Mennesker er programmerbare, men det betyr ikke at vi er datamaskiner

 

“Uansett hvilke tanker vi har programmert inn i oss selv eller har tillatt andre å programmere inn i oss, påvirker, styrer eller kontrollerer de alt ved oss. Fra den dagen vi ble født har vi mottatt en svimlende mengde programmering. Noe av programmeringen er åpenbar, men mye av den er vi aldri klar over at vi mottar.

De åpenbare programmene er kommentarene, spørsmålene og uttalelsene som rettes til oss direkte. Foreldrene våre og andre voksne forteller oss hva vi kan gjøre og hva vi ikke kan gjøre. Vi får vite hva vi er flinke til og hva vi ikke er flinke til. Vi får vite hvordan vi ser ut, vi får vite hva vi kan forvente, hva vi skal tro på, hvordan vi skal oppføre oss og hva vi skal gjøre og ikke gjøre.

Fra vi er barn og helt avhengig av andre, er det viktig for at vi skal overleve at vi lytter til andre og tror på det de sier. På denne måten lærer vi og akseptere det andre sier til oss, og vi lærer å tro på det.

Det voksne sier til oss mens vi er barn, har en utrolig sterk innvirkning på oss. Det former vår oppfatning om mesteparten av det som foregår omkring oss og nesten alt vi etterhvert mener om oss selv, andre og våre omgivelser.

Hvis vi står overfor en nye tanke eller et nytt bilde, et vi aldri har tenkt eller forestilt oss tidligere, vil hjernen øyeblikkelig finne noe annet i bevisstheten vår som den nye informasjonen kan knyttes til slik at det nye får mening som vi lettere kan forstå. Hver eneste nye tanke vi tenker, må ha en gammel tanke å knytte seg til, et sted å innpasse seg. Med andre ord så er en av hjernens primære hoved funksjoner å sammenligne.

Jo mer vi tror på noe, desto mer aksepterer vi andre ideer som ligner. Sinnet fungerer på denne måten fordi hjernen alltid forsøker å knytte alt nytt vi tenker på til noe vi allerede tror på. Når man forstår dette, blir det lett å innse at det er vanskelig å lære gamle hunder nye triks, forandre tankegangen eller frigjøre oss fra ideer som vi er fast forankret i. Det forteller oss også hvorfor det er slik at jo lenger vi tror på noe, desto vanskligere blir det å forandre oppfatning. Jo lengere vi har godtatt tanken, desto “sannere” blir den.

I våre mentale kontrollsentra fyller vi til randen mappene som støtter det vi oftest har sagt til oss selv, og vi kaster ut alt som går imot det. Og i mellomtiden sørger vi for å være lykkelig uvitende om ting ved oss selv og verden ellers, som kunne ha betydd noe i tilværelsen vår, noe som kalles sannhet.

Det vi eller andre sender inn i hjernen vår, er det vi kommer til å få ut igjen. Underbevistheten er som en svamp, den tror alt vi forteller den, også en løgn, hvis vi eller andre sier det ofte og/eller sterkt nok.

Ettersom vi har blitt programmert av våre medmennesker, er det naturlig at vi også gir videre den samme typen programmering til andre. Hvis vi ikke lærer noe annet ender det med at vi gir den samme programmeringen til våre barn.

Når de fleste av oss når voksen alder, er vi så betinget til å tenke på en bestemt måte, at det har blitt en vane. Vår tankegang har blitt fastlåst. Og for de fleste fortsetter det å være på den måten. Hvordan vi ser på livet, hva vi tror om oss selv og andre, hvordan vi ser på våre omgivelser og hva vi gjør med det, filtreres gjennom våre forutfattede meninger.

Livet er ikke et spørsmål om flaks eller hell. Hvis vi overlater livet til tilfeldighetene, er det stor fare for at vi kommer til å mislykkes.

Adferd:

Det som mest direkte kontrollerer om vårt liv blir en fiasko eller en suksess er vår adferd, hva vi gjør eller ikke gjør. Adferd betyr våre handlinger. Hvordan vi opptrer, hva vi gjør. Den rette serien med riktige handlinger vil alltid føre til at tingene fungerer bedre enn rekken av gale handlinger.

Følelser:

Alle handlinger vi gjennomfører, blir først filtrert gjennom våre følelser. Hva vi føler om noe eller noen, vil alltid bestemme eller påvirke det vi gjør og hvordan vi gjør det.

Hvis vi har gode og positive følelser om noe eller noen, forholder vi oss mer positivt til det/den/de. Følelsene våre får direkte innflytelse på handlingene våre.

