Hvilke partier vil ha oss ut av EØS?

“Så lenge vi er medlem av EØS har det ingenting å si hvilken politisk farge det er på de som styrer, for de må uansett forholde seg til det som står i EØS fremfor eget politisk program!
Vi har bare to sider i norsk politikk nå!
1. De som ønsker norge under EU- Høyre, Venstre, Ap, Mdg, Krf og Frp.
2. De partiene som vil si opp EØS.
Sv, Sp og Rødt har det programfestet men det er bare rødt som har vært tro mot p.program ift EØS og nasjonale spørsmål. Rødt har nå beveget seg inn i samne gjørma som de andre partiene når det gjelder klima så da spørs det om de bytter side og. Da har du nye/små parti igjen da, som Kystpartiet, Demokratene, Pdk….
EØS ligger i bunn uansett politisk farge, uansett enkeltsak, til og med på lokalt nivå…..”
Litt om hvordan den kom til, og hva den handler om:
EØS-avtalen ble fremforhandlet i årene 1989 til 1992. Det var daværende handelsminister Bjørn Tore Godal som signerer EØS-avtalen på vegne av Norge. EØS-avtalen ble undertegnet i Porto 2. mai 1992.
(EØS-avtalen trådte ikke i kraft fordi Sveits i folkeavstemning besluttet å ikke ratifisere den. Ved en brevveksling mellom Norge og EU-kommisjonen ble partene enige om å opptre en periode som om avtalen var i kraft.)
Stortinget ga samtykke til ratifikasjon av traktaten fredag 16. oktober 1992.
EØS-avtalen er gjennomført i norsk rett ved EØS-loven av 27. november 1992.
Avstemning i Norge, Grunnlovens § 93 (§ 115)
Fordi EØS-avtalen medførte overføring av suverenitet til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EFTA-domstolen vedrørende håndhevelse av konkurransereglene, ble Stortingets vedtak gjort i samsvar med § 93 (nå § 115) i Grunnloven, noe som krever 3/4-dels flertall. 130 representanter stemte for og 35 imot. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte samlet imot. Med unntak av enkeltrepresentanter fra Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, stemte resten av Stortinget samlet for avtalen. Avtalen trådte i kraft 1. januar 1994.
I ettertid har folk flest gått imot sin egen avstemning i 94 ved å stemme på EØS parti som tar oss bakveien inn i EU, via nettopp EØS avtalen.

Vi har en EØS avtale som har forrang foran norske avtaler, lovverk, storting samt vår egen grunnlov. Vet folk flest det med tanke på hvordan de stemmer?

Det hjelper altså ikke å si du er i mot at EU skal bestemme i Norge, om du samtidig stemmer på et hvilket som helst EØS parti som tar oss bakveien inn, via EØS avtale.

 

I paragraf 1 står det at: «EØS-avtalen skal gjelde som norsk lov». I paragraf 2 uttrykkes at i tilfelle konflikt om Norges forpliktelser etter avtalen, skal denne ha forrang foran norske avtaler og lovverk.

 

I protokoll 35 til EØS-avtalen: «Partene forplikter seg til å gi EØS-lovverk forrang hvis norske regler er i strid med en norsk EØS-lov.»

EØS er altså tilgangen til det indre markedet, det handler om EU-integrasjon, ikke frihandel! Det handler om å avgi suverenitet på alle områder.
Norge har derimot 29 handelsavtaler med 41 land uten å avgi suverenitet. Norge bruker handelsavtalen i dag med EU, der EØS ikke regulerer. Den er blitt oppdatert opp gjennom årene og trer i kraft ett år etter oppsigelse.
Ønsker folk flest å bestemme i eget land er det bare en ting å gjøre- stem på parti som er helt klar på at de vil si opp EØS avtalen!
Varianter av reforhandle eller konsekvensutrede holder ikke…. hvorfor?
Du kan ikke reforhandle EØS til en handelsavtale. Det er ikke slik det fungerer.. Norge er avhengig av andre land og EU for å endre kjernen av EØS. Det er en umulig oppgave å få på plass, og vil treneres av EU på årsvis til vi har innført nok direktiv til at forslag om medlemskap dukker opp igjen.
Dette vet Frp og andre partier som har reforhandle/konsekvensutrede i ordlyden, men det gir inntrykk av at de er på folkets side, uten å aktivt gjøre det som sikrer norske interesser, nemlig å si opp avtalen!”
Jeg er hundre prosent enig i det Torhild Iren Ekmann sier her:
 
“Vi vil ut av EØS og Acer og vil ikke inn i EU sier folk. Veldig bra, men noe tyder på det motsatte, for i 2017 stemte ca 80% av folket på partier som ikke er enige i det og i 2021 stemte fremdeles mer enn 75% av folket på partier som ikke er enig med dem. Det der henger ikke på greip.
 
En forutsetning for å komme ut av EØS, er jo å stemme fram partier og få inn folk på Stortinget som ikke er med i Europabevegelsen og som virkelig vil si opp den avtalen som faktisk ikke er en handelsavtale, men alt annet enn det.
 
For å komme ut av Acer, må EØS sies opp …det er eneste mulighet for å få styringen tilbake fra Brussel. En ting er sikkert…om vi skal komme ut av den EU kloa, nytter det ikke å stemme på AP eller Høyre med den ledelsen disse har.
 
