LO leder Peggy Hessen Følsvik støtter utenlandskablene og strømeksporten som vil knuse norsk industri og føre til hundretusenvis av tapte norske arbeidsplasser

Oppdatering 03.06.2022:
LO-kongressens flertall slapp ikke igjennom noen av kravene fra den interne kraft-opposisjonen, om endringer i norsk energipolitikk.

Gjennom flere voteringer avviste flertallet på LOs øverste organ forslag etter forslag om radikale endringer som Industriaksjonen har frontet:

  • Kraft-opprørernes forslag om å kutte i krafteksport når fyllingsgraden er lav, ble avvist. Flertallet var så klart at opptelling av stemmer ikke var nødvendig. Om lag 60 prosent av salen sa nei.
  • LO-kongressens flertall var heller ikke enig med de i fagbevegelsen som vil bryte med EUs energibyrå ACER og de omstridte energimarkedspakkene som følger av EØS-avtalen. Forslaget om at LO skal arbeide for å ta energipakkene og ACER ut av EØS-avtalen ble nedstemt med om lag to tredels flertall på LO-kongressen fredag.
  • Et forslag om at Statnett skal eie og drive samtlige strømkabler til utlandet, ble heller ikke vedtatt.
  • – Det er bare å innrømme at vi tapte alle slag knyttet til kraft. Ikke engang å regulere eksporten når fyllingsgraden er så lav som nå, ville LO-kongressen være med på, sier Boye Ullmann i Industriaksjonen.”
Strømeksporten kommer til å ødelegge store deler av norsk industri og flere hundre tusen norske arbeidsplasser vil gå tapt, absolutt alt av priser vil øke, noe som igjen vil føre til en mye dårligere privatøkonomi for folk flest.
Men LO lederen kommer neppe til å bli rammet med det første da hun har en årslønn på 1.434.066 kroner, og hun har også flere styremedlemsverv, blant annet i Sparebank1 Gruppen.
Disse styrevervene har gitt henne en ekstra inntekt på nærmere 1, 2 millioner kroner de siste tre årene. Følsvik er med andre ord millionær og sliter neppe finansielt.
Oppdatert 03.0.2022:

– I begynnelsen av juni gikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut i media og «skulle ta de rike». Det hun unnlot å nevne, er at hun selv er gift med en «riking» og at ekteparet bare de tre siste årene til sammen har mottatt cirka 20 millioner kroner i lønn, bonuser og pensjonsinnbetalinger, skriver Kapital.

LO-lederen erklærte at penger er makt, og at makt skal fordeles. Den viktigste årsaken til at ulikhetene øker er at de rike blir rikere, og et mer omfordelende skattesystem er derfor avgjørende for å få ned forskjellene i Norge, sa Hessen Følsvik i VG, og la til:

– De rikeste står i gjeld til vanlige folk. Det er payback-time. Nå skal vi ta de rike.

Ut fra LO-sjefens utspill så skulle en tro at «de rike» var av noen andre, mens hun selv var en av «folket». Men hun er gift med oljemannen Håvard Garseth som har en betydelig formue. 

Kapital har tidligere skrevet at  LO-sjefen selv får 2,3 millioner kroner i året, i lønn, pensjon og godtgjørelse. Men ektemannen er en av Kjell Inge Røkkes nærmeste medarbeidere, og ligger i toppsjiktet for norske lederlønninger.

– Når det gjelder lønn: Ja, jeg er godt betalt og betaler min skatt med glede. Enkeltheter om lønn kommenteres ikke, sier Håvard Garseth til Kapital. Men forteller at han har betalt formuesskatt, men vil ikke si hvor mye.

LO-sjefen vil ikke kommentere at hennes egen mann er styreleder og kontaktperson for et selskap med heleid datterselskap i skatteparadiset Cayman Islands. Hun ønsker imidlertid å bli sitert på følgende:

– LO og jeg mener det er nødvendig med en skattepolitikk som i større grad enn i dag er omfordelende. En viktig jobb for meg som LO-leder er å kjempe mot økte forskjeller og løfte de som har minst. Da må de som har mer bidra mer.”

 

At dama mangler forståelse for folk flest, og at hun spiller på lag med andre enn vanlige arbeidsfolk viser hun klart og tydelig i dagens artikkel i fra Dagbladet. Med dette så forteller LO lederen hvem hun virkelig jobber for, og det kan nesten virke som hun er ansatt for å ødelegge organisasjonen innenifra:
“LO-lederen advarer mot tanken om reforhandling av avtalene med Tyskland og Storbritannia.
 