Hvordan oppstår følelsene dine ? Fikk du dem tilfeldig ? Nei. Følelsene dine skapes, kontrolleres, bestemmes eller påvirkes av dine:

Holdninger:

Holdningene er perspektivet vi ser livet i. Enkelte mennesker ser ut til å ha en god holdning til nesten alt mulig. Men når vi ser nærmere etter, vil vi kunne konstatere at de fleste av oss har en kombinasjon av holdninger, noen gode, andre ikke fullt så gode.

Uansett hvilken holdning vi har til noe eller noen, vil det påvirke hvordan vi føler, noe som i sin tur bestemmer hvordan vi reagerer. Hvor får vi holdningene våre fra ? Blir vi født med dem? Holdningene vi har, skyldes ikke tilfeldigheter. De er ikke noe som kommer av seg selv. Holdningene våre skapes, kontrolleres eller påvirkes helt av våre:

Oppfatninger:

Vår oppfatning om noe, bestemmer vår holdning til det, former våre følelser og dirigerer våre handlinger på godt og vondt. Oppfatningen vi har om noe er så mektig at de til og med kan få et eller annet til å fortone seg om noe annet enn det det virkelig er.

En oppfatning forutsetter ikke at noe er sant. Den forutsetter bare at vi tror det er sant. Det er kraftige saker. Det innebærer at storparten av det virkeligheten er for hver enkelt av oss, baserer seg på det vi etterhvert har fått av oppfatninger, enten de stemmer eller ikke.

Vi har alle tusenvis av store og små oppfatninger om oss selv og andre og verden vi lever i. Noen av disse oppfatningene er sannsynligvis sanne, de fleste av dem er ikke det. Men sinnet vårt vil opptre som om de er sanne hvis vi tror på dem.

Hvor kommer oppfatningene fra ? Er de medfødte ? Former vi dem selv ?

Oppfatningene våre er ikke en naturlig tilskikkelse. Våre oppfatninger blir til og styres helt og holdent av vår:

Programmering:

Vi tror vi blir programmert til å tro. Betingingen, fra den dagen vi ble født, har skapt, forsterket og nærmest permanent sementert mesteparten av det vi tror om oss selv, andre og det som foregår rundt oss. Enten programmeringen var riktig eller gal, sann eller falsk, er resultatet av den det vi tror.

Alt begynner med programmeringen vår ! Det vi har akseptert fra omverdenen eller tilført oss selv, har satt i gang en naturlig årsak og virkning-kjedereaksjon som ikke kan unngå å føre oss til en vellykket selvstyring ellet til en mislykket styring av oss selv, våre ressursers og vår fremtid.

Det er programmeringen vår som bestemmer oppfatningene vi har, og som setter i gang kjedereaksjonen. I logisk progresjon bestemmer det vi tror våre holdninger, som igjen påvirker våre følelser, dirigerer vår adferd og bestemmer våre valg.

 

Programmering skaper oppfatninger

Oppfatninger skaper holdninger

Holdninger skaper følelser

Følelser skaper handlinger

Handlinger skaper resultater

Slik fungerer hjernen. Hvis du vil styre deg selv på en bedre måte og forandre resultatene dine, kan du gjøre det når du selv vil.”

Mark Passio, humans are programmable like a computer https://www.youtube.com/watch?v=mQT-8D1C3qM

 

“Ideologier både på høyre og venstre fløy er så rigide at nye ideer knapt gjør inntrykk på tilhengerne deres. De troende på begge sider har avskjermet seg fra argumenter og begivenheter som kan rokke ved deres egne overbevisninger, og gjør ikke lenger noe forsøk på å trekke sine motstandere med i en debatt.

Det de leser består for det meste av verker som er skrevet fra nøyaktig samme synsvinkel som deres egen. I stedet for å gi seg i kast med ukjente argumenter nøyer de seg med å klassifisere dem enten som ortodokse eller kjetterske. Avsløringen av ideologiske avvik, på begge fløyer, legger beslag på krefter som heller burde vært anvendt  på selvkritikk. Manglende evne til selvkritikk er det sikreste tegn på en døende intellektuell tradisjon.

I stedet for å diskutere de sosiale og politiske utviklingstrendene som undergraver gamle hellige verdier, foretrekker ideologer på høyre og venstre side å utveksle anklager om fascisme og sosialisme. Deres syn på fortiden er like forvrengt som deres syn på det som skal komme.” https://olehartattordet.blogg.no/en-perfekt-beskrivelse-av-den-sakalte-eliten.html

 

Skru av fjernsynet https://olehartattordet.blogg.no/1455044525_skru_av_fjernsynet.html

 

En meget god beskrivelse av propaganda https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

Samarbeide mellom høyre og venstre hjernehalvdeler https://olehartattordet.blogg.no/1438971437_du_tror_du_vet_hva_in.html

Rule from the Shadows – The Psychology of Power – Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=p8ERfxWouXs

0 kommentarer

Siste innlegg