Masse testing av barn i skolene

 

Vi har nå kommet til et punkt jeg i min villeste fantasi aldri hadde trodd vi ville komme til, der voksne lærere med ansvar for våre barn forteller åpenlyst at de er villige til å utsette barna for psykisk terror der ungene i realiteten blir sett på som skyldige i en forbrytelse til det motsatte er bevist.

Mest sannsynlig så er disse lærerne villig til å utsette barna for slik mishandling fordi de mangler kunnskap om barn og c 19 smitte, for barn er ikke smittespredere, noe man blant annet kan lese om her, se nederst på side 10 denne i rapporten fra WHO her, og her

De fleste antar at lærere er individer som klarer å skille mellom propaganda og fakta, men det er klart og tydelig at det er de ikke i stand til, for hadde de vært det så hadde de jo hatt kunnskap om barns dårlige evne til å smitte. At vi har lærere som ukritisk tror på myndighetene og ei unison presse som videreformidler myndighetenes fryktpropaganda er mildt sagt skremmende.

Men dette gjelder ikke bare lærerne, det gjelder også barnas foreldre som har like stor tiltro til myndighetene og pressa. Lærerene, med støtte av foresatte, skyver altså våre barn foran seg og bruker dem som skjold der ungene blir behandlet som mistenkte forbrytere.

Når samfunnet har kommet dit hen at voksne som burde være et forbilde for barna og deres beskyttere er det helt motsatte, og i stedet oppviser enn feighet og kunnskapsløshet ut i fra en annen verden, da har vi fått et samfunn man burde skamme seg over.

Og når lærerstanden ukritisk støtter opp om denne testingen og alt myndighetene pålegger dem, hva annet er da lærerne troende til å gjøre mot våre barn? Det er et spørsmål som er særdeles viktig å stille seg når vi ser en utvikling som minner mere og mere om den tiden da tyskerne okkuperte Norge. Lærerne agerer nå mere og mere som fangevoktere og kapoer, og det er skremmende å se hvor få foreldre som reagerer på dette.

Ikke en lærer har stått opp og tatt til ordet mot dette testhysteriet før nå, og da sikter jeg til rektor Rolf Arne Haugstvedt ved Årstad videregående skole i Bergen som i denne artikkelen fremstilles av TV2 som en farlig mann i stedet for en beskytter av våre barn, noe som klart og tydelig viser pressen sin myndighetstro holdning og totale mangel på objektivitet:

“Flere av de ansatte på skolen skal ha blitt overrasket og opprørt da det nylig ble kjent at skolen har takket nei til massetesting av skolens elever.

– Vi er bekymret for helsen og jeg har hørt rykter om at en lærer i Vestland fylke ble smittet av korona, og døde. Ansatte er opprørte over at skoleledelsen har sagt nei, får TV 2 opplyst.

TV 2 har fått bekreftet at en lærer ved en videregående skole i Vestland fylke ble smittet av korona og døde.

Ryktet har spredt seg og dette har skapt uro blant noen lærere i skolen. TV 2 er kjent med hvilken skole mannen jobbet på, men av personvernhensyn oppgir ikke TV 2 hvor vedkommende bodde eller jobbet.

– Mange lærere er bekymret fordi elever ikke overholder smittevernreglene, de sitter tett sammen i grupper i friminuttene og mange har ikke respekt for avstandsregler.”

TV2 kan ikke vise til noen dokumentasjon som viser at det er elever som har smittet den læreren som de påstår at døde av c 19.  https://www.tv2.no/nyheter/13932111/?fbclid=IwAR3WuAvaH8OsJlGzsrMcbGGgsvuoeMN4GeqfV7SzzGQjvWuSsg3kw98X3z8

 

Testene som brukes for å sjekke om man har c 19 er heller ikke pålitelige, noe man kan lese om her, her, her og her

“Forfatterne konkluderer at spyttprøver har omtrent samme sensitivitet som de nasofaryngeale prøvene, men til en betydelig lavere pris og mindre ubehag ved prøvetakingen.”

 

Under her har jeg skrevet et brev som bekymrede foreldre kan bruke som mal og sende til skolene hvis de er opprørte over testingen som nå skal innføres i skolene:

Til skole, kommune og FAU.

Informasjon kommer nå om at barn i skolene skal masse testes for covid-19. Men informasjon viser at barn ikke sprer denne type smitte (se nedenfor).

Hvor er de vitenskapelig undersøkelser som viser at barn er farlige smittespredere? Jeg finner ikke noe slikt inne på myndighetenes nettsider ei heller inne på FHI.

