Å være skeptisk til Bill Gates sin vaksine og legemiddelindustrien er ikke å være konspiratorisk

 

Å være skeptisk til Bill Gates sin vaksine og legemiddelindustrien er ikke å være konspiratorisk, de to ordene er ikke synonymer https://www.rt.com/usa/491749exposebillgatestwittercoronavirus/fbclid=IwAR1POlpPMr1tVAq2FWYkAMQT5kP8BFIXw45YK_kSCOhLFaUmQB40qW_JaQ

“Med hastevedtak skal genteknologiloven nå endres. Høringsnotatet sendes ut i fellesferien med 3 ukers frist. Lovverket står i veien for genteknologisk industri, WHO, Solberg-regjeringen, og Bill Gates. Vi går inn i siste akt av de juridiske pandemiforberedelsene; den norske befolkningen skal bli genterapeutiske forsøkskaniner.
 
Regjeringen går nå inn for å endre genteknologiloven slik at befolkningen kan bli gjenstand for eksperimenter med såkalte GMO legemidler og vaksiner. Denne type terapi er helt ny og har tidligere ikke vært forsøkt i profylaktisk hensikt på mennesker, utover enkeltstående eksperimenter i nåtid relatert til covid-19 vaksiner. Forskning har vært preget av hastverk og skjer ikke i henhold til ordinære forskningsprotokoller.
 
Lovendringen kommer i kjølvannet av den sparsommelig belyste endringen av bioteknologiloven i månedsskiftet mai-juni 2020. Hensikten bak disse justeringene var å flytte de juridiske aspektene omkring profylaktiske genteknologiske vaksiner, slik at de ble tilhørende innunder legemiddellovens område til fordel for bioteknologiloven.
 
Den reelle betydningen for befolkningen er blant annet at staten ikke lengre trenger skriftlig samtykke fra pasientene når de mottar slik behandling. Hvilket igjen har betydning for pandemivaksinering der man finner at slik terapi kan rettes mot befolkningen med tvang under den ordinære smittevernloven, såframt overnasjonale organer som WHO fremholder at en sykdom kan klassifiseres som en pandemi.
 
En definisjon som for øyeblikket er preget av omfattende svakheter da den ikke tar hensyn til sykdommens alvorlighetsgrad, en endring WHO foretok i forbindelse med svineinfluensaen. Professor Jan Helge Solbakk gikk kraftig ut mot WHO i 2010, etter at det ble avslørt at organet opererte svært korrupt og med nære bånd til farmasøytisk industri.
 
Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri og skyhøy fortjeneste på tamiflu og svineinfluensa-vaksine er noe av det som avsløres i rapportene.
 
WHOs troverdighet ligger i grus. Jeg var en av de skarpeste kritikerne av pandemi-beredskapen i fjor, men dette er mye verre enn jeg hadde fryktet, sier Jan Helge Solbakk til forskning.no.
 
Endring av genteknologiloven relatert til covid-19
 
På samme måte som bioteknologiloven er genteknologiloven utarbeidet for å beskytte befolkningen. I Norge har man fram til nå hatt strenge regler omkring dette forskningsområdet. GMO mat har så langt vært forbudt, i hensikt av å beskytte befolkningen mot eventuelle skadevirkninger. Gjentatte dyreforsøk har belyst hvordan denne type ernæring innebærer helserisiko.
 
Nå ønsker altså regjeringen å foreta et kvantesprang, hvor man åpner opp for at mennesket i seg selv skal kunne bli injisert med genmodifiserte organismer.
 
De nye genterapeutiske vaksinene har til hensikt å innpode fremmed genmateriale fra virus inn i kroppene våre. Det finnes ulike varianter av slike vaksiner. Noen tar sikte på å gjøre cellene våre til virus-proteinfabrikker i form av dannelse av antigen. Disse vaksinene er kjent som DNA og mRNA vaksiner.
 
