FHI juger når de sier at det er de uvaksinerte som okkuperer intensivplassene, og det kan dokumenteres

 

FHI juger så det renner av de når de påstår at det er de uvaksinerte som okkuperer intensivplassene. 101 personer er på “mystisk” vis borte i fra regnestykket deres, som jo da overhodet ikke stemmer. Og dette er det ikke pressa som har avslørt og dokumentert, men “mannen i gata”, som ikke en gang får betalt for å komme med slike avsløringer.

 

Skrevet av gjesteblogger Howard Widding:

FHi har hårdnakket hevdet at uvaksinerte fyller sykehusene, men akkurat som forrige gang jeg arresterte FHI på rent sjusk med tall som ikke henger sammen, er uke rapport for uke 52 en ny runde av samme, der de ikke forventer at noen vil etterprøve tallene men godta konklusjoner på pent sagt sviktende tall materiale. For ukerapport 52, hvis innhold og konklusjoner har vært «lekket til pressen» kan vi se følgende tabell.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Det er altså i sum 257 nye pasienter, alle med påvist Covid, og det betyr at alle 257 fordrer krevende smitteverntiltak, men det er IKKE det tallet FHI legger til grunn når de konkluderer med at uvaksinerte er overrepresenterte, og i en grad som gjør at flere bør vaksineres. De starter fra tallet 180 som har Covid som HOVED årsak, og derav ble 77 Covid pasienter 29.96% eller 30% fjernet fra tall grunnlaget. Vaksinestatus for disse 77 forblir vi lykkelig uvitende om, og det synes påtagelig og plausibelt.Ser vi nå videre på samme tabellen, opplyses det 85 uvaksinerte, og 71 fullvaksinerte, og DET er grunnlaget for FHIs konklusjon, men når man summerer de 2 tallene så blir 85+71 bare 156, mens tallet de skulle startet fra var 180, så her forsvant nye 24 pasienter vi ikke opplyses status for. Om disse 24 er «delvaksinerte» med 1 dose forblir vi uvitende om.Faktum er at 257 pasienter er innlagt, og der alle fordrer smitteverntiltak som belaster helsevesenet stort, og det er videre ett faktum at 77+24, i sum 101 pasienter med påvist Covid IKKE deltar i grunnlaget for FHIs konklusjoner. 101 /257 = 39.3% av alle med påvist Covid mangler i grunnlaget FHI konkluderer fra.Se for deg at dette var ett stortingsvalg, (konsekvensene er jo nær de samme), og at 39.3% av stemmene avgitt ikke skulle telle i valgresultatet.Ville du ansett valgresultatet og kåringen av en valgvinner som legitim?85 uvaksinerte som opplyses av en total på 257 er bare 33% av de innlagte, og er faktum at de resterende 67% er vaksinerte (noe rapporten ikke forteller), er det jo ikke de uvaksinerte som fyller sykehusene, og tallene er FØR vi tar inn over oss at det til dato er hele 4.526 ALVORLIG vaksine skadde på 53 uker. De vaksine skadde er derav i snitt 85 pasienter pr uke som hadde behov for legehjelp, eller like mange som de 85 uvaksinerte de hevder fyller sykehusene, men de vaksine skadde nevnes ikke i media.Da bivirkningsrapportene kommer med ujevne mellom rom, og ikke opplyser i hvilken uke skadene inntraff, må vi derav leve med ett estimat på enten snittet med 85 pr uke, eller differansen mellom rapporten for 14 desember og rapporten pr 4 januar, der det på 3 uker ble tilført 325 alvorlig skadet (108 pr uke), samt 10 nye dødsfallLegger vi til de 108 alvorlig skadede i snitt siste 3 uker, er det på ny ukjent hvor mange av de som ble innlagt, men sykehus eller legehjelp er åpenbart relevant for alvorlig skadde, så vi kan da summere 257 Covid pasienter og 108 vaksine skadde som blir 365 «Covid relaterte» pasienter, og det eneste vi vet fra tallene hos FHI er at 85 var uvaksinerte, vi vet at 71 fullvaksinerte var innlagte, og 108 er vaksine skadde (sum 179 vaksinerte der) mens status forblir ukjent for 101.FHis tall går ikke opp, og konklusjonene er basert på «ett valgresultat» ingen ved sine fulle fem kan godta, så her er tallsjusk man aldri har sett maken til blitt til «vitenskapelige konklusjoner» man «lekker til media», mens man samtidig holder lokket tett på trykk kokeren som viser de reelle tall ett år etter vaksineringen starter, og de tallene viser at hele 91.4 % av alle dødsfall og alvorlige skader er for gruppen vaksinerte. Hele 79.3% av alvorlig vaksine skadde er i gruppen under 70 år, der man knapt har sett Covid dødsfall.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Den forrige vaksine skandalen, den gangen vår tids største hadde 10 vaksine døde og ca. 800 alvorlig skadde. Denne gangen er tallene kommet opp i 243 døde og 4.526 alvorlig skadet for å oppnå opp til 60 dagers beskyttelse mot noe med lavere dødelighet for Nordmenn enn influensa, men på tross av dette faktum skiver legemiddelverket i sin oppsummering av 4 januar rapporten : «Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering.»Kilderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner?fbclid=IwAR2Uy1240XlCA-kHrie90UI67fkSEBVFDzyWfCu6bwfAgnocm7_Bk_lyNlQ#klikk-her-for-%C3%A5-se-tidligere-rapporterhttps://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-52-27.12.21—02.01.22.pdf

 

https://forskning.no/epidemier-virus-helsepolitikk/vaksine-troverdighet-i-grus/842823?fbclid=IwAR3fRrslVQ2YKmmDIbepCZN6n9yGE6a_i0wG1UuHPupJkpGVmuZMY-l78Vg

 

 

 

“Det er vel på sin plass å omtale den kjente 15 pleiere på en uvaksinert pasient artikkelen som går sin seiersgang. La meg bare si det tydelig her og nå, den reflekterer ikke realiteten i det hele tatt. Så la oss gå igjennom artikkelen.