Erna og Jonas jobber konsekvent for EU sammen med den øvrige Europabevegelsen på vår lovgivende forsamling Stortinget. Husk endelig det. Vi er fanget av EU Brussel ved hjelp av våre egne utro tjenere…”
Teksten fortsetter under bildet
“EØS-loven slår fast at EØS-avtalen går føre andre avtalar mellom EU og eitt eller fleire EFTA-land, men den kan seiast opp med 12 månaders varsel (EØS-loven art. 127), og når den ikkje lenger gjeld, vil handelsavtalen frå 1973 regulera forholdet vårt til EU.
Handelsavtalen er aldri sagt opp, den gjeld enno, og blir fortløpande oppdatert — seinast i 2016.
Det blir sagt at me risikerer handelsproblem dersom me seier opp EØS-avtalen, og at det kan bli vanskeleg å fohandla fram ein ny avtale. Det blir vist til Brexit-kaoset og at me ikkje må hamna i liknande trøbbel.
Men me er ikkje avhengig av å forhandla fram ein avtale. Me har ein avtale, sidan handelsavtalen frå 1973 aldri er sagt opp. Me kan sjølvsagt forhandla om å forbetra denne avtalen, men handelsavtalen frå 1973 sikrar oss god tilgang.” https://neitileu.no/fylke/rogaland/aktuelt/eos-eller-handelsavtale?fbclid=IwAR35CnXCbMZnh1Dw1sDFbj4_oBAsp9OKlq7nVL1P_th96ulXGbLJq4zLgB4
“Med sin domsavsigelse i Holship-saken før jul, har Høyesterett slått fast at EØS-avtalen og dens konkurranseregler har forrang foran norske tariffavtaler og internasjonale konvensjonsforpliktelser.” https://neitileu.no/aktuelt/en-flau-og-farlig-dom-for-norge-og-norsk-arbeidsliv?fbclid=IwAR0gfyGROuQ8bTz2OLyClZayjzXEt7sHtzXsKVL1H_gZjzXWJ5kGtCorB5o
Teksten fortsetter under bildet

Arne Follerås:

“Etter at vi ble meldt inn i EU bakveien gjennom EØS avtalen så trumfer EU lovverket også den Norske Grunnloven . Det er derfor mange med meg mener at EØS avtalen strider mot Norsk lov og må sies opp. Låner litt tekst av Jørund Hassel han forklarer det veldig bra: Norges forhold til EØS er problematisk på følgende områder.

1.
EUs lover har forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre (jf EØS-lovens § 2, protokoll 35 til EØS-avtalen, og EØS-lovens art 120). Det hindrer Norge fra å kunne utforme egne lover på saksområder som berører EØS-avtalen.
Det er trolig en av grunnene til at Norge – i strid med Grunnlovens § 1 – flere ganger har måttet avstå suverenitet til EU (eksempelvis finanstilsynet, kraftmarkedet til EUs energibyrå Acer mv). Det har skjedd under dekke av at Stortinget har definert disse forholdene som «lite inngripende».
2.
Norge har formelt verken tale-, forslags- eller stemmerett ovenfor EUs beslutningsorgan.
Stortingets krisepakker i tilknytning til covis-19-pandemien har vist at det er ESA (EFTAs overvåkingsorgan) – som har det siste og avgjørende ordet i alle saker som berører EØS-avtalen – og ikke regjering og Storting.
Alle regjeringer – uavhengig av politisk farge må altså ha godkjenning fra ESA – i alle spørsmål som berøres av EØS-avtalen – før Norge kan iverksette vedtak som er vedtatt av Stortinget.
Det innebærer et betydelig demokratisk underskudd.
3.
EU og EØS-avtalen baserer seg på EUs fire friheter (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft/ EØS-lovens art 28), i tillegg til den frie etableringsretten (EØS-lovens art 31). Det innebærer at EU-landene og EØS-landene må tilpasse disse fem (fire + en) frihetene inn i sine lands lovgivninger, noe som danner basis for et «marked».
Den frie etableringsretten gjør eksempelvis at 15 av de 18 vindturbinselskapene som operer i Norge, er helt eller delvis utenlandsk eide selskaper, som forsøpler vår natur. Disse mottar norske subsidier til utbygging, samtidig som de ofte benyttet gjestearbeidere i utbyggingen, og det registrert at noen tar ut utbytte i skatteparadis.
Et «marked» – innebærer at virksomheter og arbeidstakere tvinges inn et system – hvor virksomheter må underby hverandre på pris på kontrakter, og arbeidstakere må underby hverandre på lønn. Dette for å kunne bli tildelt et oppdrag/ få seg en jobb. Billigste anbud og lavest lønn vinner.
Systemet rammer derfor fagbevegelsen og dens medlemmer hardt hva angår fordelingspolitikken, og dermed lovgivning som omhandler arbeidslivet.
Sosialdemokratiet har fått hard medfart i veldig mange EU-land. Dette fordi et «marked (konkurranse)» gir lite rom for samhold og fellesskap – noen som er sosialdemokratiets kjerneverdier.
SSBs levekårsundersøkelse for 2019 viser at arbeidstakere, i hovedsak i ikke-akademiske yrker (om lag 30% av arbeidsstyrken), har ikke hatt reallønnsvekst siden begynnelsen på 2000-tallet. Og noen grupper har sågar gått ned i lønn under markedsliberalismen.
EØS-avtalen er derfor ikke løsningen for Norges selvstendighet og selvråderett, eller et hjelpemiddel for rettferdig fordeling, arbeidstakernes medbestemmelsesrett (Grunnlovens § 110, annet ledd) og/ eller trepartssamarbeidet (samarbeidet mellom det offentlige, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden).
Derfor må Norge si «nei til EU-medlemskap», og «nei til EØS-avtalen».
Teksten fortsetter under bildet
“Norge gjøres til en ressurskoloni for Europa uten tanke for egen industriutvikling basert på rimelig kraft. Støre har i møte med WEFeren Ursula Von Der Leyen lovet at Norge skal eksportere mer strøm, olje og gass til EU. Ved hjemkomsten varsler han tøffere økonomiske tider for nordmenn (abcnyheter.no) uten å nevne at utenlanskablene er driveren til dette, ei heller at Stortingspolitikerne skal bevilge seg selv høyere lønn.