Flere av vaksinene som ligger best an i pandemivaksine-kappløpet er nettopp slike vaksiner. Fellesnevneren for disse vaksinene er det genterapeutiske aspektet samt at kroppen vil fungere som en vedvarende antigenfabrikk over tid. Vanlige vaksiner fungerer ved at man injiserer et antigen i form av deler av en inaktivert mikrobe.
 
Den forventede “levetiden” til disse vaksinen synes nokså uklar. Kan man risikere at kroppens celler fortsette å produsere antigen i uker, måneder eller år etter at injeksjon? Hvordan vil dette påvirke immunforsvaret?
 
Slike spørsmål vil ikke kunne besvares før det har gått flere år. Det er vanskelig å forestille seg at dette eksperimentelle kvantespranget i medisinens historie er foretatt på rasjonelt grunnlag, og ikke i affekt.
Den siste av de genteknologiske vaksinene kalles DNA vaksine. Selve vaksinen settes i kombinasjon med et strømstøt som åpner cellemembranene ved å gjøre den ustabil. Faren for mutagene effekter er til stede ved denne vaksineteknologien.
 
Det fremmede DNA`et føres helt inn i kjernen av cellen hvor det kan oppstå sammenblanding med humant genmateriale. Det blir også angitt fare for vedvarende inflammasjonsprosesser.
 
Vaksinen har blitt diskutert i langt mindre grad enn mRNA vaksinen, mulig grunnet større risiko for skader på genene. En av aktørene som satser på denne typen vaksine er skandaleselskapet Novartis.
 

Regjeringens høringsnotat om saken bærer preg av at regjeringens jurister fortsatt er ute i ferie. Fremstillingen framstår imbesil og man kan mistenke at forfatteren hverken innehar korrekt karakter eller forståelse for oppgaven. Argumentasjonen er bygget opp omkring føleri og ugyldige argumentasjon, ikke minst fremstår graden av ettergivenhet overfor WHO`s trusler ettertrykkelig bekymringsverdig.

Regjeringens høringsnotat om saken bærer preg av at regjeringens jurister fortsatt er ute i ferie. Fremstillingen framstår imbesil og man kan mistenke at forfatteren hverken innehar korrekt karakter eller forståelse for oppgaven. Argumentasjonen er bygget opp omkring føleri og ugyldige argumentasjon, ikke minst fremstår graden av ettergivenhet overfor WHO`s trusler ettertrykkelig bekymringsverdig.

Skal politikerne virkelig godta at Norge som har bidratt med flerfoldige milliarder i forskningsmidler behandles stemoderlig av WHO og Bill Gates – og derav presses til å eksperimentere genteknologisk på egen befolkning ved å haste-endre genteknologiloven – et juridisk bidrag fra tidligere tiders forutseende politikere utformet nettopp for å unngå slike situasjoner.

Når Gates og WHO sier «Hopp!» så hopper Erna Solberg? I så fall gjenstår det bare så se hvor høyt Erna hopper før trampolinen sprekker. https://stateofglobe.no/2020/08/01/de-juridiske-portene-for-eksperimentell-genterapi-pa-befolkningen-apnes/?utm_source=izooto&utm_medium=push_notification&utm_campaign=State_of_Globe_Norge&fbclid=IwAR1bpCzQe7ktJRLvgPvkyTgwYr0HSBtFjZNRSq54Y9M0RmAkhUVYQoICaPg

 

VIA DENNE LINKEN KAN MAN SENDE INN HØRINGSSVAR:

 

“Genteknologiloven er vedtatt fordi det finnes betydelig risiko i forbindelse med bruk av genteknologi. Lovgiverne har derfor etablert et regime med meldeplikt, risikovurdering og konsekvensutredning. I forskriftene som er knyttet til loven gis det strenge krav om meldeplikt, godkjenning og ansvar, som forhåndsvurdering av risiko:

Brukeren skal foreta en forhåndsvurdering av den innesluttede bruken med hensyn til risiko for sykdom/skade på mennesker, dyr, planter eller miljø som denne bruken måtte innebære. Vi har dette regelverket fordi det i forarbeidene til loven er klargjort at bruk av genteknologi innebærer en betydelig risiko. Derfor er det vedtatt strenge regler til godkjenning. (Se SNL: genteknologiloven.) Loven er allerede harmonisert med EU, naturligvis. Men nå ønsker regjeringa Solberg å kaste deler av dette kontrollregimet overbord. Dette gjøres midt i fellesferien og på kortest mulig varsel.
Det politiske Norge er i feriemodus og folkelige organisasjoner har ikke kommet på beina igjen etter lockdown og møteforbud. mRNA eller budbringer-RNA er et type RNA-molekyl som inneholder genetisk informasjon til DNA-koden i cellene. ModeRNA skriver sjøl på sine hjemmesider at deres teknologi går ut på å «bruke mRNA-medisiner for å instruere pasientens egne celler til å produsere proteiner som kan forhindre, behandle og kurere sjukdommer. https://steigan.no/2020/06/regjeringas-vaksinepolitikk-risikabel-og-hastverkspreget/?fbclid=IwAR3Go1y-A15UDkCWdf09IoJVh7Fu22iG2dwP_DAifay-bYvXtjRo_jR_AS8
 
Vaksinen skal altså ikke testes ut før vi får den, vi er deres prøvekaniner. Vi skal bli tvunget til å være med på et medisinsk eksperiment som vi ikke vet konsekvensene av. Mentaliteten til Mengele har med andre ord oppstått på nytt.  Dvs at vi alle, også de mest sårbare av oss, barn og gamle skal være forsøkskaniner i dette djevelske eksperimentet. Går dette gjennom så er politikerne like farlige som nazistene som drev med umenneskelige eksperimenter av verste sort under 2. verdenskrig https://steigan.no/2020/05/borskometen-moderna-vil-utvikle-vaksiner-som-endrerarvestoffenevare/fbclid=IwAR0PFFGUdx2cS6N0CT_EGdB8wPxVIwNwAtpr6ulYteHSQXNMSFkDIsDSy-0
 

“Et forslag om å endre genteknologiloven for å prøve ut legemidler med genmodifiserte organismer for å behandle covid-19 er sendt ut på høring, med frist 18. august.
 Den nye forskriften innretter norsk lov etter en forordning fra EU som ble vedtatt 15. juli i år. Den unntar kliniske utprøvinger av legemidler med genmodifiserte organismer fra krav om godkjenning eller risikovurdering etter GMO-regelverket, om legemidlene er for behandling eller forebygging av koronaviruset.!”https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/regjeringen-foreslar-a-endre-genteknologilovenforaprovenyekoronamedisiner1.1749484fbclid=IwAR1oiMY57IctJlw2ALoQR45KEKreAC9Tdcw4qjFgOSS0j5N_gTumNRkEw
 

“I mai/juni endret de bioteknologiloven i henhold til samtykke i forhold til genterapi i form av vaksiner. Det betyr at det ikke trengs skriftlig samtykke fra pasienten.Det å innføre sanksjoner og utestengelser overfor dem som ikke ønsker å la seg vaksinere utover det smittevernloven allerede åpner for, vil stå i motstrid til individuelle og menneskelige rettigheter som er nedfelt i Grunnloven og menneskerettskonvensjoner som vi alle er forpliktet overfor.Retten til selvbestemmelse over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet og må respekteres i alle situasjoner. Foresattes beslutningsrett overfor egne barn er også en menneskerettighet.

Det er all grunn til å være svært årvåkne i tiden som kommer. Myndighetene har ikke noe grunnlag for å kunne hevde at nye eksperimentelle coronavaksiner er trygge.” https://www.frittvaksinevalg.com/nybioteknologilovtvungengenterapfbclid=IwAR3a7KNmqKiOvBQZgW0QWWlhC3mQWxz6dSFKZOw4wAeZd0wQxjbcL4Ff8o

 

Fra gulfkrigsyndromet og narkolepsi til norske pensjonister https://olehartattordet.blogg.no/fra-gulfkrigsyndromet-og-narkolepsi-til-norske-pensjonister.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. Greit å ha det i bakhodet når en ny vaksine kommer: https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html
0 kommentarer

Siste innlegg