Behandlingen de viser til i artikkelen er ECMO-behandling, ECMObehandling etableres enten på operasjonsstuen eller på intensivavdelingen hvor pasienten får narkose under prosedyren, dette krever at man trenger en del ansatte til selve tilkobling.

Men de aller fleste pasientene tåler å være helt eller delvis våken under prosedyren uten tillegg av medikamenter. De fleste komplikasjoner ved dette kommer av bruk av blodfortynnende og videre bruk av kanyler og utstyr som kan gi blødninger og da trenger man ofte flere til å behandle.

Uansett er dette en relativ kort prosess og dette kommer selvfølgelig ikke frem I artikkelen, for det passer ikke narrativet at det stort sett ikke står 15 pleiere i rommet og gir behandling, det opprinnelige tallet er 2 helsepleiere eller intensivpleiere per pasient. Det er heller ikke forbeholdt kun uvaksinerte at man trenger 15 pleiere for tilkobling av pasient, dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke og dette fremkommer heller ikke i artikkelen, det som derimot medfører mere riktighet er at det er forskjell på behandling hos eldre pasienter og yngre pasienter derfor kan det gjerne føles som dette er noe som rammer uvaksinerte oftere.

 

Teksten fortsetter under bildet

Bildet er hentet i fra Dagbladet https://www.dagbladet.no/nyheter/gar-utover-alt-annet/75066507?fbclid=IwAR0YkU4bLOQy35EdFX9oQN27HXIE77Xq2JD5HvWWX4CynEu414eD9eXpU70

 

Men alt i alt er medianalderen for uvaksinerte 81år og for vaksinerte 82år når det gjelder dødsfall. Det som heller ikke nevnes er at det er langt flere uvaksinerte som overlever på sykehuset enn vaksinerte pasienter, igjen dette har selvfølgelig med måten eldre pasienter behandles på sykehuset hvor yngre pasienter oftere legges til ECMObehandling, uansett så har disse pasientene til felles at de nærmest alle har underliggende alvorlige sykdommer utenom covid.

Samme prosedyre gjelder også for flere andre virus og ikke bare covidpasienter også folk som er vaksinerte mot influensa. Det som heller ikke kommer frem i artikkelen er at ECMObehandling svært svært sjeldent brukes i norge det er dermed et svært misvisende bilde og påstand om situasjonen. Det er nemlig ikke slik at alle i respirator og på intensiven får slik behandling slik som det tilsynelatende kan fremkomme i artikkelen, de lar den tenkingen være opp til hver enkelt istedenfor å bare si det som det er.” https://www.facebook.com/PolitikerenXXX/posts/299349085565162

 

 

NRK og pressa generelt agerer som salgsrepresentanter for vaksineprodusentene. Alt det Pfizer forteller om sitt eget produkt videreformidler aviser, radio og TV som om det skulle vært fakta, og de som stilller kritiske og relevante spørmål om vaksina og dens bivirkninger de blir stemplet som konspirasjonsteoretikere. Dette er jo mildt sagt merkelig når man vet at Pfizer er den legemiddelprodusenten som er dømt for flest kriminelle handlinger, blant annet korrupsjon og bestikkelser.

Men jeg tror ikke at de har bestukket flertallet av de såkalte journalistene som ikke er noe annnet enn videreformidlere av ferdiglagde konklusjoner. Det kan heller se ut til at årsaken til den manglende evnen der det å stille kritiske spørmål hos pressa ligger i det Roger Bacon sa for mere enn 700 år siden:

“Det er fire vesentlige hindringer for å gripe sannheten. De villeder enhver person uansett hvor lærd. De er at man: Gir seg overfor en utilstrekkelig eller uverdig autoritet.
Lar seg tvinge av vanemessig tenking.
Skremmes av populære fordommer.
Skjuler sin uvitenhet bak et skrytende sinn av lærdom.” Roger Bacon (1214 – 1294)

 

 

“Pfizer er et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger. Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker.

I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken. Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?

Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen. Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?

For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte. Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2875889/

https://corpwatch.org/article/pfizer-admits-bribery-eight-countries

https://www.fiercepharma.com/pharma/pfizer-faces-doj-sec-foreign-bribery-probes-for-china-russia-operations

https://www.corp-research.org/pfizer

https://blogs.findlaw.com/blotter/2009/09/pfizer-hit-with-largest-criminal-fine-in-us-history.html

https://www.theguardian.com/business/2010/dec/09/wikileaks-cables-pfizer-nigeria

https://www.drugwatch.com/manufacturers/pfizer/

 

Relatert lesing:

https://olehartattordet.blogg.no/dokumentasjon-som-viser-at-fda-og-er-gjennomkorrupte-og-at-pfizer-sin-vaksine-aldri-skulle-vaert-godkjent.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/er-det-bivirkningene-fra-de-eksperimentelle-vaksinene-som-na-er-arsaken-til-mange-sykehus-innleggelsene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/barberbladergrafen-hydroksid-i-vaksinene.html

0 kommentarer

Siste innlegg