Dunning-Kruger effekten beskriver fenomenet med at mennesker med lite kunnskap og lave ferdigheter på et område, vurderer seg selv urealistisk positivt. De har blitt eksperter på å kombinere dyptgående overfladisk kompetanse, med brennhet tro på at de har rett.

Norge er kommet inn i en politisk tentakel-monokultur bestående av mennesker som har politikk som yrke. Disse har mer til felles med sine politikerkolleger enn sine velgere. Hvor mange er det på Stortinget som har hatt annen jobb enn å være politiker?” https://ksu.no/artikler/kronikk/113921-enig-og-tro-til-arrogansen-faller?fbclid=IwAR2lsVV_Y2ZXl90-Nsv_Rv2KqRG9GDCIfZIgfLV0wO2p4gU1zhqyYl5Nk4Y
“Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kaller EØS-avtalen «Et abonnement på velferd». Velferd for hvem? Å lyve eller å tilsløre virkeligheten er blitt et kjennetegn på mange politikere i regjeringen og i store deler av Ap, som i mange saker er et tvillingparti til Høyre.
Når ministrene karakteriserer EØS-avtalen som « et abonnement på velferd», kan de ikke være orienterte på hva EØS/EU-politikken gjør i praksis, nemlig det stikk motsatte. Heller ei forstår de egen politikk med innstramninger som direkte påvirker de svakeste.
Hele problemet med EØS-avtalen/EU-ideologien er at den useriøst blander handel med innenrikspolitikk, som igjen direkte påvirker det offentlige felleskapet under hver nasjon. EU prøver å bli en føderal politisk union, fremfor å være en god handelsunion.
Alle land som er medlem av EU opplever dessverre mindre velferd og mer privatisering. Det inkluderer dyrere priser og dårligere levestandard. Presset offentlig velferd, dårligere pensjoner og et mer usikkert nettverk oppleves i hele Europa.
EU-ideologien svekker fagforeningene og de har redusert velferdsytingar til de som trenger det mest, fra AAP ordningar til pensjoner for uføretrygda. Samtidig har det vært flere store reformer, sammenslåinger og til og med nedlegging av offentlige institusjonar, som alle spiller en viktig rolle for folk sin velferd lokalt.
Strategien fra regjeringa og Ap er å komme med skremselspropaganda og føre folk bak lyset, når de arbeider for at Norge skal bli EU-medlem. Folk forstår ikke at EU-ideologien er innenrikspolitikk, der EU skal styre og utligne regelverket for alle europeiske nasjoner. En våt ideologisk drøm for eurokratene.
Det er flere gode grunner til å erstatte EØS-avtalen med en modernisert utgave av den gamle Handelsavtalen mellom EU og Norge, slik at det norske folk nok engang kan være herrer i eget hus.
Da har vi selv hånda på rattet når det gjelder å legge til rette for den velferden vi selv ønsker for hverandre, under det norske demokratiet. La oss ikke bli fjernstyrte fra EU i Brussel på norsk innenrikspolitikk.” https://www.facebook.com/folkemakt/posts/3062037167201866
Teksten fortsetter under bildet
“Mantraet om at me treng EØS for å «få solgt varene våre til EU» er ein hersketeknikk for å få merksemda bort frå at omtrent all vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994.” https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/MGE55/den-stoerste-eoes-bloeffen?fbclid=IwAR212lNB1RrzOfyixvzQsP2XHrgx-Xus1SzVe5mMinPnjh9a8IlIDRG_Jz8
Teksten fortsetter under bildet
Støre håner norske arbeidere som lenge har vært under press fra arbeidsinnvandringen spesielt Øst-Europa. Dette til arbeidsgivernes store glede og sine bankkontoer godt plassert i skatteparadiser. Arbeiderpartiet støtter altså opp om arbeidskjøperne og ikke arbeiderene. Arbeiderpartiet er et mildt sagt misvisende navn på dette partiet. Partiet fører akkurat den samme politikken som Høyre gjør https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/store-gir-eos-garanti-1.1818236?fbclid=IwAR2qj0lwJhh5X0Jtz-02DbJM50gKklT5jyOTNHkmIgUtDipqKlTxwhcKA0A
Teksten fortsetter under bildet
“– Dette systemet er rigget for å unngå Grunnlovens bestemmelser og føye seg etter EU, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om hemmelighold i finanstilsynssaker fra EU i Norge.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2020/02/19/195650252/gjelsvik-en-sann-type-hemmelighold-er-uhort-i-norsk-sammenheng?fbclid=IwAR0mWCQrwDlDk3QenVeiXulytjHjJSTNKAJh1dWo4E6jwnKVXeMjwj1xm1g
Teksten fortsetter under bildet
“Lederen i Industri Energi har gitt to uttalelser som ikke går i hop, – ja til EØS-avtalen og forutsigbare kraftpriser. Det er typisk for faglige og politiske ledere de siste 25 årene med EØS-avtalen. De skal ha oss til å tro at vi har et solid handlingsrom og reservasjonsrett mot saker vi ikke liker.
EØS-avtalen er ikke en handelsavtale eller et politisk kompromiss i EU-kampen. Den er i hovedsak den viktigste delen av EU utvikling til Europas Forente Stater, en superstat etter modell av USA. Den nye lederen i Kommisjonen, Ursula van den Leyen, har uttalte at et føderalt Europa står øverst på hennes handlingsplan for EU.