Jeg regner med at rektor og lærerne ved skolen har inngående kunnskap om dette og at dere omgående sender meg som forelder relevant informasjon som viser at dere sitter inne med denne kunnskapen.

Det er fint om skolen kan forklare om dere i hele tatt kan tillatte helsemyndighetene å gå til et slikt tiltak. For meg framstår dette som en krisemaksimering som vil skremme barn og unge nå og for resten av livet.

Barn trenger trygge voksne og mennesker som sørger for at de ikke blir utsatt for blant annet psykisk vold, negativ sosial kontroll og påføring av smerte(www.dinutvei.no). Barn har rettigheter som skal hindre dem i å bli utsatt for dette, som barneverntjenesteloven og barnekonvensjonen. Barn blir ikke alvorlig syke av denne sykdommen. 

Det er ingen grunnlag for å legitimere denne systematiske massetestingen. Empirisk har Norge ikke noe helsemessig grunnlag for å hevde at dette er nødvendig.

Barn som for eksempel har opplevd ulik type vold, traumer, turbulente hjem og overgrep er særlig utsatt for å få en testpinne stikket inn i kroppens hulrom, som fører til ubehag, uten å kunne kontrollere dette eller motsette seg dette. Det vil kunne føre til retraumatisering, og dette overgrepet da gjort av myndigheter som i utgangspunktet skal beskytte barn mot overgrep. Det vil i verste fall kunne føre til senere alvorlige psykiske lidelser. Barn har allerede blitt utsatt for betydelig risiko gjennom pandemiens tiltak.

 

“Nyere forskning viser at hvis du har opplevd traumatiske belastninger tidlig i livet, mens hjernen fortsatt er i vekst, blir kroppens nervesystem påvirket. Barna mister evnen til å regulere stress. 

For noen av barna blir kroppens alarmsystem mer sensitivt resten av livet.
Om du opplever dramatiske ting senere i livet, som ripper opp i hendelsen og gjør deg stresset, har ikke hjernen din gode strategier for å roe deg ned.

Og jo flere ganger du har blitt krenket tidligere, jo mer sårbar blir du seinere i livet.

Og varte tidligere krenkelser over lang tid eller omsorgspersoner var ansvarlig, øker det også sårbarheten.” http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi-terrorisme/2014/07/barnehjernen-kan-fa-sar-som-ikke-gror

ACE-studien: Jo flere belastninger i barndom, jo verre helse i voksen alder –https://www.hjelptilhjelp.no/Sorg-og-traumer/ace-studien-jo-flere-belastninger-i-barndom-jo-verre-helse-i-voksen-alder 

Slik forandrer barndomstraumer hjernen https://www.hjelptilhjelp.no/Sorg-og-traumer/ny-forskning-slik-forandrer-barndomstraumer-hjernen

 

“Barn som har blitt traumatisert, har økt risiko for psykiske lidelser senere i livet. Det er ikke bare den etter hvert velkjente PTSD-diagnosen de er mer utsatt for, men også ADHD, angstlidelser og en rekke affektive lidelser som for eksempel depresjon.

Vi vet at traumer påvirker utviklingen av nervesystemet hos barn:

  • Dypereliggere hjerneområder som er involvert i søk etter trusler i omgivelsene, blir overaktiverte.
  • Høyere hjernefunksjoner som bidrar til nedregulering av disse faresignalene, blir underutviklet.

Dette er selvfølgelig en svært forenklet tilnærming, men illustrerer hvorfor traumatiserte barn kan få store vansker med å regulere følelsene sine. Det blir også lettere å forstå hvorfor mange plages av atferdsproblematikk og angstlidelser et overaktivert alarmsystem for potensielle trusler legger beslag på oppmerksomheten uten at de viktige reguleringsmekanismene greier å dempe følelsen av fare.

Det er altså en dobbel, negativ virkning vi ser: Traumatiserte barn har økt tilbøyelighet til å reagere med sterk affekt og følelsesutbrudd, og de sliter med å regulere seg ned fra den hyperaktiverte tilstanden.