– Vi har ingen tro på å kutte noen strømkabler til Europa. Da beslutningen om å bygge dem ble tatt, var ikke vi nødvendigvis enige. Vi mente man kunne gitt seg bedre tid. Men nå er de bygd. Det er store investeringer både fra norsk og andre lands side.
 

– At Norge i en situasjon der Europa er i en energikrise skal reforhandle avtalene, det er jeg usikker på om det er noe politisk gehør for, sier Hessen Følsvik.”

 

Det kan se ut som om Følsvik har en lignende mentalitet som vi finner hos Sjefen i DNB:

 

“På møtet i milliardærklubben World Economic Forum 23. mai 2022 sa toppsjefen i DNB, Kjerstin Braathen, at:
«Vi må akseptere at det vil være noe smerte i prosessen. Tempoet vi trenger vil åpne opp for feiltrinn. Det vil åpne for mangel på energi, det vil skape inflasjonspress. Og kanskje vi må begynne å snakke om det, at smerten faktisk er verdt det, for hvis vi ikke gjør det, er det ingen business case, det er ingen økonomi, det er ingen velferd.»”

Og den smerten hun mener at vi alle burde tåle er neppe en smerte hun selv vil få føle, da dette også er et kvinnemenneske som er massemillionær.

“Kjerstin Braathen, som i 2020 tjente 13,7 millioner kroner og i 2021 15 millioner, er neppe blant dem som kommer til å føle mest smerte under denne omstillinga, men hun vil gjerne være med å påføre andre denne smerten.”

 

Den nye nettariffen er en kombinasjon av irrelevans og rein svindel.

 

 

Oppdatert 06.07.2022:

 

 

“Storkapitalens presse og media har også like mye skyld som politikerne i at ACER ble underskrevet. De har unnlatt å fortelle om konsekvensene for husholdninger og industri. De kaller seg journalister, men de driver ikke journalistikk, de er storkapitalens propagandaapparat. NRK var ikke bedre, bare 834 mennesker av 5,3 millioner innbyggere klaget NRK inn til Kringkastingsrådet for å underrapportere om ACER.” https://derimot.no/kraftselskapene-tommer-vannmagasinene-med-viten-og-vilje/

 

“«Legitimiteten til systemet avhenger av at selskapene tar inn over seg at de er gitt tillit og ansvar for å forvalte ikke bare en handelsvare, men en samfunnskritisk ressurs.», skriver NVE-sjef Kjetil Lund.

Legitimiteten til dagens liberaliserte system hviler helt og holdent på bransjens frivillige opptreden. Myndighetene ser ikke ut til å ha noe maktmiddel.

Og da kan vel Lund vanskelig konkludere annerledes enn at systemet ikke lenger har legitimitet.
For hva skriver ikke Statnett i sitt brev til NVE datert 24. juni?

At de en måned tidligere oppfordret produsentene til å ta hensyn til en svært usikker forsyningssikkerhet. Den traurige konklusjonen ble:
«Så langt ser ikke Statnett klare indikasjoner i kraftflyt eller priser på at meldingen til markedsaktørene har hatt effekt.»

Kraftselskapene har én oppgave. Høyest mulig profitt.”
https://www.abcnyheter.no/stemmer/2022/07/03/195855915/na-gar-kraft-alarmen-og-staten-er-hjelpelos

 

 

 

Relatert lesing:

Hvordan nyttige idioter ga bort selvråderetten av norsk kraft. Fra februar 2018:
“I dag bestemmer Norge selv over våre energi- og gassressurser slik at spørsmål om for eksempel priser, hvem vi skal selge til, etablering av nye kabler og kraftstasjoner, uttak av vannmagasiner med mer hører inn under Norsk suverenitet. Vedtas forslagene overføres den suvereniteten til EU.
EU ønsker å lage en felles europeisk kraftunion. Det er bakgrunnen for forslagene. Det ligger i det at EU har et ønske om å føre en annen politikk enn Norge på dette område med blant annet like priser på strøm og nettleie. På det europeiske kontinentet er kraft- og nettleieprisene vesentlig høyere enn her hjemme, slik at forslaget i realiteten innebærer økte priser på det norske markedet. Imidlertid får ikke EU til dette uten at også de kan få lov til å bestemme over våre energikilder.
Det er et politisk spørsmål og således et demokratisk anliggende hvorvidt Norge skal vedta lovendringene eller ikke. Men det er et juridisk spørsmål om forslagene er lovlige. For at demokratiet skal fungere må politikerne fremme forslag til lovendringer innenfor lovlige rammer.