Vi trenger faglige og politisk ledere i arbeiderbevegelsen som ikke går rundt og lurer seg sjøl og alle andre til å tro at en europeisk føderalstat basert på Lisboa-traktaten og dens markedsliberalistiske grunnlovs bestemmelse er bra oss alle.

Tiden er overmoden for at fagbevegelsen tar opp kampen mot markedsliberalistene her hjemme og i Brussel. Første skritt: Si opp EØS-avtalen.”
Teksten fortsetter under bildet

 

“I all hemmelighet forhandler Storbritannia og EU om en ny handelsavtale. Selskapenes lobbyister krever at avtalen skal avvikle demokratisk politikk og gi frie tøyler til finansindustrien. En konsekvens kan bli økt risiko for en ny finanskrise.

De uformelle forhandlingene, som har pågått helt siden britene stemte for å gå ut av EU i 2016, skjer bak lukkede dører. Hemmeligholdet er enda større enn det vi så i TTIP-forhandlingene. Men mens befolkningene og parlamentene nektes innsyn, har selskapene og de store bankene privilegert tilgang til forhandlerne og krever en avtale skreddersydd for dem. Samtidig har den britiske regjeringen nå sagt at de vil ha en avtale som ligner den kontroversielle CETA-avtalen mellom EU og Canada.” https://attac.no/2020/02/17/handelsavtale-kan-oke-risikoen-for-en-ny-finanskrise/?fbclid=IwAR2PPgiwnKWj73TSOXDplOXaXh9lvAStaYLVabjQNoz-kTbpXxWhiwor03M

Teksten fortsetter under bildet

FOLKEOPPLYSNING AV YPPERSTE KLASSE! Jørund Hassel tar norske løgnaktige EU-politikere med løgnbuksene nede:

“EU/ EØS-DEBATTER – REDELIGE ELLER UREDELIGE?
Tidligere hadde Grunnloven en paragraf omtalt som «lyveparagrafen».
Den hadde slik ordlyd;
«§ 105. Den, som ved Trusel, ved Ydelse af eller Løfte om nogen Fordel, ved løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender eller at afholde nogen fra at stemme, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes».
Uheldig og beklageligvis er denne lovparagrafen fjernet.
Velgere, Stortinget (Stortingets opposisjon), har med andre ord ikke noe virkemiddel for å ansvarlig gjøre politikere som opptrer uredelig eller lyver for det norske Stortinget eller befolkningen for øvrig. Det er bare trist, og er et demokrati uverdig.
HVA MÅ LIGGE I BUNNEN I EN HVER DEBATT OM EU/ EØS?
Hvorfor har ikke norske myndigheter – som folkeopplysning – lagt en objektiv og saklig utgreiing om fordeler og ulemper ved EØS-avtalen frem for folket?
Og hva er den demokratiske begrunnelsen (ikke-demokratiske grunnen) til at EØS-avtalen ikke underlegges en folkeavstemning?
Foran hver EØS-debatt gjennomføres – burde man i tillegg forvente en objektiv og grundig gjennomgang av bestemmelsene om at EUs lover har forrang foran norske lover og forskrifter – dersom disse en i konflikt med hverandre. Det innebærer sågar at EUs lover har forrang foran den norske Grunnloven – slik vi eksempelvis opplevde da Norge måtte avgi suverenitet til EU da finanstilsynene ble overført til EU, og etter Stortingsvedtaket om at Norge skal slutte seg til EUs energibyrå Acer. Det reguleres av EØS-lovens § 1 og § 2, samt protokoll 35 til EØS-avtalen, samt art 120 i EØS-loven.
Det innebærer at hva enn norske politikere måtte ønske seg av lover og bestemmelser i Norge – så kan EU og ESA (Eftas overvåkingsorgan) sette de lovene til side – til fordel for EUs lovverk. Og Norge kan straffes av EU-domstolene om vi ikke er føyelige og lydige.
EØS-avtalen gir Norge verken tale-, forslags- eller stemmerett i EUs beslutningsorgan – vi er bare henvist til å godta på lik linje med kolonistater.
Ovennevnte innebærer at en god del av politikeres utsagn/ uriktige påstander om at Norge fritt kan lovregulere bestemmelser – og som i tilfelle bryter med EU fire friheter – i beste fall er desinformasjon, men antakeligvis kan defineres som direkte løgn. Norske lover kan ikke bryte med EUs krav om fri flyt av varer, tjenester, kapital og (billig) arbeidskraft. Ei heller bestemmelser som hindrer at borgere/ virksomheter har fri etableringsrett i hele EU/ EØS-området. Det fremgår av EØS-loven
Prinsippene i Holship-dommen (havnearbeiderkonflikten) av 16. desember i 2016, fra Høyesterett/ ESA (Eftas overvåkingsorgan), slår dette grundig fast som prinsipp.
Et eksempel;
Norske politikere påstår at de kan lage lover som forbyr sosial dumping i Norge. Det er ikke sant!
Hele grunnpilaren i EUs lovverk/ EØS-avtalen slår fast at sosial dumping skal kunne finne sted i arbeidsmarkedet. Det er slik et «marked» fungerer. Den eller de som kan utføre tjenesten eller oppdraget billigst – får jobben/ oppdraget.
I disse dager gjennomfører EU straffesanksjoner mot Sveits – fordi Sveits vil benytte en slags vetorett til å ha «juridisk sikkerhet for å bevare lønnsnivået i Sveits» inn i en rammeavtale med EU. Dette for å sikre egne borgere mot sosial dumping. Det er «forbudt» i EU – fordi det strider mot EUs fire friheter. Dessverre er Norge gjennom EØS-avtalen trukket inn i denne konflikten mellom EU og Sveits på grunn av EØS-avtalen, og etter at EU har overtatt finanstilsynene fra Norge. EUs sanksjonsmidler mot Sveits handler om omsetning av verdipapirer på børsen.
HVA NÅR STATSMINISTEREN I BESTE FALL ER UREDELIG – I VESTE FALL LYVER?
1.
I juni 2016 – var statsminister Erna Solberg (Høyre) i England – etter Englands avstemning om å tre ut av EU (Brexit), og hadde et møte med den engelske statsministeren. Her snakket Erna Solberg EØS-avtalen ned EØS-avtalen ovenfor den engelske statsministeren og kalte EØS-avtalen for en «dårlig avtale».
Så sent som 09. januar 2019 sa den samme statsminister Erna Solberg på NHOs årlige konferanse at «EØS-avtalen er verdens beste handelsavtale».
Statsminister Erna Solberg driver altså med dobbeltkommunikasjon. Ergo – ingen kan lenger stole på Erna Solberg i EØS- og EU-spørsmål. Og enten løy Erna Solberg ovenfor den engelske statsministeren, eller så løy hun for NHOs årskonferanse.
2.
Statsminister Erna Solberg hevder internasjonalt at hun er leder for en mer eller mindre «hjernedød» befolkning?
I følge Nationen 30 juni 2018, uttaler (baksnakker Erna Solberg om nordmenn) til avisen Politico i Brussel, slik: «Folkeavstemninger er ikke egnet til å avgjøre viktige politiske spørsmål» – «fordi velgere tar stilling på et følelsesmessig nivå i stedet for å gjøre seg opp en mening bygd på økonomiske fordeler og ulemper».
Velgere i Norge er med andre ord ikke i stand til å ta rasjonelle valg ifølge statsminister Erna Solberg.
…..
For kort tid siden gjennomførte «NRK Debatten» et program som omhandlet EU og EØS-avtalen. Der falt det noen uttalelser fra statsministeren som i beste fall var uredelig, eller kanskje sågar løgn!
Når statsministeren uttaler seg, eller visestatsministeren/ finansministeren uttaler – må man forvente at de snakker sant. Slik ble det ikke.
3. I NRK Debatten 28.06.2019 hevdet statsminister Erna Solberg Norge unngikk toll på aluminium fra EU på grunn av EØS-avtalen. Dette sier statsminister Erna Solberg til tross for at Norges frihandelsavtale med EU sikrer fortsatt tollfri handel på industrivarer. I tillegg er det slik at norsk sjømat er unntatt fra toll i EØS-avtalen. På laks er det satt en grense på 2 % toll både med og uten EØS-avtalen.
Norges fremste eksperter på EU-rett hevder at alle avtaler som er inngått med EU – under EØS-avtalen vil fortsatt løpe. Men i det Norge går ut av EØS-avtalen, kan Norge fritt velge bort de avtalene vi ikke vil ha.
Siden Norge tidligere er blitt utsatt for straffetoll fra EU, er ikke EØS-avtalen en avtale som sikrer oss mot straffetoll. Erna Solberg snakket med andre ord usant.
4.
I NRK Debatten 28.06.2019 hevdet visestatsminister/ finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet) – i NRK Debatten 28. juni – at Norge risikerer straffetoll på laks uten EØS-avtalen.
Som nevnt fremgår det i EØS-avtalen at sjømat er unntatt fra tollbestemmelsene, og at på laks er fastsatt en toll på 2%.
Fisken som sendes ut av Norge til foredling handler om arbeidsplasser i EU. Hvilket EU-land – med høy arbeidsledighet – vil miste sine sårt tiltrengte arbeidsplasser?
5. Videre hevdet visestatsminister/ finansminister Siv Jensen at 80% av det Norge selger går til EU, takket være EØS-avtalen. Og videre at ved å gå ut av EØS, vil det koste arbeidstakere innenfor olje og gass jobben.
Det er verdt å merke seg at 95 prosent av EUs import kommer fra land utenfor EØS. Da snakker om ca 187 stater/ land som forhandler med EU – uten å ha en EØS-avtale. I de tilfellene reguleres handelen i all hovedsak etter WTO-reglene. Det viser hvor falsk Siv Jensen er i sin omtale av EØS-avtalens betydning.
Det er riktig at olje og gass er Norges største eksportartikkel til EU. Men olje og gass er unntatt fra reglene i EØS-avtalen. Dessuten er EU avhengig av denne importen – det er lite sannsynlig at EU vil gjøre seg avhengig av Russland og omliggende stater hva angår import av olje og gass – ikke minst av forsvarsstrategiske grunner.
Vår nest største eksportartikkel til EU er fisk – den er som nevnt ikke omfattet av EØS-avtalen.
Vår tredje største eksportartikkel til EU er industriprodukter. De produktene er unntatt fra toll – i tråd med Norges handelsavtale med EU fra 1973. (Disse produktene er også unntatt fra toll i EØS-avtalen).
Oversikter fra SSB viser at Norges andel av eksport til EU er gått stadig nedover etter 1994 – da Norge tiltrådte EØS-avtalen. Handelstall fra OECD, sammenstilt av den britiske tenketanken Civitas, viser at mange land utenfor EØS har økt sin eksport av tjenester til EU, langt mer enn det Norge har gjort med EØS-avtalen. Ergo er ikke EØS-avtalen det fantastiske verktøyet som det fremstilles som. Konklusjon; Siv Jensen har ikke gjort hjemmeleksa si.
6. Visestatsminister/ finansminister Siv Jensen hevdet videre at Finanstilsynet fortsatt innehar rollen med å regulere den norske finansnæringen.
Stortinget har vedtatt, og akseptert, en overnasjonal styring av regelverket fra EU, gjennom at finanstilsynene er overført til EUs jurisdiksjon. Og det har skjedd i strid med Norges Grunnlov. Her sto Norges visestatsminister/ finansminister Siv Jensen, og regelrett løy for åpen mikrofon til det norske folket.
7. Visestatsminister/ finansminister Siv Jensen hevdet videre at Finanstilsynet fortsatt innehar rollen med å regulere den norske finansnæringen.idsgiveravgift for Nord-Norge.
Før EØS-avtalen ble inngått, kunne norske politikere vedta dette i Stortinget – uten å gå veien om Brüssel. Dersom Norge trer ut av EØS-avtalen, kan Norge og det norske Storting igjen bestemme dette på egenhånd uten innblanding fra EU.
Konklusjon; Siv Jensen forsøker å forvrenge virkeligheten gjennom å skryte av hvor medgjørlige EØS-avtalen er. Sannheten er at Norge har fått mange dårligere ordninger i dag enn før EØS-loven kom og stilte krav. Særlig innenfor arbeidslivspolitikken og velferdspolitikken.
…..
Saken blir ikke bedre av leder av opposisjonen er enig med posisjonen.
8. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre hevdet i NRK Debatten den 28. juni at; «Norsk laks vil bli hindret på grensen, dersom Norge går ut av EØS».
Norge har fremforhandlet et regelverk som tilsier at det finnes ingen rasjonelle begrunnelser for at noen av EU-landene vil hindre import av laks fra Norge.
I følge ETO-reglene er det heller ikke tillatt å drive forskjellsbehandling av land ved utøvelse av handel. Det samme regelverket gjelder for EU.
Som nevnt, på laks er det fastsatt 2 % toll både med og uten EØS-avtalen.
EU har tidligere forsøkt å hindre norsk laks inn på sitt marked, gjennom å innføre straffetoll på den. For dette EU ble dømt av WTO, og måtte oppheve sanksjonene mot Norge.
Påstanden din stemmer derfor ikke Jonas Gahr Støre.
9. Videre hevdet Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre at: «EØS-avtalen beskytter norsk landbruk».
Landbruksavtalen er kommet i stand for å beskytte norsk landbruk – og i den hensikt å opprettholde en selvbergingsgrad på mat i Norge. Hvor tollbestemmelser kom til anvendelse for å sikre at landbruksavtalen ble overholdt.
Erna Solberg-regjeringen lemper stadig på kravene – og uten at opposisjonsleder Jonas Gahr Støre reagerer på vegne av norsk landbruk.
Saken er at Norge importerer langt mer fra EU i dag enn det vi eksporterer av mat (omtrent syv ganger mer import enn eksport). Gjensidigheten i Norges landbruksavtale med EU er dermed brutt. Jonas Gahr Støres påstand er dermed bare delvis sann.
10. Videre hevdet Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre at; «Nordmenn er for EØS»? Og legger til grunn galluptall på at omlagt 70% av befolkningen støtter opp om EØS-avtalen.