Heldigvis er ikke dette nødvendigvis en kronisk tilstand. Regulering av følelser kan læres. Kuren er trygge omsorgspersoner som forstår barnet og dets ofte krevende utbrudd og reaksjoner. Omsorgspersonen må selv ha gode reguleringsevner og evne til å takle avvisning og provokasjoner.” – https://psykologisk.no/2016/07/tidlige-traumer-pavirker-barns-hjerneutvikling/

 

“Kan psykiske påkjenninger gi fysiske sykdommer?
Spørsmålet har i senere tid figurert i heite diskusjoner rundt flere sykdommer, som irritabel tarm og ME.
 Men problemstillingen er også svært aktuell i utforskningen av autoimmune sykdommer, som reumatisme, inflammatorisk tarmsykdom, stoffskiftesykdommer, multippel sklerose og psoriasis.
Felles for de autoimmune sykdommene er at immunforsvaret begynner å angripe kroppens vev og organer. Men vi vet fortsatt lite om hva som forårsaker dette.
I de siste åra har det kommet flere studier som antyder at det kan være en sammenheng mellom traumatiske opplevelser og risikoen for autoimmune sykdommer. Undersøkelse viser for eksempel at mennesker med angstproblemer eller posttraumatisk stresslidelse oftere rammes.”

Hva traumer gjør med oss – https://psykologisk.no/2016/07/hva-traumer-gjor-med-oss/?fbclid=IwAR0c5qKsq2niOFDy35_Aj68FkRcPysL5FV8_OgRfwj5YnQhdG9cr8jf_qNI

 

Vonde barndomserfaringer går ut over helsen i et livsløpsperspektiv. – https://mentalhelse.no/aktuelt/nyheter/mental-helse/naar-barndommen-slaar-tilbake?fbclid=IwAR1YS6JENvBT6haeX16EYO4kqIk_PRXRtg-icDr0HOzptyF2qNKPBBla3uw

 

I dette finske studiet ble 11.000 barn testet. Barn er ikke smittespredere. Det konstaterer finlandske leger etter å ha testet 11 000 barn for corona. http://tt.omni.se/allt-tydligare-att-barn-inte-sprider-smitta/a/qLz79z?fbclid=IwAR2SYnBy-0oHzBcvYx2dI50h5noT8ZSoD3BpIG7TS3oe0GNRtgVwzYMRND8

 

Og det stemmer overens med undersøkelsen WHO gjorde i februar i fjor som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av covid 19 ikke smitter voksne. Se nederst på side 10 i rapporten som du kan finne her. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf?fbclid=IwAR0s_fsf7JvYMCOaQkFhXreTVaJdQE-J5P4bVGKyvPKONUmeuDIdeEraL14

 

Fra Tidsskriftet Den Norske Legeforening 28. januar 2021:

“Risikoen for at unge under 20 år er primær smittekilde er lavere enn for voksne (relativ risiko 0,56, 95 % konfidensintervall 0,37 til 0,85), viste en systematisk oversikt basert på 18 studier om smittespredning. Risikoen for å være primær smittekilde var dessuten lavere i yngre aldersgrupper sammenlignet med ungdom. I en ny stor studie var forekomst av antistoffer tre ganger høyere hos foreldre sammenlignet med deres barn (1–10 år). Dette taler imot at barn er en viktig smittekilde inn i familien.
Skolestenging har ofte blitt begrunnet med funn fra modelleringsstudier. Mange av modellene er imidlertid basert på en antagelse om at barn smitter i like stor grad som voksne – en antagelse som nå ser ut til å ikke være riktig.” https://tidsskriftet.no/2021/01/kronikk/nar-tiltaket-er-verre-enn-pandemien?fbclid=IwAR2Pa4w0se9rcavdhjBHz3g8WmY0U3l-K8CrIF2ylyihKRePDQT0c1YomQo

 

Domstol i Tyskland: munnbind, koronatester og minsteavstand er ulovlig i skolen.

En domstol i den tyske byen Weimar har felt dom i ei sak som var reist på vegne av to elever ved en av grunnskolene i byen. Saka dreide seg om lovligheten eller ulovligheten av myndighetenes påbud om masker, koronatester og minsteavstand i grunnskolen.

Dommen inneholder et svært grundig og omfattende kildemateriale, blant annet om RT-PCR-testene, og retten sier at den høye graden av falske positive tester fører til unødvendige samfunnsmessige nedstenginger og andre tiltak som skader samfunnet og den enkelte. Og når det gjelder skolen og barna der sier retten framfor alt at: Disse tiltakene «setter barnas åndelige, kroppslige og sjelelige velvære i fare». Hele dommen finner man her https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/04/Amtsgericht-Weimar-9-F-148-21-EAO-Beschluss-anonym-2021-04-08_online.pdf

 

Med vennlig hilsen

 

Relatert lesing:

https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/den-psykologiske-effekten-av-munnbind-bruk-hos-barn-som-ikke-nevnens-med-et-ord-av-helsemyndighetene-og-politikere.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

0 kommentarer

Siste innlegg