Det skal politikerne gjøre for at vi skal kunne ha et så godt nok mulig beslutningsgrunnlag for om vi skal stemme for eller imot. Sagt med andre ord kan det ikke fremmes et hvilket som helst lovforslag uten at mulige konsekvenser av forslaget er undersøkt grundig.

Det følger av Utredningsinstruksen at alle lovforslag skal utredes før de lovlig kan fremmes for behandling og bli til ny lov i Stortinget. Det fremgår av formålet til utredningsinstruksen jf. § 1-1 at den er ment å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer. Se i den sammenheng regjeringens nettside om instruksen.

Det følger videre av § 1-2, annet ledd, at instruksen gjelder også for arbeid med innlemmelse av EU og EØS regelverk og gjennomføring i norsk regelverk.

Med dette kan vi slå fast at instruksen skal sørge for at statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte fordi ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser.

Lovforslagene som er på til sammen over 300 sider, hvor ca 5 sider omhandler betydningen forslagene vil få for Norge. Imidlertid skrives det lite og mot grensen av intet om betydningen foruten at det vil være positivt for Norge, noe mer i dybden på argumentasjonen går de ikke, hverken når det gjelder prisutvikling, eierskap eller liknende.

I tillegg til at forslagene mangler grundig tekst om betydning for Norge, må en være både advokat, økonom, statsviter og historiker samt helst professor i alle disse disiplinene for å forstå hele innholdet av de rettsakter som nå ønskes endret og tatt inn som norsk lov. Det er ikke et godt lovarbeid. Forslagene er såpass inngripende på Norsk bestemmelsesrett over egne naturressurser at det i seg selv tilsier en vesentlig mer grundig gjennomgang av betydningen dette vil få for Norge. Dermed er forslagene i strid med Utredningsinstruksen og følgelig ulovlige.

Det er justisdepartementet som er ansvarlig for at Utredningsinstruksen etterleves jf. § 1-5. Justisdepartementet har sålangt ikke kommet med noen innspill eller føringer på lovforslagene. Det bør rettes en anmodning til departementet om det snarlig.

Det er videre Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite som er ansvarlige for at Stortinget kun behandler lovforslag som er lovlig utarbeidet.

Det er nærliggende å tro at om lovforslagene hadde vært utredet i tråd med gjeldende rett ville forslagene blitt forkastet. Det er angivelig også forklaringen på at dette ikke er grundig vurdert. Det er nemlig ikke skrevet i sten at det vil være positivt for Norge om vi en gang i fremtiden mister retten til selv å bestemme over våre energikilder.”
https://www.nettavisen.no/okonomi/med-disse-lovendringene-blir-strom-og-nettleie-svinedyrt/s/12-95-3423438992?fbclid=IwAR1FR8Ml7NGoViYrcwg_CwXKcDcWc7xCNXcLdb1gF1OS8HcLiHw5AETQUSw

 

 

“Kvar dag i mai har det gått meir straum til Noreg enn frå Noreg på den omstridde kabelen.

– Det viser at kabelen er ein del av forsyningstryggleiken til Noreg og at han vil bidra til at vi kan spare på vatnet i magasina i periodar, seier Robert Kippe i Norsk vindkraftforeining (Norwea).”

Men hadde vi ikke eksportert i den graden vi gjør så hadde det jo ikke vært noe behov for å importere.
https://www.nrk.no/vestland/den-omstridde-_eksportkabelen_-har-importert-straum-i-heile-mai-1.15972265?fbclid=IwAR2VVu_LggLYOLpU9ncnBeUqHa28whM0caKuyQGnl8eqevlYHgnWjuQ793w

 

Artikkelen viser klart og tydelig at vindkraft til havs er en gedigen fiasko, allikevel så vil altså poliitkerne sette i gang med et slikt prosjekt. Enten så er våre “kjære” folkvalgte dumme som brød, gjennomkorrupte eller en god blanding av begge deler når de setter igang med dette når det finnes soleklar dokumentasjon på at dette er et dødfødt prosjekt der de eneste som tjener på det er aktører som kan stikke sugerøret dypt ned i statskassa:

“Den ene regjerningen etter den andre snakker fagert om kompetanse og læring. Nå har regjeringen og alle dets meningsfeller muligheten til å vise at de faktisk har lært noe fra Tyskland og alle andre land som har måttet betale dyrt for feilslått energipolitikk.