Når vi ser hvordan lederne av de 3 største partiene på Stortinget forvrenger fakta, unnlater å fortelle fakta, manipulerer, driver regelrett propaganda, og lyver – foran åpen mikrofon til norske folket – er det kanskje ikke så merkelig at slike galluptall finnes (kanskje er også galluptallene manipulert?).
Svaret på hvor mange som støtter EØS-avtalen – kan man først få etter en folkeavstemning, og etter en forutgående objektiv og saklig fremstilling av fordeler og ulemper ved EØS-avtalen. Og på en slik måte at folk kan ta stilling til saken på eget grunnlag – ikke etter hva de blir fortalt av uredelige debattanter.
Etter slike debatter i medier, burde det vært eksperter på EU-rett, som kommenterte feil og fakta i debattenes innlegg!!!
….
Ovennevnte er bare noe av de feilaktige påstandene 3 partiledere klarte å vri ut av seg på bare noen få minutter. Da kan man tenke seg hvordan det er med resten av det den norske befolkningen blir presentert i den norske EU- og EØS-debatten?
Den eneste måten å skaffe seg motvekt på argumenter fra denne uredelige bløffegjengen, og informasjoner som gis gjennom markedsstyrte mediehus, er at flere blir medlemmer og innhenter informasjoner fra Nei til EU-organisasjonen.
Ensidigheten i EU- og EØS-debattene er slik at ingen lenger kan ha tillit til innholdet i slike debatter, hvor «ja-siden» til en hver tid er kraftig overrepresentert.” https://tv.nrk.no/serie/debatten/201905/NNFA51052819/avspiller
Teksten fortsetter under bildet
“Et flertall i Norge har avvist norsk medlemskap i EEC/EU, ved folkeavstemninger i 1972 og 1994. Etter tjuefem år med EØS-avtalen er vi mer med i EU enn det som ble avvist ved folkeavstemningen i 1994. Både det nasjonale og det lokale folkestyre er kraftig redusert på grunn av EØS-avtalen og EU-tilpasningen for øvrig. Vårt land har en politisk og økonomisk elite uten respekt for flertall i folket.
Når partiene skal utarbeide program for neste periode 2019-2023, må de forholdene seg til at de ikke har frihet til å programfeste de sakene de finner riktig i forhold til sin ideologiske plattform. Ærlighet til velgerne er viktig, man en kan ikke akseptere at mer og mer og av lokalpolitikken skal styres av EUs markedsliberalistiske politikk.
De lokale partiene kan sette opp i programmet hva partiet vil gjøre, men det betyr at de må påpeke at EØS-avtalen må bli sagt opp før programkravene kan realiseres. En kan begynne med partiets program for lokalvalgene med å fastslå at EØS-avtalen og vår tilpasning til EUs politikk, gjør det umulig å føre en politikk til det beste for folk flest. Det er sjølsagt viktig at de lokale partiprogrammene har klare formuleringer med støtte til de fagorganiserte som jobber i kommuner og fylkeskommuner. De er i likhet med innbyggerne, ikke tjent med konkurranseutsetting og privatisering med dårligere tjenester og verre arbeidsvilkår.
Øverst på den politiske dagsorden står gjenvinning av folkestyre. De partiene som klart er i mot EU, EØS-avtalen og markedsliberalismen, må forklare sine velgere hvordan vi opplever dagens situasjon og de må ha en strategi for hvordan vi skal gjenvinne folkestyret. De partiene som vil ha norsk deltakelse i EU, vil fortsette sitt systematiske arbeid for mer markedsstyring og mindre folkestyre.
I Danmark er reformen gjennomført med store regioner i stedet for amtene og færre og større kommuner, til stor skade for det lokale folkestyre, mindre innflytelse, mer byråkrati, nedleggelse av kommunale oppgaver og tjenester, konkurranseutsetting og privatisering. Et solid lærestykke for de i vårt land som er i full gang med å rasere kommuner, fylkeskommuner og vårt lokale folkestyre. BusinessEurope og deres norske avdeling, NHO, krever større kommuner i troen på at det blir enklere å konkurranseutsette og privatisere kommunale tjenester.
Arbeiderpartiet har alltid vært for EU og forsvarer dagens utvikling, blant annet ved å velge en mange-millionær og erklært markedsliberalist som leder. Motstandspartiene, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, aksepterte Soria Moria-erklæringen og dermed at EØS-avtalen skulle legges til grunn for den rød-grønne regjeringen i åtte år. Alle partiene på Stortinget har ansvar for angrepene på velferdsstaten, folkestyre og den nasjonale suvereniteten. Forbehold til partiet Rødt, som fikk en representant på Stortinget ved valget i 2017.
EU har vedtatt at i prinsippet skal alle økonomiske og politiske aktiviteter i samfunnet konkurranseutsettes og om nødvendig privatiseres. Det er helt på linje med reglene i den såkalte Lisboa-traktaten, – det vil si EUs føderale grunnlov, som fastslår at EU bygger sin politikk på markedsøkonomi. Lisboa-traktaten trådde i kraft 1. desember 2009 og er en basis for en føderal utvikling i Europa, etter mønster av USA. Imperiebyggerne i Brussel har klare planer for at EU skal bli en stormakt på linje med USA, slik at de kan beherske ressurser og markeder på den globale arena.
I det norske Storting blir stadig flere saker avgjort i Brussel og parolen om all makt i denne sal, er ikke lengre en realitet. Et flertall i folket forstår dette og sier klart nei til EU, mens bare tolv prosent sier ja til EU. Den politiske eliten utfordrer daglig folkeviljen med sin tilpasning til EU og den markedsliberalistiske virkeligheten som har skapt krisene i de europeiske statene. Gjenvinne folkestyre overskygger de andre politiske kampsakene og ut av EØS må stå øverst på dagsorden i valgkampen i 2019.” https://www.derimot.no/eos-avtalen-en-gjokunge-som-eter-opp-grunnloven/
Teksten fortsetter under bildet
“EU er én grobunn for korrupsjon. De har totalt sviktet vanlige borgere med deres ideologi. Den økonomiske eliten er i realiteten straffefri. Fri flyt av kapital over grensene er elsket av de rike. Flytte kapital fritt, er en gave fra himmelen, beskyttet av EU. De som har en blind tillit til næringsliv, bank- og finanseliter, vil få et kraftig tillitssjokk.
Det er ikke arbeiderklassen som har dominert klassekamparenaen de siste 40 årene, men tvert imot de aller rikeste. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Deres klassekamp har vært særdeles vellykket. Det er storpolitikk over grensene, som sikrer de som ikke har noe å tape, av et dårligere felleskap eller et manglende tillitssamfunn.
I tillegg til svimlende, ofte bortgjemte formuer, har de i realiteten oppnådd straffefrihet. Gjennom hemmelighold, kompliserte selskapsstrukturer og ubegrensa ressurser til sine profesjonelle hjelpere, kan de trenere og trøtte ut de aller fleste – også stater.
Korrupsjonen får flyte fritt og miljøskadene fra selskaper, går under radaren.
Hverken mennesker, miljø eller samfunn er tjent med at lovene muliggjør en personlig ansvarsfraskrivelse. En akselererende forbruksspiral, miljø- og klimaskader og ensidig fokus på kortsiktig profitt, er ikke forenlig med frihet fra personlig ansvar og skyld.
Det er en gylden regel:
Ikke la de som ikke kjenner konsekvensene på kroppen, dominere avgjørelsene. Dette er en av hovedgrunnene til at EU-politikken svikter i Europa. Dette er en av hovedgrunnene til kampen mot EU. Politikk og demokrati, er som best nært. Beslutningene skal overlates til borgerne, der de er. Det hindrer korrupsjon og maktmisbruk.
Det er demokratiet, som dagens politikere svikter, for EU-ideologien. Avgjørelsene i Brussel, er ikke til det beste for deg og meg, der vi bor. Dagens politikere bedriver symbol-politikk og overser det viktigste i et samfunn. Nemlig livskvalitet og velferd. De går løs på vanlige borgere, gir oss regningen. Og sørger for at de rikeste går fri.
Hva hvis alle borgere kunne flytte lønnen sin, over grensene, til skatteparadiser, i egne selskaper eller til andre land, som sikret oss 6% i skatt? Det ville vi aldri gjort. Fordi vi tar ansvar for vårt eget felleskap. Et felleskap som er verdt å verne om. Derfor er et styrket demokrati vesentlig, for å sikre vår velferdsstat!” https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2019/06/21/195588089/klassejustis-pa-norsk?fbclid=IwAR1AqRG4rzGO0joLkmgIUjnajrdcpsyvHR5RqNlW4obj5ZMtm82Szt-9LB4
Teksten fortsetter under bildet
“Etter hvert som den blåblå regjeringen og NHO, blir mer og mer klar over at motstanden mot EØS-avtalen øker i det norske folket, – jo oftere blir vi fortalt at avtalen har tjent Norge godt, – underforstått varehandelen. Og derfor blir vi også fortalt at vi ikke må røre avtalen.
Nå er det ikke riktig at EØS-avtalen har tjent handelen vår med EU godt. Fastlandseksporten vår har gått drastisk ned side vi inngikk avtalen i 1994, mens EUs eksport til Norge har økt mangedoblet i samme perioden. Innenfor handel er det altså EU som har tjent på oss, og ikke omvendt.
Vi blir fortalt at de handelsavtalene vi har med EU kan komme i fare ved en oppsigelse av avtalen, – samt alle andre avtaler vi har inngått med EU. Det er ikke riktig.
Jussprofessor Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø, med internasjonal rett som hovedfelt, påpeker at ved en oppsigelse av EØS-avtalen, blir alle inngåtte avtaler fremdeles gjeldende, men EU kan fra da av ikke lenger påtvinge oss ny lover, forordninger og direktiver. Alle avtaler blir altså fortsatt stående, – til vi velger å si opp de vi ikke lenger ønsker å være bundet av. – Og det er ganske mange.
Det haster mer om mer å få sagt opp EØS-avtalen, for nå har Erna Solberg og hennes regjering bedt om å få framskyndet implementeringen av et nytt direktiv, «meldepliktdirektivet», som vil kreve at både Stortinget, fylkeskommunene og kommunene må legge fram for EU alle vedtak de ønsker å fremme, – tre måneder før de skal vedtas, – for at EU skal godkjenne de. Stort nærmere fullt medlemskap er det nesten vanskelig å komme!
Nå er det på tide at det norske folket ser alvoret, og krever at stortingsrepresentantene går inn for å si opp EØS-avtalen. Vi ønsker ikke at EU skal overta Norge!”
Hvor mange har fått med seg dette? Hva hvis man ikke har råd til å oppgradere leiligheten eller huset sitt?
 
“– Majoriteten av denne regningen vil måtte tas av den vanlige huseier. Regningen kan fort havne på en halv million kroner hvis du for eksempel må skifte dører og vinduer og isolere loft og tak, sier kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne til E24.
 
EU har varslet at medlemslandene skal avkarbonisere sine bygninger innen 2050, og det vil gjelde også for norske bygninger.
 
Samtidig har Norges regjering varslet at den vil kutte energibruken i bygninger med 10 terawattimer innen 2030, og planen skal komme i budsjettet for 2023.
 
I Europa må blant annet olje- og gassfyring fases ut, og bygningene fyres med mer bærekraftige løsninger. I Norge er løsningen særlig å etterisolere og skifte dører og vinduer, mener forbrukerorganisasjonen Huseierne.
 
EUs kommende bygningsenergidirektiv vil kunne kreve at eierne av mer enn 200.000 norske boliger tar sparegrep frem mot 2030, mener Huseierne. Det kan bli dyrt for den enkelte.”
0 kommentarer

Siste innlegg