791/

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30792304/

 

I 2034 så vil de store korporasjonene eie vårt DNA og kansje også kroppene våre https://www.fastcompany.com/90319565/privacy-in-2034-a-corporation-owns-your-dna-and-maybe-your-body

 

https://olehartattordet.blogg.no/sci-fi-teknologi-som-i-dag-er-en-realitet-er-en-trussel-mot-menneskeheten.html