Nå har UK snudd og satser tungt på kjernekraft – hva får norske beslutningstakere til å tro at de vil kjøpe, dyr og ustabil kraft fra norske havvindkraftanlegg? Når man ser på grafen; hva får norske beslutningstakere til å tro at Tyskland ønsker å kjøpe mer ustabil og dyr havvindkraft?”
https://www.universitetsavisa.no/havvind-jan-emblemsvag-strom/havvind-er-dyrt-og-darlig/363282?fbclid=IwAR3OF9-T-2LD5HrL3KywK6O_O1aAi7pVVTi-EVPsJ36zojBVXpcwMi7sOD0

 

“En ny rapport fra De Facto, et kunnskapssenter for fagbevegelsen, presenterer derimot en forklaring mange allerede har regnet seg fram til: De historiske høye strømprisene i Norge skyldes at vi har bygget to nye kabler, en til Tyskland og en til England. Altså: Strømmen er dyr i Norge fordi våre politikere har fattet beslutninger som har ført til at strømmen er dyr i Norge.

Det har gått kraftkabler fra Norge til utlandet siden 1960. Før de to nyeste kablene ble åpnet i fjor, hadde vi 15 utenlandskabler. De går til Sverige, Danmark, Finland, Russland og Nederland. Med kablene til Tyskland og England økte eksportkapasiteten vår til rundt 80 terawattimer (TWh). Det utgjør i overkant av halvparten av vår årsproduksjon på rundt 155 TWH.

De to nye kablene fikk umiddelbar effekt på strømprisen. «Da Nordlink ble åpnet, steg strømprisene i Oslo og prisregion NO1 til det dobbelte fra juni til september, fra 55 øre per kilowattime (KWH) til 110 KWH. Så, da North Sea Link kom i drift på høsten i fjor, skjedde det en ny prisdobling. Fra november i fjor til januar i år steg strømprisene i Oslo fra 110 til 220 KWH», skriver De Facto.

Det er likevel ikke mengden strøm vi eksporterer som har presset prisen til himmels her hjemme, fastslår rapporten. Det er hvem vi nå eksporterer til som er problemet.

Energiprisen i Tyskland og England ligger vanligvis mye høyere enn norske priser – og høyere enn i de andre landene vi har kabler til. Norsk strøm selges gjennom energibørsen Nord Pool. Kraftprodusentene vil selge til høyeste tilbyder, for sådan er kapitalismen. Før måtte de selge til det norske eller nordiske markedet, der prisen er lavere. Med de nye kablene fikk kraftprodusentene tilgang til markeder med helt andre priser. Og slik smitter strømprisen i Tyskland og England til Norge.

Det mest geniale med dette systemet, sett fra selgers side, er dette: Både du som privatperson og bedriften du jobber i, trenger strøm – uansett pris. Dermed blir vi alle «nødt til å betale det samme som om kraftprodusenten solgte til høyeste tilbyder i det tyske eller britiske markedet», fastslår De Facto.

Når prisen er mye lavere nord for Dovre enn her nede i sør, skyldes det at overføringskapasiteten sørover er for liten til at prissmitten påvirker prisene der i samme grad. Midt- og Nord-Norge er dermed ikke koblet til Europa med kraftkabler. Resten av landet er det.”
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2022/05/20/en-politisk-skapt-perfekt-storm/?fbclid=IwAR1-ru7nxGTZ2SWTjEMYhSsfrZcsZ6mr_v6WXCKcb1AnU5uLynH0K9HTVjs

 

“Hydro og Equinor kansellerer sine batterifabrikkplaner i Sør-Norge – samtidig som det lanseres planer for nye batterifabrikker i Northumberland og Schleswig-Holstein.

– Dette er jo akkurat der kraftkablene kommer i land. Vi leverer tyskerne og engelskmennene ren kraft til deres industri, mens våre fabrikker legges ned, sier han.” https://frifagbevegelse.no/magasinet-industri-energi/ny-analyse-stromprisene-skyldes-kraftkablene-til-utlandet-6.158.876494.7bed8fcec3?fbclid=IwAR12m9yhh_h7EfMQtd8yMNtYp8vzJQdo97mW2rbvo2yepCmYdBaE34QBgvM

 

“Norsk industri går katastrofale tider i møte dersom det ikke raskt kommer tiltak som motvirker høye strømpriser – en rekke hjørnesteinsbedrifter kommer i spill og mange lokalsamfunn står i fare for å bli helt utradert.

– 400.000 jobber i fare.

Rapporten sammenfatter hvordan industriarbeidsplasser, og med det hele lokalsamfunn kan bli rammet av vedvarende høye strømpriser. Fra før finnes mellom 80.000 og 90.000 arbeidsplasser i prosessindustri, naturgassvirksomhet og sjøfart.”
https://www.nettavisen.no/okonomi/varsler-massiv-industridod-400-000-jobber-i-fare/s/5-95-496966?fbclid=IwAR0AWcM7S9KER9jRBWJDMsRvd55RwyaCrFrf6qMcjzp1t5NrAND9Atk4KAA

 

“De har kuttet strømforbruket der de kan, men likevel skyter strømkostnadene i været. Nå fryktet Sagenehjemmet og bransjeorganisasjonen Virke ideell og frivillighet, at de må kutte i velferdstilbudene til beboerne for å få budsjettet til å gå opp.” https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2022/05/18/sykehjem-fortviler-over-hoye-strompriser-vil-ramme-beboerne/?fbclid=IwAR14HyP3BpVrAajPvgom7dFLTN91_TcuE86AfD1WEmHRBjXV7XdBHyxQkl8

 

LO-sekretær Are Tomasgard er medlem av regjeringens nyoppnevnte energikommisjon. Han mener det er sjokkerende at Statnett nå varsler at vi knapt har kraftoverskudd i Norge i normalår, når tidligere analyser sier det stikk motsatte.

Ifølge Statnett, som er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet, vil Sør-Norge få et underskudd på kraft fra 2026.

– Om vi fortsetter dagens forbruk, og om alle planene om å etablere nye virksomheter som trenger mye kraft realiseres, vil kraftoverskuddet vi har i Norge gradvis bli borte, lyder budskapet derfra.

– Må komme til bunns i dette

Are Tomasgard mener dette setter de to siste utenlandskablene i et spesielt lys.

Ifølge de samme miljøene kunne kablene til Tyskland og England bygges nettopp fordi det ville bli et stort kraftoverskudd i Norge i framtida. I tillegg varslet de samme miljøene at strømprisen bare ville øke med et øre eller to, når utenlandskablene kom.

I en undersøkelse publisert i Aftenposten nylig, fikk utenlandskablene høyest score når folk skulle fortelle hvorfor de trodde strømprisen var blitt så høy.

– Hvorfor ble kablene bygget, hva var tanken bak og hva var forventningene? spør Tomasgard.

– Bygde politikerne avgjørelsen på helt feil grunnlag? spør han videre.

LO, Industri Energi og ham selv advarte mot konsekvensene av kablene, men ble ikke hørt.

– Nå ser vi konsekvensene for folket. Derfor synes jeg det viktig å få på bordet hvilket grunnlag som lå bak beslutningen. Ble det fattet vedtak på sviktende grunnlag, til tross for at flere var kritiske? Var det bevisst eller ubevisst? Det er ikke min jobb å dømme. Men vi må komme til bunns i dette, sier Are Tomasgard til FriFagbevegelse. https://frifagbevegelse.no/nyheter/godkjente-stortinget-utenlandskabler-pa-sviktende-grunnlag-lotopp-krever-granskning-6.158.853936.d7da4f7347?fbclid=IwAR2qfet3ASaw9li9nBCNHC7_xESEHKurjkC7ck-4mhQ1W6wYMfKsdLD9EJg

 

Bedriften utvikler bedre utstyr til vannkraftverk. Slik har de spesialisert seg på å gjøre vannkraftverk mer effektive. Bare ved å bytte ut turbinene i vannkraftverkene vi allerede har, er det mulig å lage 3,3 prosent mer strøm enn i dag. Det viser beregninger. Det utgjør 4,4 terawatt-timer (TWh) i året. Det er nok til å forsyne en by som Drammen med strøm i nesten fire og et halvt år. Og det er enda mer å hente på blant annet å bytte turbiner og legge bekkeløp inn i vannveien. Slik kunne vi tredoblet dagens produksjon av energi til nesten 15 TWh, forteller Solvang.

Christian H. Horneman er leder for verkstedet hos Rainpower i Sørumsand. Han er tydelig på at de kan bidra til å hente ut mer energi.

– Landet skriker etter mer kraft. Vi kan hjelpe til. Oppgraderinger og nytt utstyr kan få mye større effekt ut av dagens vannkraftverk, sier Horneman. https://frifagbevegelse.no/loaktuelt/dette-verkstedet-kan-bidra-til-a-lose-stromkrisa–men-da-ma-politikerne-satse-pa-vannkraft-6.158.877269.6ec11a64d2?fbclid=IwAR1nX_gPWcWq_Oq5MqridoMGZo9G4haGp-t6va3ZghW_HMtV-EhSDLU1Kk0

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg