Vårt primitive helsevesen og stresset som sakte men sikkert tar enorme mengder med liv

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

 

"Biomedisinsk kunnskap er forankret i en objektiverende teori og en tingliggjørende  metodologi. Synet på mennesker er gruppebasert, fremmedgjørende og abstrahert fra livet. Kroppen betraktes fragmenterende, mekanisk og materielt, men intet levende menneske er en slik kropp, og ingen gruppe mennesker er så homogen at deres felles kjennetegn er mer korrekt enn deres individuelle. Ingen kunnskap om menneskets helse eller sykdom er fyllestgjørende som ignorerer det som kjennetegner mennesket fremfor alt, nemlig egen erfaring og en bevissthet om egen verdighet.

Menneskets ukrenkelighet er kjernen i en nesten globalt anerkjent formulering av disse fundamentale, menneskelige rettigheter. Dette betyr blant annet at en humanmedisin som tingliggjør mennesker i det den gjør disse til gjenstander for utforskning, praktiserer en kunnskapsproduksjon som ikke kan forsvares etisk.

Av dette følger at anvendelsen av kunnskapen om det fremmedgjorte menneske er uetisk. Slik kunnskap krenker fordi den ignorerer erfaringen, meningen og hensikten i den enkeltes livsprosjekt. Den feiltolker kroppen som er definert som materie og ikke som historie. Den søker "løsninger" løsrevet fra det levde liv. Slik kan kan gyldig kunnskap korrekt anvendt både skade og kronifisere. Da krenker faget medisin og dets utøvere de mennesker som er blitt syke av krenkelser.

 

Forskere ved Østnorsk kompetansesenter for rusrelaterte problemer gjennomførte en undersøkelse blant 291 brukere fra samtlige offentlige rusinstitusjoner og poliklinikker i Oppland og Hedmark. Studien viser at 90 prosent av misbrukerne har hatt psykiske lidelser i løpet av livet. De hyppigste nevnte er depresjon og angst. Forskerne påpeker at tallet trolig er for lavt siden de yngste misbrukere , hvor psykisk sykdom er svært utbredt, er underrepresentert i studien. Tre av fire misbrukere  angir at de hadde disse lidelser før de begynte å bruke rusmidler, ofte allerede som barn. Forskerne konkluderer at bruk av rusmidler er virkning av snarere enn årsak til psykiske lidelser.

 

Med en slik tolkning peker forskerne på strukturelle forhold som skaper eller forsterker både sosiale og medisinske problemer. Inntil nylig har psykiatriske pasienter som bruker rusmidler vært psykiaterens ansvar. Psykiatrien er en del av helsevesenet, styrt av leger og preget av biomedisinsk språk og kunnskap. Rusmisbrukere som plages av psykiatriske lidelser derimot, har vært rusomsorgens ansvar. Rusomsorgen er en del av sosialvesenet, styrt av samfunnsvitere og preget av sosialvitenskapenes ulike språk og sammensatte kunnskapsgrunnlag. Misbrukere med psykiatrisk sykdom har ofte ikke fått adgang til en psykiatrisk institusjon nettopp på grunn av deres rusmiddelbruk. Mange klienter i russektoren har tidligere vært pasienter i psykiatrisektoren. Det betyr ikke at de først har vært på feil sted, det betyr bare at de har blitt feilaktig behandlet.

 

En destruktiv form for "selvhjelp" mot uidentifisert lidelse, det vil si rusing og bedøvelse, er ikke blitt avverget. Lidelsen er følgelig blitt kronifisert på grunn av helsevesenets feilaktige tolkning av dens opphav. Ifølge medisinsk kategorisering har slike pasienter en "dobbeltdiagnose". Termen dokumenterer to forhold. For det første: Medisinen definerer rus og mental lidelse som to uavhengige variabler. For det andre: Medisinen oppfatter den rusede og mentalt syke personen selv om selv som opphav til for to typer patologi. Først nå gjøres det forsøk på å nærme seg personer som har diagnosen depresjon og rusmiddelmisbruk ut fra en antakelse om mulige sammenhenger eller en felles bakenforliggende årsak.

Vi vet at mødre til misbrukte og mishandlede barn med stor sannsynlighet selv er mishandlede kvinner som med nesten like stor sannsynlighet, selv har vært mishandlede og misbrukte jenter. Vi vet at rusmisbrukende kvinner ofte lever i ustabile relasjoner med skiftende partnere som ofte er voldelige. Deres barn er derfor i tillegg til å mangle vanlig omsorg, ekstra utsatt for misbruk og mishandling. Vi vet at kvinner som misbruker alkohol ofte føder skadede barn eller at deres barn senere får diagnosen AD/HD. Vi har nå dokumentasjon som knytter gravide kvinners angst og stress til deres barns helse før fødselen og barnas senere lærevanske. Studier viser også en statistisk sammenheng mellom alvorlig stress i svangerskapets første trimester og visse former for misdannelser.

 

Vold, misbruk og fysisk og psykisk mishandling tidlig i livet gjør mennesker ekstremt sårbare. Det ble dokumentert med epidemiologisk metodologi i en amerikansk studie. Blant 17 000 voksne brukere av en primærmedisinsk poliklinikk som all var i faste arbeidsforhold, i hvilket var en forutsetning for inklusjonen, tallfestet forskerne sammenhengene mellom bestemte negative barndomserfaringer og risikofaktorer for de hyppigste årsaker for død blant voksne i dagens USA. Studien er til nå blitt utdypet  i over tretti understudier, alle publisert i tunge medisinske skrifter.

"Negativer barndomserfaringer" var delt i to grupper,  en for psykisk, fysisk og seksuelt misbruk av barnet selv, og en for ulike problemer slik som å vokse opp med en enslig forelder, å leve med en voksen som misbruker alkohol eller narkotika, å leve med en voksen som har en mental lidelse eller har prøvd å ta sitt liv, å se mor bli mishandlet, og å leve med en voksen som har vært dømt eller fengslet. Disse ble så korrelert med følgende ti risikofaktorer for sykdom: røyking, sterk overvekt, fysisk inaktivitet, depressivt stemningsleie, selvmordsforsøk, alkoholisme, etterhvert narkotikabruk, foreldre med rusproblemer, mer enn 50 seksualpartnere gjennom levetiden, og seksuelt overførte sykdommer. Mulige sammenhenger mellom de foran nevnte barndomserfaringene og de ti risikofaktorene ble deretter analysert med henblikk på de sju ledende årsaker for død blant voksne i de vestlige land, nemlig hjerte- og karsykdommer, slag, enhver form for kreft, kroniske luftveissykdommer, diabetes, hepatitt og gulsott, og brudd (som mål på skader).

Forskerne fant sterke sammenhenger mellom negative barndomserfaringer og risiko for tidlig død blant voksne. Disse økte i styrke når det forelå flere typer negative erfaringer. Konklusjonen var at negative erfaringers negative virkning  er sterk og akkumulerende. Vincent Felitti, studiens leder, sammenfattet studieresultatene under den betydningsfulle tittelen "Turning gold into lead" på følgende måte:

Vi fant at slike negative barndomserfaringer er svært vanlige, selv om de vanligvis er fortiet er fortiet og uoppdaget: at deres dype virkning vedvarer selv etter et halvt århundre etterpå, selv om nå omformet fra psykososiale erfaringer rir organiske sykdommer;  og at de er en avgjørende faktor for nasjonens helse og velferd. Våre funn er av stor betydning for den daglige praksis i medisin og psykiatri fordi de tyder på at det som anses som vanlig voksenmedisin er et resultat  av hva som ikke ble sett i barndommen. Studien avslører de rådende oppfatninger omkring depresjon og avhengighet som overfladiske, fordi den viser at disse står i et veldig sterkt doserespons-forhold til forutgående leveerfaringer.

Det viktigste spørsmålet studien hadde frembrakt , som den hadde gjort maktpåliggende å besvare, men som studiens design ikke ga adgang til å svare på, stilte forskerne selv: " Exactly how are adverse childhood experiences linked to heath risk behaviors and to adult diseases ?" Jeg har tillatt meg å spissformulere spørsmålet på følgende måte: Hvilke tanker og begreper om menneskelige erfaringer og menneskers kropper må humanmedisinen utvikle slik at helsepersonell kan begripe hvordan krenkelser som ikke drepte barnet likevel dreper den voksne som har vært dette barn ?

Er det fruktbart å tenke at en mental tilstand der man har en opplevelse av at liv og helse er i en konstant fare, at en slik tilstand nærer utviklingen av kreft ? Den negative virkningen på immunsystemet av såkalt distress, det vil si emosjonell overlast, er godt dokumentert. Eksperimentell utforskning av sammenhengen er blitt forankret på flere måter. I immunologiske studier er "natural killer cells", på norsk kalt drapsceller, sentrale studie objekter; i hormonstudier har kortisol en betydelig plass. Drapsceller undertrykkes målbart hos forsøkspersoner som utsettes for stress, for eksempel sterk støy, og inntil 72 timer etterpå, men bare hvis forsøkspersonene tror at de ikke kan kontrollere støyen. Den samme støyen over like lang tid bevirker derimot ikke det samme hvis forsøkspersonene tror at de kan slå av kilden, selv om det ikke er sant. Med andre ord: Personenes egen opplevelse av enten fullmakt eller kontroll -  eller avmakt og utleverthet - bestemmer virkningen. Personens subjektive opplevelse av virkeligheten som overveldende og upåvirkelig, svekker vedkommendes drapsceller. Effekten blir forsterket av gjentatt erfaring av maktløshet, og ytterligere ved kronisk avmakt. Slik åpnes veien for patologiske celler i kroppens vev og organer.

Subjektiv tolkning påvirker også påvirker også det hormonelle samspillet mellom hypotalamus, hypofyse og binyrebarkene, i engelsk kortform HPA-aksen.       Til disse hormonene er det nå blitt knyttet en omfattende dokumentasjon. Det gjelder særlig innvirkningen på den naturlig varierende døgnproduksjonen av hormonet kortisol. Begrepet "allostase" må her introduseres. Allostase betyr stabilitet ved hjelp av endring og omfatter alle interne systemer som muliggjør fleksibel tilpasning til dagliglivet og unntakslivet. Allostatisk "oppladning" skjer ved gjentatt opplevelse av fare. Det er målt ved langtidsbelastning som samfunnskrise, krig og nød, ved eksamen, sorg, tap av levegrunnlag og skilsmisse, -  og ved langvarig undertrykkelse av sterke følelser som ved lang pleie av ektefelle med Alzheimers sykdom. Oppladningen kommer til uttrykk i varig hyperaktivitet i kortisolproduksjonen. Dette har alle de kjente følger som forhøyet kortisol gir, altså vektøkning, blodtrykkstigning, feil i blodsukkerreguleringen og tap av mineraler fra skjelettet, for å nevne det mest sentrale.

 

Demokrati, et misbukt ord

"Demokrati er vel et av de ordene samtiden slår aller mest om seg med. Det har en så sterk posisjon i politiske programmer og politisk debatt at vel intet parti i dagens Norge ville våge å unnlate å bruke det i en programerklæring. Ordet har etter hvert  fått en uimotsigelig klang av idealet som om det var synonymt med rettferdighet, det høyeste gode, etc. Å foreslå at en eller annen statsfunksjon bør gjøres mindre demokratisk, synes rett og slett utenkelig.

Jeg tror det vil være en fordel å avlaste en del av følelsesbetoningen ved ordet demokrati, fordi ordet nå er brukt så hyppig og har slik enestående prestisje at andre slagord blir tappet for mye av sin kraft. Så vidt jeg kan forstå vil det gavne diskusjonen at det forekommer en viss variasjon av slagordene, og at ikke noe enkelt ord blir så prestisjemettet at det blir lønnsomt for enhver gruppe å ta det til inntekt for seg.

Enkelte ledende sosiologer har et klart blikk for betydningen av å presisere demokrati, f. eks. C. L. Becker, som uttaler: "Demokrati , likesom frihet, vitenskap og fremskritt, er et ord som vi alle er så kjent med at vi sjelden bryr oss med å spørre om hva vi mener med det. Det er en betegnelse som - slik semantikken sier det - ikke har noe referanse; det er ingen klar eller åpenbar ting som alle tenker på når ordet uttales. Tvert i mot, det er ord som betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker, et slag semantisk bærenett som med litt manipulering kan ta imot hvilken som helst ansamling sosiale fakta vi ønsker å ha i det.

Vi kan få et diktatur like lett som noen annen type statstyre ned i det. Vi behøver bare strekke begrepet slik at det omfatter hvilken som helst form for styre støttet av flertallet innen folket, uansett beveggrunner og uansett midler man bruker for å fastslå folkets oppfatning, og før vi vet ordet av det  er Napoleons keiserdømme, Stalins Sovjetregime og Hitler og Mussolinis fascistiske systemer trygt plassert i nettet. "

Fra boken Demokratisk styreform  en presiserings-meny, av Arne Næss - utgitt av Universitetsforlaget - 1968

Boken kan leses i sin helhet her - http://www.nb.no/nbsok/nb/677ee23871da0251cbef8bcf3d1b6266?index=41#0

"Mange ledende politiske teoretikere vil ha oss til å tro at vestlig demokrati slik vi kjenner det i Norge eller USA i dag, er noe så nær det mest fullkomne systemet som vi feilbarlige mennesker kan håpe på å oppnå her på jorden. Er det noen som tviler radikalt på hvor godt vårt politiske status quo egentlig kan være, vil de bli lett stemplet som <<ekstremister>> av folk som som preker avideolisering.

Noen av disse teoretikerne har nærmest oppgitt demokratiets klassiske idealer, - med ett karakteristisk unntak: lovlighetsidealet. De oppfatter demokratiet som bortimot ensbetydende med forsvar av status quo. For meg er det en fundamental politisk-teoretisk arbeidshypotese at ethvert politisk system vil ha en tendens til å bli mer tyrannisk jo føyligere borgerne er. Det vestlige demokratiet er neppe noe unntak fra denne regelen. Det er dessuten en eiendommelighet ved demokratiene at borgerne ikke bare gjør hva myndighetene bestemmer, men at de har en tendens til å oppfatte offentlige påbud som ikke bare rettslig, men også moralsk bindene, fordi myndighetene jo sies å representere folkeviljen.

Demokratiske regjeringer prøver i likhet med alle andre regimer å isolere og politisk kastrere de mest radikale opponenter. Om demokratiske regjeringer innad har opptrådt mindre ekstremt og brutalt enn de fleste diktatoriske regimer, skyldes det formodentlig snarere den vanlige stabilitet i de fleste demokratiske land enn noen virkelig anerkjennelse av verdien av opposisjon og dialog om fundamentale politiske spørsmål. Retten til å ha avvikende meninger forkynnes ganske visst som et av de mange politiske fortrinn ved systemet vårt.

Radikale opponenter må i atskillig grad tolereres, men der er mange forholdsregler som hindrer at deres oppfatninger får en fair sjanse til å bli hørt. Som Robert Michels og mange senere forskere har påvist, har alle stater og andre store organisasjoner tendenser i retning av oligarki, og blir lett redskap for sine respektive oligarkier på bekostning av de menige organisajonsmedlemmer (borgernes) interesser."

Når det totalitære skjuler seg bak demokratiet, eller hvordan demokratiet fungerer i praksis - Les videre her: http://olehartattordet.blogg.no/1454932401_nr_det_totalitre_skju.html

 

"Det største foræderi er ikke forræderi mot regjeringer, men forræderi mot folket.
Forræderi mot folket blir begått på mange forskjellige måter.
Undertrykkelse gjennom vold, terror og inkvisisjon, utbytting, utplyndring og utarming av millioner av menn og kvinner, despotiske lover og bruk av domstolene som redskaper for repressalier, løgnaktig propaganda og kunstig oppegging av det ene lag av folket mot det andre, igangsetting av kriger og den uhyggelige alkymi som går ut på å forvandle menneskeblod til gull: alt dette er former for forræderi mot folket. 
Og felles for dem alle er den desperate viljen hos et priviligert mindretall til å bevare sin makt og øke sine fordeler på bekostning av det store flertall og dets lidelser.


Forræderi mot folket er ingen ny foreteelse i verden. Dets mørke tråd går gjennom all overlevert historie. Men i vår tid, da folket er blitt sterkt som aldri før og dets krav om bedre liv er uavviselig, er de midler som de få bruker for å undertrykke de mange blitt stadig mer hensynsløse og desperate. Fascismen var et produkt av denne hensysløsheten og desperasjonen. Den tyske borger som aktivt satte seg til motverge mot naziregimet, var ikke en forræder, men en sann patriot, det var naziregjeringen som var forrædersk."


De forbrytelser og sammensvergelser som ble begått i fortiden, det være seg i Nazi Tyskland, kommunist Russland, USA eller her i Norge for den saks skyld, fortsetter i det skjulte i dag. Hvis vi skal ha en mulighet til å opprettholde demokratiet og fred i verden, så avhenger det av at vi forstår denne reelle trusselen, og ikke bare avfeier den som en fantasi."

Fra forordet til boken Høyforræderi (High treason) av Albert E. Kahn, Falken Forlag 1951.

Boken kan leses i sin helhet her - http://olehartattordet.blogg.no/1485604775_forrderi_mot_folket.html

Hvorfor er det sånn at uansett hvor mye intelligens og godhet vi ser i verden, så er det allikevel krig, lidelse og urettferdighet ? Uansett om man har en kreativ plan, ideologi, eller en filosofi som kloke hjerner har utarbeidet, så står vi på stedet hvil eller mer korrekt, jo verre blir tilstanden. Siden tidenes morgen har denne tilstanden gjentatt seg om og om igjen.

Svaret er at sivilisasjon, slik vi kjenner den, for det meste er en konstruksjon skapt av psykopater. All sivilisasjon, vår inkludert, har blitt bygd på slaveri og massemyrderier. Psykopatene har spilt en stor rolle i utviklingen av vår sivilisasjon fordi de er skapt til å lyve, drepe, jukse, stjele, torturere, manipulere, og generelt påføre andre mennesker store lidelser uten å føle anger eller få dårlig samvittighet, og på den måten kan de etablere en egen følelse av sikkerhet/trygghet gjennom dominans.

Det viktigste å huske når det gjelder psykopaten er at deres totalt manglende samvittighet skjult bak en maske av normalitet ofte er så overbevisende at selv eksperter blir forført, og resultatet av det er at vi har fått ulver i fåreklær som styrer verden.

Psykopater kan ikke føle anger eller empati. De kan være svært sjarmerende og er eksperter på å snakke ofrene de har pekt seg ut i senk på en nesten hypnotiserende måte. De er også totalt uansvarlige. Ingenting er deres feil; det er alltid alle andre som har skylden, uansett hva galt de måtte ha gjort så er de i følge dem selv feilfrie.

Marta Stout skriver i sin bok The sociopath next door https://www.adlibris.com/no/bok/the-sociopath-next-door-9780767915823 at psykopatene manipulerer oss ved å bruke vår skyldfølelse. De overbeviser oss om å gi dem en ny sjanse, og får oss til å ikke fortelle andre hva de har gjort. Denne evnen til å kontrollere informasjonsflyten er en av deres viktigste egenskaper.

En annen av psykopatens egenskaper er hva Lobaczewski kaller deres spesielle psykologiske kunnskap om oss ikke-psykopater. De har studert oss på nært hold gjennom hele deres liv, de kjenner oss bedre enn vi selv gjør. De vet hvilke knapper de skal trykke på for å få den reaksjonen de vil ha, slik at de kan bruke våre følelser/emosjoner mot oss. Og det kan også virke som om de har en hypnotisk makt over oss.  Når psykopaten har fått oss i sitt garn, vil vår evne til å tenke rasjonelt avta, ja kansje til og med bli lammet. Det er først senere når vi er ute av deres grep  at tankens klarhet gjenopprettes og vi begynner å lure på hvordan de klarte å trollbinde oss slik de gjorde uten at vi la merke til det.

Det er ikke bare det at de begjærer makt og eiendeler, de føler også at de har rett til det de måtte begjære bare fordi de som individer eksisterer, men de får også en glede av å tilrane seg andre sine eiendeler, stjele æren for andres arbeide, svindle og drive med utpressing. For dem så er dette langt søtere frukter enn det de kan tjene gjennom ærlig arbeide. De lærer også i veldig tidlig alder hvordan deres personlighet kan ha traumatiserende effekt på ikke-psykopater, og hvordan de kan dra nytte av denne roten til terror i den hensikt å oppnå sine mål.

Tenk så på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

Vi har allerede den kunnskapen som er nødvendig for å diagnostisere psykopatiske personligheter og holde dem unna posisjoner der de kan få makt. Vi har den kunnskapen som er nødvendig for å demontere de institusjoner der psykopater spesielt blomstrer - militære, etterretningsorganisasjoner, store konserner og hemmelige samfunn. Vi trenger å spre denne kunnskapen og viljen til å bruke den, så bredt og så raskt som mulig.

Fram til kunnskapen og bevissthet om psykopati får den oppmerksomheten den fortjener, og blir en del av den generelle kunnskapen om alle mennesker, er det på ingen måte noen som kan endres effektivt over lengre tid. Hvis halvparten av de som kjemper for sannheten, som kjemper for å stoppe krig eller som vil redde jorden ville fokusert sin innsats, tid og penger på å eksponere psykopati, så ville vi fått utrettet mer enn menneskeheten noen gang tidligere har fått utrettet.

Les videre her: Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

Forræderi mot folket.

"Det største foræderi er ikke forræderi mot regjeringer, men forræderi mot folket.
Forræderi mot folket blir begått på mange forskjellige måter.
Undertrykkelse gjennom vold, terror og inkvisisjon, utbytting, utplyndring og utarming av millioner av menn og kvinner, despotiske lover og bruk av domstolene som redskaper for repressalier, løgnaktig propaganda og kunstig oppegging av det ene lag av folket mot det andre, igangsetting av kriger og den uhyggelige alkymi som går ut på å forvandle menneskeblod til gull: alt dette er former for forræderi mot folket. 
Og felles for dem alle er den desperate viljen hos et priviligert mindretall til å bevare sin makt og øke sine fordeler på bekostning av det store flertall og dets lidelser.


Forræderi mot folket er ingen ny foreteelse i verden. Dets mørke tråd går gjennom all overlevert historie. Men i vår tid, da folket er blitt sterkt som aldri før og dets krav om bedre liv er uavviselig, er de midler som de få bruker for å undertrykke de mange blitt stadig mer hensynsløse og desperate. Fascismen var et produkt av denne hensysløsheten og desperasjonen. Den tyske borger som aktivt satte seg til motverge mot naziregimet, var ikke en forræder, men en sann patriot, det var naziregjeringen som var forrædersk."


De forbrytelser og sammensvergelser som ble begått i fortiden, det være seg i Nazi Tyskland, kommunist Russland, USA eller her i Norge for den saks skyld, fortsetter i det skjulte i dag. Hvis vi skal ha en mulighet til å opprettholde demokratiet og fred i verden, så avhenger det av at vi forstår denne reelle trusselen, og ikke bare avfeier den som en fantasi.

Fra forordet til boken Høyforræderi (High treason) av Albert E. Kahn, Falken Forlag 1951.

Boken kan leses i sin helhet her - http://www.nb.no/nbsok/nb/2db114df0cd238251d310acabb3e1da0?index=1#0

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 Msm, narsissisme og psykopati satt i system for å hindre oss i å finne sannheten

Relatert bilde

 

Hvis man setter spørsmålstegn ved nyheter som msm (main stream media) serverer oss, så blir man raskt stigmatisert. Det blir forventet av oss alle at vi blindt skal TRO på det vi blir fortalt i fra den kanten. Når nyheter kommer fra en eller to felles sentraler, som oftest NTB eller Reuters, så får vi sjelden eller aldri vite hvem det er som har stått for etterforskningen av sakene som formidles derfra, allikevel så skal vi altså blindt akseptere slik informasjon som sannferdig.

 

Og stiller man spørsmål rundt det msm formidler så blir man stemplet som useriøs og blir gitt kallenavn som skifter fokus over fra sak til person. Veldig mange klarer ikke å se at et slikt fokusskifte brukes når man ikke vil konkretisere å gå i dybden for å finne ut om noe stemmer eller ikke. Og når folk flest ikke vet hvordan hersketeknikker fungerer så brukes disse manipulasjonsverktøyene de flittig av de som ikke har noe å tjene på at sannheten kommer frem, da de er helt avhengig av at flertallet ukritisk tror på påstander som som fremstilles som sannheter.

 

Hvis vi går på mikronivå, til individer som er notoriske og ofte overbevisende løgnere, da tenker jeg på narsissister og psykopater, så vil de forsøke å stille spørsmål ved din mentale tilstand hvis du stiller spørsmål ved deres motsigelser og løgner. Og virker ikke det som et godt nok skremsel, så sjikanerer de deg ved hjelp av navnekalling og de svartmaler deg både i skjul og offentlig for å få folk til å ta avstand fra din person, dine meninger og holdninger.

 

Hadde de hatt rent mel i posen så ville de brukt redelig argumentasjon og dokumentasjon for å vise at deres intensjoner var ærlige, men det gjør de ikke, istedet bruker de hersketeknikker og andre skitne knap, for agendaen deres er å skremme deg slik at du ikke skal klare å avsløre hva det er som skjuler seg bak masken deres. Det er derfor de vil at vi skal anse deres påstander som objektive og sannferdige, for de vet at nærmere undersøkelser av deres historier ikke tåler dagens lys og derfor bruker de alle mulige midler som de har tilgjengelig for å hindre oss i nettopp det. 

Og beveger vi oss så over til makronivået så ser vi at dette ikke bare skjer på det individuelle planet, men at det også har blitt satt i system på det kollektive planet der msm har adoptert de narsissistiske og psykopatiske metoder, for nettopp å hindre oss i å avsløre deres falske nyheter.

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

 

Gaslighting: State mind control and abusive narcissism http://21stcenturywire.com/2016/05/26/gaslighting-state-mind-control-and-abusive-narcissism/

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205772710908005&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=3&theater

Ole-John Saga sitt bilde.

 

 

 

Status Quo

 

Politiske partier og organisasjoner følger ferdig oppsatte programmer som slavisk følges. Menneskene innenfor disse sjelløse institusjonene er ikke noe annet enn slaver, og så fort de skulle vike vekk fra reglene og programmene så er de ikke lenger et fullverdig medlem av virksomheten, men en trussel, sand i et maskineri som ikke er det minste interessert i å stoppe opp for vedlikehold og kansje også rekonstruksjon. Det interessante er at hvis det kommer nok sand i maskineriet så stopper det opp om det vil eller ikke.

 

Hvis man ser på disse institusjonene som kjøretøyer, så vil man se at de kun manøvreres en vei, og det er rett fram, ikke fordi kjøretøyet ikke har en styringsmekanisme som gjør sjåføren istand til å endre retning, men fordi sjåføren har blitt fortalt av tidligere sjåfører at denne styreinnretning er et unødvendig onde og at den eneste riktige retningen er rett fram uansett hva slags hindringer man skulle møte på. Dette godtar sjåføren(e) og endring av kurs uteblir.

 

Og slik fungerer det nedover i systemene. Man får beskjed ifra oven at sånn er det og sånn skal det være, og godtar det ukritisk, uten selv å undersøke om det virkelig er slik, selv om man skulle få en gnagende mistanke om at det er noe som skurrer.

 

Og skulle man stille spørsmål, skulle man undersøke for så å finne ut at det er andre retninger som fører en til både bedre veier, bedre kjøreforhold og en endeplass som ikke fører en utfor stupet, i grøfta eller rakt inn i et motgående kjøretøy, så blir man ikke sett på som en som forsøker å endre system til noe bedre, men som noen som forsøker å ødelegge eller sabotere det bestående uansett hvor dårlig det måtte være og uansett hvor mye bedre et nytt har forutsetning til bli.

 

I vårt samfunn er "nytenking" synonymt med å endre på en detalj eller to, og disse detaljene blir så hauset opp i samarbeide med media slik at vi skal tro at de er revolusjonerende. Rattet som kan få oss til å endre retning blir sett på som en trussel for det bestående, en ubehagelig utvekst som burde fjernes, slik at muligheten til å ta kontroll over våre egne liv skal opphøre å eksistere.

 

De priviligerte på toppen av maktpyramiden, konstruktørene av de økonomiske, politiske og sosiale strukturene, for dem så er vår fastlåste tro på deres evne til å styre og lede oss deres største fordel, men også den minst fordelaktige faktoren de har å forholde seg til, for hvis vi våkner opp og ser hvordan virkeligheten faktisk er og ikke slik vi får den presentert, og vår evne til selv og skille mellom rett og galt vekkes til live gjennom samvittigheten vi alle har, men som hos flertallet av oss ligger i dvale, da vil systemene som har slavebundet oss falle, og illusjonene og hjernevaskingen som har fått oss til å tro at ondt er godt smuldre opp.

Utdanningsvalg. Realitetene som ikke synliggjøres og spørsmålene som ikke stilles

Bilderesultat for pics of unemployment

 

Når vi spør våre barn eller barnebarn om hva slags utdanning de har tenkt å ta, så er det mange av dem som ikke vet hva de skal utdanne seg til, og det forstår jeg, for hvilke yrker har forsvunnet om ti eller tyve år, hvor mye vil maskiner ha overtatt der hvor mennesker jobber i dag ? Hvordan vil den økonomiske situasjonen her hjemme være om fem, ti, femten, tyve år, vil trygdeytelser og økonomisk støtte for arbeidsledige fremdeles være en del av det sosiale systemet ?

Hvor mange er klar over at de som i dag driver en bedrift kun er interessert i profitt og ikke de ansatte ? I et aksjeselskap, som de fleste bedrifter/konserner er tuftet på, er det kun en ting som gjelder, nemlig bunnlinjen, alt annet er irrelevant. Jeg har selv sittet i styre som de ansattes representant og sett og hørt hvordan økonomi overskygger alt annet.

Arbeiderne i en slik bedrift er kun brikker som skal få bedriften til å gå med overskudd, og bedriften har INGEN samvittighet når det gjelder å spare inn. Kan en maskin spare inn utgifter ved å erstatte menneskelig arbeidskraft, så gjøres det. Overalt hvor det kan spares for å kutte ned utgifter og øke fortjeneste så vil det alltid bli gjort uten unntak.

Finnes det noen konserner/bedrifter som også tenker på sine ansatte så eksisterer de i så lite antall at det er snakk om dråper i havet. I det statlige og kommunale så er det noe mer humant, men når vil systemet endres også der slik at de adopterer de private sine retningslinjer ? I mange land utenfor Norge så vil de som sitter på toppen av inntjeningspyramiden aldri få nok, og de skyr ingen midler for å tjene enda mer. Kan de spare ei krone på å sparke et menneske eller hundre, så gjør de det.

Om disse menneskene er avhengig av jobben for å kunne overleve, så er det helt irrelevant, for det eneste som betyr noe for et konsern er bunnlinjen. Det er heldigvis ikke slik her hjemme foreløpig, men muligheten for at det vil kunne bli slik i en ikke alt for fjern fremtid er absolutt til stedet. Og hva når maskinene har tatt over alt det menneskelig arbeide og vi er blitt overflødige, hva vil da skje med oss. Det også er et scenario som ligger innenfor rekkevidde. 

 

Nyttårstalen vi aldri vil få høre fra kongen

Bilderesultat for pics of free speech

 

Siden jeg ikke klarer å si det bedre, så lar jeg Jens Bjørneboe anno 1966 få ordet

"Bare på et eneste punkt tror jeg man kan finne en virkelig erkjennelse av ytringsfrihetens verdi: DEN ER VÅR GARANTI FOR VÅR RETTSSIKKERHET - FORUTSATT AT VI BRUKER DEN!

Hvis min nabo kan bli fengslet uten åpen offentlig rettergang, da kan det også hende meg. Min egen sikkerhet ligger i at jeg protesterer når uretten rammer en annen, og ikke venter med å ytre meg inntil jeg selv er offeret. Grunnlaget for vårt demokrati, og den moralske bakgrunn for ytringsfriheten er i virkeligheten at vi aktivt gjør bruk av den, at man innser at friheten til å øve kritikk av myndighetene og politikerne, ikke er en borgelig RETTIGHET, men en borgelig PLIKT! Enhver borger av et demokrati er personlig medansvarlig for alt som skjer i landet. Føler han ikke det, har han eller hun ikke behov for ytringsfrihet.

I dag har hele verden skrumpet sammen til en overskuelig enhet: vi har muligheter for å vite omtrent hva som skjer på kloden, og vi har stadig - på vårt lille område - vår ytringsfrihet: så grotesk det enn kan lyde: vi er medansvarlig for alt.

Med hele den verden som rykker oss så nær, kan det komme til å gå riktig galt i tiden fremover, - men det KAN også gå bra. Det går bra hvis man tenker de riktige tanker, og setter dem i kraft. Forutsetningen for riktige løsninger er en fri forskning, en fri tenkning, en fri kritikk, - og frie informasjoner. Ad denne vei kan de nødvendige reformer finne sted.

Det vil si at ytringsfriheten er den port hele fremtiden må gå gjennom. Holdes ikke denne port åpen, kan man tenke seg en verden i fullstendig mørke som truer oss fra alle kanter, hvis vi ikke forsvarer åndsfriheten.

Det betyr at ytringsfriheten i dag er det aller viktigste punkt å forsvare i verden. Bare i ly av den kan de øvrige nødvendige ting finne sted. Det er DEN forpost vi må holde."

Jens Bjørneboe 1966

The Hidden Hands Behind the New Age Movement - Beyond the 3D reality

Despite our belief systems, we still fail and will suffer. One of the reasons this is so is that most belief systems just provoke guilt instead of leading to understanding of symbols/forces behind the events of our everyday lives. Simply focusing on "creating love and light" or "changing the universe" or "creating a new reality by thinking and affirming and desiring" actually have a backward effect, because they are tacit admissions of lack; lack of light, lack of perfection, lack of perfect reality. Any change for the better in this life can only come from an objective look at the limits of our own beliefs, and learning to think in unlimited terms.


In our search for the objective nature of our beliefs and the ways they influence our lives, we`ve learned something of the nature of higher realms, that negative beings do inhabit then and influence our lives in insidious ways. To be free of the negative forces, we must be aware of them. The only thing that offers protection is knowledge. With the knowledge of higher worlds and their relation to our own, we can navigate this world with awareness of the various pitfalls and diversions that we all encounter, but that few recognize. What you don`t know about can harm you, but vigilance in the art of discernment - of seeing the reality behind the symbol system of 3D reality - can offer protection.

 

Laura Knight Jadczyk from her book Soul Hackers: The Hidden Hands Behind the New Age Movement (The Wave Series, Volume 2) - https://www.amazon.com/Soul-Hackers-Hidden-Behind-Movement/dp/1897244517/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1356258455&sr=1-2&keywords=soul+hackers+laura+knight

 

Positiv tenking et redskap for undertrykkelse, eller prostituer sjela di og smil på kommando - http://olehartattordet.blogg.no/1441383969_positiv_tenking_et_re.html

Hvis ordrefølgere alltid hadde latt samvittigheten få det siste ordet, så ville de ikke lengre vært ordrefølgere

Mark Passio sine ord oversatt fra engelsk til norsk av meg. Og før du ytrer deg om det Passio sier her, så er minimumskravet at du ser videoen hans som tar for seg ordrefølger temaet nederst i denne bloggen.

 

Det finnes ikke noe slikt som en ordrefølger som er en VIRKELIG god person. ALLE ordrefølgere er DÅRLIGE mennesker per definisjon. Bli så fornærmet du bare vil, men ingenting i dette Universet vil NOENGANG kunne gjøre dette usant. Per definisjon, ordrefølgere er de som fysisk utfører det det har blitt beordret til å utføre uten at de har tenkt kritisk gjennom det de er blitt beordret til å utføre, det være seg om det de har blitt beordret til er moralsk riktig eller galt. Det er den faktiske DEFINISJONEN av en ordrefølger. Og det er det soldater og politimenn/kvinner er.

EN VIRKELIG god person vil aldri utføre handlinger før han/hun PÅ EGENHÅND har avgjort om det er moralsk riktig å utføre dem. Det som kjennetegner et VIRKELIG godt menneske er en som alltid lytter til sin SAMVITTIGHET. Ordrefølgere lytter ikke til sin samvittighet, og de få som eventuelt gjør det, lukker ørene for den slik at de skal klare å utføre det umoralske de blir beordret til å utføre.

Ved å følge ALLE ordre, uansett årsak eller forsett, fra HVILKEN som helst person eller gruppe, så har ordrefølgerne forsøkt å fjerne sitt personlige ansvar og sin plikt til å engasjere seg i moralsk dømmekraft ved å lytte til samvittigheten og la den få det siste ordet.

Siden ordrefølgere vil utføre ordre de har blitt kommandert til å utføre uten å selv avgjøre om det vil være moralsk å utføre dem eller ikke, så kan de per definisjon IKKE være gode mennesker, uavhengig av deres såkalte "gode" intensjoner. Den evige sannheten er at ALLE ordre følgere ER, har ALLTID vært dårlige mennesker, og vil fortsette å være dårlige mennesker FRAM TIL DE SLUTTER Å VÆRE ORDREFØLGERE.

"There is no such thing as an order-follower who is a TRULY good person. ALL order-followers are BAD people, by definition. Get as offended as you want by that statement, but nothing in the Universe will EVER make it untrue. By definition, order-followers are those who carry out actions which they have been commanded to perform, without first critically judging for themselves whether those actions are morally right or wrong. That is the actual DEFINITION of an order-follower. And that is exactly what ALL police and military are.

A TRULY good person will strive never to perform an action unless they have first determined the morality of that action FOR THEMSELVES. That is the hallmark of a TRULY good person: the willful exercise of CONSCIENCE. Order-followers never perform such moral judgement, or they willfully act against that judgement by following immoral commands which they were given.

By following ANY order, regardless of reason or intent, from ANY other person or group, order-followers have attempted to abdicate their personal responsibility and duty to engage in moral judgement and exercise Conscience for themselves.

Since order-followers will perform actions they have been commanded to perform WITHOUT determining the morality of that action FOR THEMSELVES, by definition, they CAN NOT be truly good people, regardless of their so-called "intentions." The eternal truth is that ALL order-followers ARE, and have ALWAYS been, BAD people, and will continue to be BAD people UNTIL THEY CEASE TO BE ORDER-FOLLOWERS."

Mark Passio

  


 

Hvis politikere var produkter, så ville de vært farlige, ekstremt dyre og totalt ubrukelige

Relatert bilde

 

Er noen flinke til å markedsføre, så kan de få solgt hva det skal være. Det er bare å se på politikerne og deres partier som år etter år vise hva slags gamle og udugelige "produkter" man kan legge ut for salg og som "kjøpes på nytt" om igjen og om igjen av forbrukerne (velgerne) istedet for at de forlanger bedre "produkter" og systemer.

 

Hvis noen hadde forsøkt å selge oss varer som var like skadelige som våre "kjære" folkevalgte og partiene deres er og som koster samfunnet enorme summer, så ville både produsent, leverandør og selger gått konkurs, fått enorme bøter og blitt fengslet for lang lang tid. Mens politikerne de belønnes for sine forbrytelser og vandalisme.

Og ved neste valg så vil vi nok en gang krangle om hvilket "produkt" vi burde velge i fra nederste hylle inne i søplecontaineren, der markedsførerne har fått oss til å tro at vi velger fra øverste hylle i et flunkende nytt supermarked, da selgerne vet akkurat hvordan de presenterer et produkt, og de vet også at vi alle er plaget av korttidshukommelse og at vi tror at det å gjenta det samme om og om igjen det vil gi helt andre resultater enn det har gjort tidligere.

I korte trekk så snakker vi i bunn og grunn om svindyre defekte og farlige varer uten garanti, som tvinges på oss om vi vil ha dem eller ikke.

Hvorfor forsto jeg ikke hva som skjedde ?

Relatert bilde

 

"Et av de vanligste spørsmålene et offer for en narsissist eller psykopat stiller seg selv er: hvorfor forsto jeg ikke hva som skjedde ? En del av svaret ligger hos narsissisten/psykopaten som gjør det de alltid gjør fordi det ligger i deres natur, nemlig å manipulere, sjarmere og lyve. Den andre delen av svaret ligger hos offeret selv fordi han/hun ikke tenker og agerer som en psykopat/narsissist.

Vanlige mennesker er sjeldent mistenksomme, de tror ikke at andre kan få seg til å gjøre noe de selv ikke ville gjort. Folk flest ser for seg psykopater som monstre som kan gjenkjennes, at deres indre avspeiles i deres ytre, noe som er så fjernt fra virkeligheten som det er mulig å komme. Psykopater og narsissister ser ut som alle andre og ofte så virker deres adferd mer normal enn den gjør hos ikke-psykopater og ikke-narsissister.

Så hvis du har blitt lurt og brukt av en narsissist eller en psykopat så har du ingenting å skamme deg over, men aksepter det som en del av å være et empatisk menneske og at du har evnen til å se det gode i folk. Men det betyr ikke at du behøver å bli offer for narsissisten/psykopaten igjen."

William March fra hans bok The Bad Seed som kan kjøpes her - https://www.adlibris.com/no/bok/the-bad-seed-a-vintage-movie-classic-9781101872659

 

Skal vi la overgriperne styre showet ? Avslør de coverte narsissistenes mishandling ikke gjem deg for dem - http://olehartattordet.blogg.no/1469796731_skal_vi_la_overgriper.html


 

Hva slags diagnose har aksjeselskapene fått ?

Bilderesultat for bilder av spillet macht

 

I USA ble aksjeselskapet juridisk likestilt med enkeltpersoner i 1886 og fikk status som en juridisk person. Dokumentarfilmen The Corporation (2003) https://www.youtube.com/watch?v=KMNZXV7jOG0 analyserer handlingsmønsteret til multinasjonale konserner og stiller spørsmålet: Dersom aksjeselskapet er en person, hva slags personlighet har så denne personen ? Hvilken diagnose ender dokumentarfilmen opp med å gi de store bedriftene ?

Anti-sosial personlighetsforstyrrelse. Aksjeselskaper er med andre ord psykopater, da de ikke viker tilbake for å påføre andre risiko og skade i sin selvsentrerte jakt etter profitt. Andre kjennetegn på psykopater er oppblåst selvbilde, manglende empati og ansvarsfraskrivelse.

Teksten over her er hentet fra et av spørsmålskortene i triva pursuit spillet MACHT. Spørsmålene i dette spillet er svært annerledes enn de er i andre spill av samme type og får deg virkelig til å tenke og ville vite mer rundt spørsmålene som stilles, og vil du vite mer om dette geniale brettspillet så kan du lese om det her http://macht.no/bakgrunn.html og her http://www.norli.no/webapp/wcs/stores/servlet/m20ProductDisplayView?storeId=10651&productId=2460533&urlRequestType=Base&langId=-101&catalogId=10051#

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html


 

Siv og Erna i kassa på Rema eller Kiwi ?Hva er hovedtanken hos politikerne av i dag ? Økonomi. De påstår de er for en rettferdig økonomi, der godene skal fordeles til alle, men i realiteten så er det jo ikke slik våre "kjære" folkevalgte opererer, er det vel ? For ser vi hva de gjør kontra hva de sier, så vil man jo oppdage at de tilrettelegger økonomien for dem som allerede har mest, mens de tar fra de som har minst, altså det omvendte av det Robin Hood gjorde. I Sveits så har de et system som heter direkte demokrati, der folket selv bestemmer hvilket retning de vil gå, og det gjøres gjennom folkeavstemninger.

Å bestikke en embedsmann eller to som sitter høyt oppe i systemet og som kan påvirke de han/hun har under seg er ikke et problem, men et system der man man må bestikke flere millioner for å få det resultatet man vil ha, det er et system som kan få bukt med korrupsjon og kameraderi. Her i Norge har vi en utrolig naiv innstilling når det gjelder øvrigheter, på samme nivå som det gjelder våre idrettshelter. Vi tror ikke at de kan dope seg, men hører vi om en idrettsutøver fra et annet land som har kjørt i seg ulovlige medikamenter, da tar vi det for god fisk med en gang.

Norske politikere er like korrupte som andre steder, det er bare det at vi ser på det ytre, hva de sier og hvordan de kler seg og så tror vi at den falske fasaden er synonym med den autentiske personen bak masken. Vi forstår ikke en gang at når de lover noe, så kommer de med tomme løfter, for alle partier må gjøre hestehandler med hverandre, for å få gjennom de sakene de vil ha gjennom, og ofte så går slike handler i vasken. Hva som kan gjennomføres av lovnadene partiene gir er like forutsigbart som å få de rette tallene og vinne i lotto, bare at i lotto, så vet man i det minste at man spiller lotto.

Og sist men ikke minst, hvis politikerne virkelig tenkte på folkets beste og ville bruke skattepengene mest mulig fornuftig, så burde vel direkte demokrati også være midt i blinken for dem. Tenk på alle pengene samfunnet kunne spart hvis både konsulenter og våre "kjære" folkevalgte måtte gå fra sine stillinger samtidig som de måtte ut på arbeidsmarkedet de selv har vært med og skapt og sier seg så fornøyd med, og folket kunne begynne å ta avgjørelser ut i fra sine interesser og ikke utifra bestekompisene til politikerne. Og se Erna og Siv som kassadamer i på Rema 1000 eller på Kiwi, det hadde virkelig vært noe, men det er vel like sannsynlig som at en snøball ikke vil smelte i helvete ?

Når er nok nok ?

Bilderesultat for the ninth configuration picsNår er nok nok ? Hvor mye dritt skal man ta før man reagerer ? Og sist men ikke minst, er vold av og til nødvendig for å beskytte seg selv og andre ? Man har alltid lov til å forsvare seg mot overgripere, noe denne scenen fra filmen The Ninth Configuration demonstrerer usedvanlig godt. Scenen kan også sees som en analogi på makro nivå.

 

Den psykopatiske motorsykkelgjengen kan f.eks. være en overgripende regjering. Scott Wilson i rollen som Kaptein Billy Cutshaw som det naive offeret kan være  symbolet for en ignorant og godtroende befolkning, og Stacy Keach som Vincent Kane, den som ikke vil blande seg inn, men som til syvende og sist blir drevet til det pga misbruket og sadismens omfang, kan være symbolet på en passive men vitende befolkningen som griper inn når det er tvingende nødvendig. Kane blir til slutt en manifestasjon på at nok er nok.


Forskjellen på forsvar og vold - http://olehartattordet.blogg.no/1459796158_forskjellen_p_forsvar.html

 

 

Norsk fyrstikkindustri

Bilderesultat for Bilde av norsk fyrstikkeske

 

Før århundreskiftet hadde 47 fyrstikkfabrikker eksistert i Norge. Den største delen av produksjonen fra disse fabrikker var blitt eksportert til alle verdens hjørner. I 1890 ble over fem millioner kilo fyrstikker eksportert. Mottagerland av norske fyrstikker var f.eks. Svergie, Danmark, Holland, Tyskland, Belgia, England og Russland.

Tyskland og England solgte varene videre til Kina, India, Australia og Brasil. I dag produseres norske fyrstikker kun kun på Agnes fabrikker A/S ved Stavern. Eksport av fyrstikker foregår nå hovedsaklig til England, hvor de norske fyrstikkene bærer etiketten Blue Cross.

 

Norsk fyrstikkindustri - https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.4417473045978.1073741834.1563436195&type=3

AUS-ROTTEN - The World Bank

Third world is plagued by poverty and the world bank is the cause.
An instrument of transnational companies to overule domestic laws.
Serving merely as a weapon for american foreign policy leverage.
Starvation is considered an effective repayment incentive.

 

The initiating step in US planned destabilizaion Is extorting money by economic manipulation.
With world bank interference development is prevented.
Their actions differ greatly from the compassionate image that's presented.

 

Restructuring the world ecomomy is the world bank and the IMF.
Benefitting the richest countries while developing nations are bled to death.
The third world is descended so deeply into debt that their economies can't function.
The demand for outrageous interest force these countries to increase production.

 

Ecuador is forced to porduce more oil to repay all it's debt.
This strain upon the ecosystem's an environmental threat.
Rainforests have been ravished for iron melting in Brazil.
Ten million people have been forced from the land the world bank steal.
Structural adjustment programs have pushed Peru to poverty.
While many African nations suffer from extreme austerity.

 

Restructuring the world economy is the world bank and the IMF.
Benefitting the richest countries while developing nations are bled to death.
Establishing puppet dictators whose actions are devestating.

 

The world's economists line their pockets with the regimes that they're creating.
They're the power watchdog security guarding where first world interests lie.
They slash and burn the rainforests or build another dam.

 

They systematically drive the indigenous people off of their land.
They've paved the way for industry to legally cease resources.
By imposing the political policies their leashed tyrant enforces.

 

Restructuring the world economy is the world bank and the IMF.
Benefitting the richest countries while developing nations are bled to death.

 


 

Viderefører vestens ledere Hitlers propaganda ? 

Kan man i dag se at Hitlers propaganda blir brukt med like stor suksess som da Hitler selv brukte den ?

"Man gikk ut fra den meget riktige grunnsetning at en løgn blir lettere trodd jo større den er, fordi folkets brede lag i sitt innerste hjerte lettere blir fordervet enn bevisst onde. På grunn av sin primitive enfoldighet faller de altså lettere som offer for en stor enn for en liten løgn, idet de nok selv lyver i det små, men vil skamme seg over alt for store løgner. De kan overhodet ikke forestille seg en slik usannhet, og de vil heller ikke hos andre tro på muligheten at den uhyre frekkhet som ligger i en slik fordreielse av sannheten. Ja selv om sammenhengen ble forklart for dem ville de tvile, vakle og ta en eller annen unnskyldning for god fisk ...."

Adolf Hitler

Fra boken List og løgn i tysk propaganda av Edward Clausen og Edvard Andersen.

 

Hitlers propaganda-prinsipper gir ikke inntrykk av at han akkurat overvurderte det tyske folk, men på den annen side så undervurderte ham dem heller ikke, han og hans propaganda apparat forsto bare hvordan den menneskelige psyke virker og hvilke knapper man kan trykke på for å få de forventede resultater. Og man behøver ikke å være Adolf Hitler eller fascist for å bruke slik propaganda, den funker på alle slags folkeslag, ikke bare tyskere.

"Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre." 
Fra boken Praktisk retorikk av Gøran Hægg. 

Media, propaganda og språkets påvirkning - https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202167935390870.1073742101.1563436195&type=3

Server meg en løgn, så tar jeg den som sannhet så lenge løgneren er høflig. Er sannheten uhøflig så vil jeg ikke ha den:  http://olehartattordet.blogg.no/1441857467_server_meg_en_lgn_s_t.html

Psykopaten, den overbevisende skuespilleren

Bilderesultat for psychopath is actor pics

 

 

En av psykopatens egenskaper er deres spesielle psykologiske kunnskap om oss ikke-psykopater. De har studert oss på nært hold gjennom hele deres liv, de kjenner oss bedre enn vi selv gjør. De vet hvilke knapper de skal trykke på for å få den reaksjonen de vil ha, slik at de kan bruke våre følelser/emosjoner mot oss. Og det kan også virke som om de har en hypnotisk makt over oss.  

Når psykopaten har fått oss i sitt garn, vil vår evne til å tenke rasjonelt avta, ja kansje til og med bli lammet. Det er først senere når vi er ute av deres grep  at tankens klarhet gjenopprettes og vi begynner å lure på hvordan de klarte å trollbinde oss slik de gjorde uten at vi la merke til det.

Psykopatene vet at de ikke er som andre, og de lærer raskt og skjule sin manglende empati, mens de nøye studerer ikke-psykopatenes følelser og kroppsspråk, slik at de skal kunne klare å etterligne vanlige mennesker, gli inn i mengden uten å bli oppdaget mens de kaldblodig manipulerer alle som ikke er som dem.

Psykopater kan ikke føle anger eller empati. De kan være svært sjarmerende og er eksperter på å snakke ofrene de har pekt seg ut i senk på en nesten hypnotiserende måte. De er også totalt uansvarlige. Ingenting er deres feil; det er alltid alle andre som har skylden, uansett hva galt de måtte ha gjort så er de i følge dem selv feilfrie.

Deres totalt manglende samvittighet skjult bak en maske av normalitet er ofte så overbevisende at selv eksperter blir forført, og resultatet av det er at vi har fått ulver i fåreklær som som bedrar oss både på mikro og makro nivå.

Psykopater tror på sine egne løgner, og de er som regel også usedvanlige behersket i alle situasjoner, det er derfor de er så vanskelige å avsløre. I en situasjon der en psykopat og en ikkepsykopat kjemper om å bli trodd på, vil psykopaten nesten alltid gå av med seieren fordi psykopaten er mer overbevisende enn en person som forteller sannheten men som ikke har kontroll over sine følelser, fordi vi anser helt normale menneskelige reaksjoner som unormale når de blir stilt ved siden av en psykopat som ut til fingerspissene vet hvilke knapper han/hun skal trykke på for å få de forventede reaksjoner fra oss.

 

Bare se på dyktige skuespillere, så får du en idè om hvordan en psykopat agerer, påvirker og overbeviser. Et godt koreografert teaterstykke der de involverte er profesjonelle skuespillere som følger manuset skrevet av en som har innsikt i den menneskelige psyke vil appellere mye mer overfor publikum enn et stykke der manusforfatteren ikke har denne innsikten og skuespillerne ikke vet hvordan de skal agere for å fremkalle de ønskede emosjoner som må være tilstede for at publikum skal bli revet med og teaterstykket skal bli ansett som vellykket overbevisende. 

I retten for eksempel, så kan psykopater fortelle ekstreme løgner med overbevisning, mens deres tilregnelige motpart som er hemmet av følelser og ikke har den samme kontrollen og evnen til å overbevise som psykopaten har, vil komme til kort i kampen om å virke troverdig. Alt for ofte så innbiller dommeren eller juryen, eller begge deler seg at sannheten må ligge et sted i midten, og utsteder deretter beslutninger som gagner psykopaten.

 

Tenk så på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, hudfarge, religion, etc.

Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

En smart psykopat er rett og slett en god skuespiller, som er istand til å få de utroligste løgner til å fremstå som sanne. Og de har et godt grep om de fleste av oss.

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres -  http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Når man antar at andre ikke kan utføre onde handlinger fordi man selv ikke er istand til det

I en verden der psykopater trekkes til makten som møll til lyset, vil de som ikke har samme mentalitet som dem være uvitende om psykopatenes evne til ikke å føle anger eller medfølelse, med mindre man har lest seg opp på emnet og/eller har erfaring med dem og vet hva slags rovdyr de er.

 

De uvitende vil anta at fordi de har en iboende evne til å føle sympati og anger, så må også alle andre være i besittelse av slike iboende menneskelige evner, derfor så vil det være så og si umulig for dem å fatte at politikere, kongelige og alle slags andre embedsmenn og kvinner kan være i stand til å gjøre hva som helst, når som helst mot hvem som helst, og ikke bare mot enkelt personer, men nasjoner.

De kan uten å blunke beordre bruk av atomvåpen uten å miste et snev av nattesøvn, det kan til og med glede slike individer ved tanken på at de er ansvarlig for flere hundretusen døde, lemlestede og sårede.

Utad klarer de selvfølgelig å holde en maske, spille for galleriet og si at dette er helt forferdelig samtidig som de uttaler at dette er nødvendig, og de fleste vil da godta slike paradoksale uttalelser, som for eksempel at vi må ha krig for å ha fred. Ja mange vil til og med hylle en slik uttalelse og anse den for genial, og det kan man jo til en viss grad si at den er, fordi avsenderen har fått mottakerne til å tro at utsagnet er logisk enda det er et paradoks.

Noen vil forstå at det faktisk dreier seg om et paradoks, men fordi man ikke vil står utenfor det gode selskap, så sier man ikke noe høyt. Andre igjen ymter innpå at keiseren ikke har noen klær, men de blir som regel overdøvet av dem som ikke vil fornærme keiseren.

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Der kameraderi og korrupsjon florerer, der vil man også finne konspirasjoner.

Unbrainwashing Yourself: How to Deprogram and Free Yourself from Brainwashing, Mind Control, Manipulation, Negative Influence, Controlling Peop

 

En konspirasjon er når to eller flere individer kommer sammen og planlegger noe i hemmelighet for å oppnå et eller flere mål de har satt seg. Sammensvergelse eller komplott er synonymer til ordet konspirasjon. Der det er kameraderi og korrupsjon inne i bilde, der vil man også finne reelle konspirasjoner 

 

"Ikke glem at de som ikke tror på en konspirasjonsteori også har et godt grunnlag for det." Den muligheten er selvfølgelig tilstede, men ofte også ikke.

 

Mange som utbryter at: "nei dette er jo en konspirasjonsteori" bruker den frasen som en hersketeknikk, fordi de selv ikke har gått i dybden på det temaet det snakkes om og derfor bruker det for å dekke over sin uvitenhet.  

 

Det er enkelt å gjenkjenne mennesker som ikke har kunnskap om et emne men som prøver å skape et inntrykk av at de har det. De utelater alltid å konkretisere og tyr til retorikk der de prøver å latterliggjøre både person og sak. Dette inntrykket skal altså skape et skinn av intellektuell overlegenhet, men dette skinnet er tynt og stikkes fort hull på hvis man vet hvordan hersketeknikker fungerer og hvis man selv har god innsikt i emnet som diskuteres.

Kan datamaskiner erstatte politikerne ?

Et dataprogram kan konstrueres slik at det er mulig for en pc å analysere endel scenarioer den får servert, eller flere programmer kan brukes til forskjellige scenarioer. Hovedproblemet til våre "kjære" folkevalgte i dag er at alt det de analyserer der mangler den menneskelige faktor, den er ikke tatt med i beregningen.

 

Politikerne ser jo ut til å ha kommet med en programvare det ikke er noe å gjøre med, akkurat som de første spillkonsollene der en ball gikk mellom to streker, så har også politikerne bare et program som ikke kan skiftes ut og som går i en endless loop.

Dagens datamaskiner har et enormt utvalg av programmer, og nye kan lages og skreddersys, og hvis man programmerer disse programmene slik at den menneskelige faktoren er med i analysene som skal gjøres, så vil datamaskinene bli mer menneskelige enn politikerne og vi vil ikke lenger ha bruk for dem.

 

De vil da bli overflødige og den økonomiske gevinsten man får ved å fjerne dem, kan man jo bruke til å utvikle enda mer menneskelige programmer. Og på den måten så får vi håpe at politikerne kan få kontakt med grasrota og tilegne seg noe av det menneskelige som alle vi andre er i besittelse av.

Når strategi blir et stygt ord

Da jeg for ca ti år siden begynte å forstå at verden ikke var slik jeg hadde lært at den var gjennom skole, media og familie så ble jeg ekstremt ivrig etter å fortelle alle andre hva jeg hadde oppdaget. Det var ikke strategisk lurt, da jeg slukte mye av den nye informasjonen jeg tilegnet meg rått uten se etter om noe av den var feilaktig.

 

Når man forteller andre om ting som de selv ikke har satt seg inn i og som høres så fantastisk ut at hadde man selv ikke blitt påvirket av denne informasjonen, så ville man jo trodd at det var oppdiktet tøv, og det er nettopp det de som ikke vet om noe annet enn det de har tilegnet seg gjennom offisiell kanal antar når man snakker om New world order, Illuminati, Khazari jøder, sionister, Zions vise protokoller, at vi burde si opp personnummeret vårt for å bli fri, chemtrails, også videre og så videre.

 

Hvis man på død og liv må si noe om disse tingene så må minimumskravet være at man forklarer hva det er man snakker om og legger ved dokumentasjon som viser at det man sier stemmer overens med virkeligheten, fordi flertallet skjønner ikke bæret når det blir snakket om disse tingene, og istedet for å gjøre folk nysgjerrige, så blir den/de som snakker om dette uten å forklare hva det er de snakker om sett på som sære, skumle, ja en dog kansje som farlige.

 

At folk som akkurat har våknet opp og er vitebegjærlige rundt alt det vi ikke blir fortalt snakker om det i hytt og pine kan jeg forstå, men når folk som har gravd i denne materien i årevis ikke forstår at skal man informere de uinnvidde, så må man begynne med saker som folk flest kan kjenne seg igjen i som berører deres daglige liv, og ikke ting som man må ha studert i  lang tid og som er interessant for spesielt interesserte. 

 

Jeg var en av dem som bablet om UFO, Illuminati, new age og gud vet hva av ting som bare får en til å virke som en idiot i folk flest sine øyne som har beina planta godt på bakken, ihvertfall i to år, hvis ikke tre, men så gikk det opp et lys for meg, og jeg forsto at skulle jeg nå grasrota, så måtte jeg endre strategi. Jeg tror ikke det er myndighetene som er den største trusselen mot de som vil forkynne sannheten, men individer innenfor det samfunnet som forsøker å formidle den. Om det er noen som gjør det med vilje vet jeg ikke, men det virker som den strategiske sansen hos flertallet, er ikke-eksisterende. Og nei, dette har ikke med at jeg tror jeg er bedre  enn noen, det jeg forsøker å formidle er, at skal man få folk til å trekke hodene sine opp av sanden, så MÅ vi være strategisk lure. Man kan ta en titt på Pål Steigan sitt arbeide, så vil man se en mann som har forstått hva strategi er.

Når jeg opplyser så retter jeg meg ikke lenger til de som allerede vet hvordan verden er, jeg sikter meg inn mot de som det er mulig å endre oppfatning hos, jeg snakker ikke til koret, til de jeg vet at forstår hva jeg mener og sier, men det er det faktisk veldig mange som gjør, og da blir det en religiøs halleluja stemning som er selvforsterkende, der opplyserne er like mye inne i sin egen lille boble som de de forsøker å vekke.

Hastverk er lastverk

Jeg finner det interessant at det ofte blir manet til at vi må ta raske avgjørelser, vi blir fortalt at det tiden renner ut og at vi ikke kan somle, det haster blir det sagt.

Men hvem er det som står igjen med svarteper etter at slike hastetiltak har blitt satt ut i livet, du og jeg eller den/de som fortalte oss at det hastet ?

Hvis man forstår at det finnes individer blant oss mennesker som er uten samvittighet og som vil gjøre hva som helst for å nå sine mål uansett hva slags lidelser andre måtte gjennomgå og bli rammet av, så vil vi kunne se at disse individene har tenkt langt og lenge over hva disse hastetiltakene vil forårsake, og hvis vi, du og jeg, også får tid til å tenke gjennom hva konsekvensene av disse tiltakene vil kunne bli, så vil vi sannsynligvis kunne forstå hva de samvittighetsløse har planlagt, det er derfor det det er så viktig for dem at deres forslag blir satt ut i livet så fort som mulig slik at vi ikke skal forstå hva slags hensikter de har.

Men det er noe disse samvittighetsløse har tatt med i beregningen som de fleste av oss ikke gjør. De vet nemlig det, at flertallet av oss tror at fordi vi ikke ville ha gjort noe slikt nedrig og ondskapsfullt så vil heller ingen andre være i stand til å gjøre det. Og de vil fortsette med sin utspekulerte planer og onde handlinger til vi forstår det og setter foten ned og sier NEI, nå er det nok.

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Politikerne (herrefolket, vi, den vanlige borger (undermenneske)

 

 

Burde ikke de uføre være merket på en måte slik at vi kan kjenne de igjen når de er ute blant normale folk ? Det burde jo få dovenskapen ut av kroppen deres. Finnes det andre simulanter rundt om i det ganske land tro ? Jeg har en mistanke om at de som ligger i koma er de verste snylterne. Hvis man kaster dem ut i vannet og de begynner å svømme, så er de jo avslørt, synker de, ja så var de i koma allikevel, og da har man jo bare utført aktiv dødshjelp, og så vil staten spare noen penger der også.

 

Nazistene hadde et knep for å avsløre om rullestolbrukere virkelig trengte rullestolene de brukte, de kastet dem ut fra balkonger https://www.youtube.com/watch?v=ckecFWRLdTE, de likte ikke handikappede, da de ikke helt passet til overmenneskeidealet til nazistene. Regjeringen ser ut til å ha en del likheter med nazistene, for det første så støtter de den fascistiske regjeringen i Ukraina

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=r8u1Mf0UOdQ&hc_location=ufi - https://radikalportal.no/2015/05/14/drap-undertrykking-og-mediesensur-av-opposisjonen-i-ukraina-hvorfor-sa-stille-fra-norge/ - http://steigan.no/2014/05/25/kapital-mediemakt-og-tankekontroll/ - http://steigan.no/2015/05/17/porosjenko-hyller-hitlers-partnere-upa-et-eksempel-for-patriotisme/ - http://www.nytid.no/krigshissernes-logner/ - http://steigan.no/2014/10/19/hvor-var-du-under-nazi-massakren-i-odessa/ - 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/communist-party-banned-in-ukraine-by-kiev-court-a6777586.html - https://da.sott.net/article/856-SOTT-EKSKLUSIV-USA-Kanda-Ukraine-hvidvasker-fascismen-CrossTalk - http://steigan.no/2015/12/12/ukrainske-nazister-vil-kjempe-sammen-med-usa-i-syria/ - http://www.jpost.com/Diaspora/Ukrainian-Jews-shocked-after-city-elects-neo-Nazi-mayor-437975 - 

http://steigan.no/2014/05/12/ukraina-og-den-liberale-intelligensiaens-fallitt/ - http://steigan.no/2015/06/19/hvorfor-er-hl-senteret-taust-om-nazismen-i-ukraina/ - https://dninews.com/article/ukraine-presents-nazis-ss-symbols-european-parliament - https://www.nytid.no/nato-kritiseres-for-fordreid-og-uaerlig-dokumentarfilm/, og for det andre så tar de fra de svakeste og gir til de rikeste, og de henger også ut de uføre som snyltere slik som nazistene hang ut jødene:

 

http://www.dagbladet.no/2015/09/07/kultur/meninger/debatt/kronikk/arbeidsliv/40962614/ - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/erna-amp-co-foreslaar-milliard-skattekutt-for-tredje-gang/a/23519446/ - http://https://www.document.no/2009/04/det_korrupte_norge/ - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/nytt-erna-eksempel-om-barnetillegget-gjelder-bare-fire-personer/a/23326950/ - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/statsbudsjettet-2015/ssb-de-rikeste-fem-prosentene-faar-49-prosent-av-skattekuttene/a/23311994/ - https://www.bi.no/forskning/News/Nyhetsarkiv-2006/Privilegier-gir-politikerforakt/ - 

https://www.bi.no/forskning/News/Nyhetsarkiv-2006/Privilegier-gir-politikerforakt/ - http://www.dagbladet.no/2015/04/11/kultur/meninger/leder1/dbmener/offentlighetsloven/38641180/ - http://m.db.no/2015/06/10/kultur/debatt/kronikk/meninger/velferdsstaten/39577211/?www=1 - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/erna-amp-co-foreslaar-milliard-skattekutt-for-tredje-gang/a/23519446/ - http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Norges-nye-okonomiske-overklasse-ser-helst-at-debatten-om-dem-dor--Knut-Olav-Amas-22936b.html - 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Det-regelstyrte-samfunn-176183b.html - http://www.ranablad.no/meninger/leserbrev/lonninger/pa-godt-norsk-kalles-dette-for-gradighet-tyveri-og-en-ukultur-som-regelrett-er-svineri-hos-de-hoytlonte-og-rike/o/5-42-137135 - http://standpunktet.no/2015/12/14/tiltal-forvalterne/ - https://radikalportal.no/2016/01/03/fortellinga-om-en-blabla-regjering/ - 

https://www.nrk.no/ytring/lobbyisme-pa-skattebetalernes-regning-1.12633066 - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stoltenberg-regjeringen/sparkede-og-avgaatte-statssjefer-beholder-superloenn/a/10059411/ - https://www.nrk.no/ytring/flere-politikere-bor-slutte-1.12981142 - http://www.klassekampen.no/article/20160603/ARTICLE/160609988 - http://www.nettavisen.no/na24/gode-lnninger-for-de-norske-topp-politikerne/3423230744.html - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeyre/solberg-lev-for-70-kroner-dagen-eller-jobb/a/10049864/ - http://standpunktet.no/2016/06/08/provosert-over-stortingslonningene/ - 

http://forskning.no/sprak-kommunikasjon-politikk/2009/11/slik-driver-politikere-utenomsnakk - https://www.nrk.no/norge/disse-uttrykkene-bruker-politikerne-mest-1.12414250 - http://www.dagbladet.no/kultur/naeringslivet-er-blitt-sa-bortskjemt-at-de-betrakter-staten-som-en-senil-tante/60140370 - https://www.nrk.no/nordland/_-politikeryrket-er-i-ferd-med-a-bli-fullstendig-profesjonalisert-1.13027426 - http://www.dagbladet.no/kultur/stortingets-broilerfabrikk/60310265 - http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/all-makt-til-den-akademinske-elite-i-denne-sal-1.674261 - 

http://www.dagbladet.no/2012/11/30/magasinet/regjeringen_stoltenberg/ledelse/24621774/ - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skatt/siv-anklages-for-aa-fjerne-20-000-arbeidsplasser/a/23500378/ - http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-vil-sette-sosialklienter-til-snomaking-110949b.html - http://www.dagbladet.no/a/13457938/ - http://sosialdemokraten.no/2014/10/08/frp-og-hoyre-vil-nekte-lavtlonte-sykepenger.html/

https://radikalportal.no/2015/10/13/uforebloffen/ - http://www.dagbladet.no/2012/10/14/kultur/debatt/kronikk/nav/arbeidslinja/23867659/ - https://radikalportal.no/2016/01/07/nav-ma-tilbake-til-tillitssystem/ - https://www.nrk.no/dokumentar/innleide-nav-leger-tjener-seg-rike-1.7817817 - http://www.dagbladet.no/2016/03/29/kultur/meninger/reformpsykose/debatt/kronikk/43625093/ - https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11001311/04-10-2011 - 

http://www.dagbladet.no/2016/04/14/kultur/debatt/meninger/kronikk/dagpenger/43859727/ - https://radikalportal.no/2014/03/01/hvorfor-vi-misunner-de-ufore/ - http://www.klikk.no/kvinneguiden/kommentarer/a-vaere-uforetrygdet-1678695.ece - http://www.itromso.no/meninger/2016/05/21/%C2%ABKan-de-ikke-bare-ta-seg-sammen%C2%BB-12768308.ece - 

http://www.dagbladet.no/2012/03/26/kultur/debatt/debattinnlegg/sosialpolitikk/ufore/20845754/ - http://www.itromso.no/nyheter/2016/09/30/%C2%ABForakten-for-de-svakeste%C2%BB-13576625.ece#.V_GDD153a7d.facebook - http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--NAV-knekker-brukere-166906b.html#.VC7fX6a1scd.facebook - https://www.nrk.no/kultur/kritiserer-nav-systemet-fra-innsida-1.10997596 - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeidsliv/lo-topp-ufoere-og-sosialklienter-faar-svi/a/23311166/

For å orke å være politiker så må man være ressurssterk for å kunne takle en hektisk hverdag, og er man ressurssterk så vet man svært lite om hvordan det virkelig er å ha psykiske eller fysiske plager som kan føre til at man blir eller er ufør. Mange mennesker tror de kan sette seg inn i en slik situasjon fordi de vet noe om det på teoretiske plan, men det er ikke mulig, for skal man virkelig kunne vite noe om hvordan det er å være fysisk eller psykisk syk så må man ha erfart det selv. Man ville aldri innenfor helsevesenet latt en ufaglært få lov til å behandle pasienter eller stille diagnose. Politikerne er ufaglærte som tar seg til rette i hvilket fag det skal være uansett hvor mangelfull deres ekspertise er.

 

Hvis politikerne skal ha en høyere lønn enn gjennomsnittet, så må jo minstekravet være at de beviser at de har fortjent en slik lønn. Dagens politikere viser det motsatte. De har med glans klart å demonstrere at de er de verste korrupte parasittene vi ha sett innenfor norsk politikk noen gang. De er kun ute etter å mele sin egen kake og tjene storfinansen slik at de kan sikre seg en godt lønnet jobb etter endt stortingsperiode som de har blitt lovet fra en eller flere sjefer for kameraderiet de har ytt. Folket og landet de skulle tjene har de ingen respekt for, samtidig som de mener at vi, folket skal ha respekt for deres kriminalitet og hærværk.

Vi kaller dem politikere, men de er jo kriminelle som aldri skulle hatt makt eller ansvar, men et lengre opphold bak lås og slå. I hvilke andre yrker  kan man være så inhabil og gjøre en så dårlig jobb som i politikeryrket uten at man må stå til ansvar for de blemmene man har begått ? Blemmer som andre steder ville blitt kalt ved deres virkelige navn og ikke pakket inn i bomull, nemlig korrupsjon, kameraderi og kriminelle handlinger. 

 

Når du ser at handler blir gjort, ikke ved samtykke, men ved tvang - når du trenger tillatelse av menn som ikke produserer noe som helst for at du skal få lov til å produsere - når du ser at pengene strømmer inn, ikke til de som gjør jobben, men til de som tilbyr tjenester 


- når du ser at menn blir rikere av å spekulere enn ved ved å arbeide, og lovene beskytter dem og ikke deg - når du ser at korrupsjon blir belønnet og ærlighet blir spyttet og tråkket på, da burde du forstå at vi lever i en verden der de få snylter på de mange.

 

Hvis det generelle stemmeberettigede publikum ikke er klar over at det finnes en kategori mennesker som oppfattes som nesten mennesker, som ser ut som oss, som jobber som oss, som finnes i hver rase, enhver kultur, snakker alle språk, men som mangler samvittighet hvordan kan publikum da blokkere dem og hindre dem i å innta hierarkiene og overta dem ? Generell uvitenhet om psykopati kan vise seg å være menneskehetens største trussel som kan oppløse vår sivilisasjon. Vi står som beitende sauer og ser på at politikere og storfinans bruker vår sønner og døtre som kanonføde mot fabrikkerte fiender i fabrikkerte kriger som generer milliarder i overskudd, der de kjemper mot hverandre for at en eller annen psykopat skal stige i gradene og få enda mer makt. 

 

Tenk på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

 

Fram til kunnskapen og bevissthet om psykopati får den oppmerksomheten den fortjener, og blir en del av den generelle kunnskapen om alle mennesker, er det på ingen måte noen som kan endres effektivt over lengre tid. Hvis halvparten av de som kjemper for sannheten, som kjemper for å stoppe krig eller som vil redde jorden ville fokusert sin innsats, tid og penger på å eksponere psykopati, så ville vi fått utrettet mer enn menneskeheten noen gang tidligere har fått utrettet.

 

Først når 75% av menneskeheten med en sunn samvittighet forstår at vi har en flokk med rovdyr blant oss, en gruppe mennesker som lever blant oss, som ser på oss som maktesløse ofre som de kan mishandle og misbruke som de vil for å dekke sine behov, først da vil vi gå til de skritt vi må ta for å stoppe dem og beskytte oss selv. Avvikerne må fjernes fra alle maktposisjoner. Folk må bli gjort oppmerksomme på at slike rovdyr finnes blant oss og hvordan de skal klare og avsløre dem og deres manipulasjoner, slik at de ikke faller som offer for dem.

 

Det virkelige problemet er at kunnskapen om psykopati og hvordan psykopater styrer verden effektivt har blitt skjult. Folk har ikke tilstrekkelig kunnskap som de trenger for å virkelig kunne gjøre en endring fra bunnen og opp. Hvis det er noe som fortjener vår fulle oppmerksomhet så er det psykopati og viten om det, det er det som kan hjelpe menneskeheten ut av mørket og vi må spre informasjon om det til så mange som mulig.  

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres - http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Når de få snylter på de mange

 

Når du ser at handler blir gjort, ikke ved samtykke, men ved tvang - når du trenger tillatelse av menn som ikke produserer noe som helst for at du skal få lov til å produsere - når du ser at pengene strømmer inn, ikke til de som gjør jobben, men til de som tilbyr tjenester 


- når du ser at menn blir rikere av å spekulere enn ved ved å arbeide, og lovene beskytter dem og ikke deg - når du ser at korrupsjon blir belønnet og ærlighet blir spyttet og tråkket på, da burde du forstå at vi lever i en verden der de få snylter på de mange.

Når mennesket blir redusert til en bunke med papirer

NAV -
David Friman

Boken NAV fra innsiden kan kjøpes her - http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=10519339 - Anbefales på det sterkeste

 

Når man kommer innenfor NAV systemet så blir man kartlagt av NAV, det naturlige spørsmålet for meg blir da, burde ikke jeg kartlegge NAV, burde ikke jeg få vite hva slags saksbehandler det er som har min fremtid i sine hender ? Burde ikke jeg få innsikt i hva et slikt menneske har av holdninger, om han eller hun ser på meg som et likesinnet menneske eller om jeg blir sett på som en bunke med papirer som må vekk før endt arbeidsdag ? Hvor mange jobber i yrker der de er helt malplasserte der de gjør mer skade enn nytte ? Noen ganger så får man nesten en mistanke om at systemet er konstruert slik, så man skal bli sliten og trett, så man ikke orker å kjempe, så det å godta blir det eneste valget.

Men man kan ikke slå alle over en kam, det finnes også hjelpsomme og sympatiske ansatte innen for NAV, og det samme gjelder leger. Man har leger som jobber for systemet, som jeg har skrevet om blant annet her - http://olehartattordet.blogg.no/1474571809_dr_skavlan_klager_p_a.html - og her - http://olehartattordet.blogg.no/1444652509_gjr_nav_folk_syke_ell.html - og man har leger som jobber for pasientenes skyld, en slik lege er jeg selv så heldig å være pasient hos, og man kan jo spørre seg om slike empatiske leger er mangelvare. Jeg tror de er i mindretall, men jeg håper jeg tar feil.

Arkiv om NAV sin mentalitet og holdning til folk flest, arkivet er åpent for alle - https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10204611902008508.1073742201.1563436195&type=3

 

Arkivbilder

Bilderesultat for pics of the brave new world

 

"Jeg lever i et samfunn - noe av meg er sett og oppbevart i byråkratenes arkiver. Jeg er et nummer på listen, registrert og kontrollert. Med personnummer og navn. Noe av meg er kodet inn i et datanettverk. Der ved skrankene, fremstår jeg som massemenneske.

 

I en bank eller på en kundeliste fremkalles den offentlige versjonen av meg selv. Kredittverdighet og lånemuligheter avspeiler min offentlige anstendighet. Jeg er holdt under oppsikt. Jeg er homo politicus. Gjennom rutinemessige skjemaer og rapporter til den offentlige sentraladministrasjonen samkjøres opplysninger om min person og mitt liv over datasystemet. Vi blotter oss selv for å oppnå de fordeler velferdsstaten tilbyr oss. Den sosialteknokratiske staten vokter oss fra fødselsøyeblikket til disseksjonsrapporten.

 

Med få unntak overgir vi oss selv til den kollektive omsorgshjerne. Vi blir lært opp til en type passivitet der vårt jeg blir modellert av ekspertisen. Spørsmålene om våre liv, våre drømmer, og det grunnleggende, hvorfor, forstummer og erstattes av de instanser som ser det som sin oppgave å forvalte vår skjebne. Vi lever under den konstante risikoen: At den offentlige versjonen av oss selv blir stående, uimotsagt."

 

Fra boken Myten om det velintegrerte menneske av Ralph Ditlef Kolnes, utgitt av Genesis forlag- Boken kan leses i sin helhet her - http://www.nb.no/nbsok/nb/d3984633bbcf5dbcc0efe1f5ca096c0b?index=4#7

Psykopatens Modus Operandi

The Mask and the Void: Coming Out for Secondary Psychopaths

 

Finn offerets svake punkt - et åpent sår er som en åpen dør og dermed berører man byttets hjerte. Dersom du ikke har noen kompatible sår, vil magefølelsen din simulere det. Dermed er du ikke bare et annet menneske men et speil og ekko:

Ved å simulere forståelse og late som du føler den samme smerten som ditt bytte gjør vil du bryte deg gjennom byttets barrierer og byttet vil ikke avvise deg for det vil være ensbetydende med å avvise han/hennes eget vesen.

Etter du har oppnådd den ønskede tillit, misbruk den så gradvis, bor deg inn i det åpne såret, utvid det, fremmedgjør ditt bytte fra han/henne selv. Riv sjelen ut fra det sprellende kjøttet og kos deg med det til det det ikke er noe igjen, bare et underordnet krypende skall som følger dine minste vink.  Sulten på et nytt offer forkaster du det nåværende, for så å begynne på nytt.

Find the prey`s weak spot, an open wound is like an open door (vulnus porta) - , thus touching its heart. (No need to pretend: Should you have no compatible wound, your instinct will simulate it.)

Thus you are not merely another human, but a mirror and echo: Understanding and feeling the same pain, you achieve closeness, you break trough boundaries, as the prey`s rejection would be tantamount to a rejection of its own being.

Having gained its confidence, abuse it gradually, drill into the wound, widen it, alienate the prey from itself: The desire to tear the soul from the twiching flesh and feast upon it until nothing remains but a subordinate shell. Which you then, hungry for the next sensation, dispose of.

Fra boken The mask and the void som kan kjøpes her https://www.adlibris.com/no/bok/the-mask-and-the-void-coming-out-for-secondary-psychopaths-9781522970125

Dr Skavlan klager på at NAV finansierer oss med AAP, men han sier ikke et ord om støtten han selv får pr pasient fra Staten

Bilderesultat for bilde av jørgen skavland

 

 

Jørgen Skavlan: «Nordmenn er blitt som bortskjemte enebarn»

Han tar pillene fra pasientene og nekter dem sykmelding. - http://www.aftenposten.no/amagasinet/Jorgen-Skavlan-Nordmenn-er-blitt-som-bortskjemte-enebarn-604612b.html

Vi kommer ikke til å dø på sykehjem, men i en jacuzzi finansiert av Nav, sa Jørgen Skavlan under et foredrag på Tyholmen hotell under Arendalsuka skriver Agderposten. Han sier at 90 prosent av dem som oppsøker han, er folk som bare kjenner veldig godt etter.

Er det rart jeg begynner å bli sliten? Vi leger er blitt sosionomer, psykologer og Nav-behandlere. Nordmenn er det mest terapisøkende folket i verden, sa Skavlan i foredraget «Refleksjoner fra et venteværelse».

Forventer Herr Skavlan seg sympati fordi han blir sliten, eller har vi her å gjøre med en bortskjemt sutrete lege ?

Skavlan liker ikke NAV sin finansiering av oss late nordmenn, men han sier ingenting om dette :

"Basistilskuddet per pasient fra kommunen til legen er regulert i avtalen mellom Helse ? og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseforetak (RHF) på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden (Statsavtalen).

Oversikten viser antall pasienter på listene, og danner grunnlaget for utbetalingen av basistilskuddet til legene.

Per capita tilskuddet/basistilskuddet er pr. 1. juli 2016 på 442 kroner pr. pasient pr. år." - https://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/kommunen-og-legetjenesten/basistilskudd-for-fastlegeordningen-i-kommunene

Skavlan har 1850 pasienter på lista si - https://helsenorge.no/min-helse/Bytte-fastlege?fylke=03&kommuner=0301&bydeler=030105,030106&Alder=50-59,60-150. Hver pasient gir et årlig tilskudd på kr 442,- 
kr 442  x 1850 = kr 817 770,-
Hvis vi deler dette på 12 mnd, så blir tilskuddet fra Staten til Skavlan = kr 68 142,- pr mnd

 

Personlig så må jeg si at leger som virker som om de anser sine pasienter som skyldig inntil det motsatte er bevist minner meg om autoritære myndigheter som tilhører inkvisisjonens mørke tid, og når slike leger også får støtte av staten på nesten en million kr i året samtidig som de rakker ned på de som mottar støtte fra NAV, da får jeg en vond smak i munnen.  Å sparke noen som allerede ligger nede imponerer ikke, men det forteller veldig mye om den som sparker.


Takk til Evelyn Kjørstad for inspirasjon til denne bloggen

Ad hominem - nedsettende analogier. 

Av Madsen Pirie

Denne tankefeilen er en sterkt spesialisert form for å argumentere ad hominem. Istedet for å fornærme en person direkte trekker man en analogi i den hensikt å gjøre ham eller henne til latter eller stille vedkommende i et dårlig lys. Motstanderen eller den måten vedkommende opptrer på sammenlignes med noe som man vet vil vekke negative reaksjoner blant tilhørerne eller leserne.

«Andersen har foreslått at vi skal dra ut å seile i helgen, men han vet ikke noe mer om båter enn armensk bandeleder.» (Kansje man ikke behøver å vite så mye om båter for å dra på seiltur, Andersen kan jo lære det. Men poenget her er at sammenligningen trekkes i den hensikt å gjøre ham til latter. Det kunne for så vidt finnes mange armenske bandeledere som var svært dyktige sjøfolk.)

Analogien kan være gyldig om vi betrakter sammenligningen isolert. Den blir mer effektiv, men ikke mindre feilaktig, hvis formålet er å komme med uutforsket tilleggsmateriale for å påvirke vurderingen.

«Om det er så at vitenskapen ikke kjenner helt sikre påstander, har en vitenskapsmann ikke mer sikker kunnskap enn en hottentott som løper rundt i bushen.»
(Dette er for så vidt sant, men hensikten her er å bringe en motstander i forlegenhet, slik at tilhørerne skal bli mer innstilt på å godta mulighetene for sikker kunnskap.)

Denne tankefeilen er en luring fordi den bygger på de assosiasjonene som tilhørerne selv gjør seg ut fra det bildet som fremsettes. Brukeren behøver ikke å si noe som er usant. Han eller hun kan stole på at tilhørernes assosiasjoner fører til den nedsettende virkningen. Nedsettende analogier er en tankefeil fordi de støtter seg til irrelevant materiale som påvirker slutningen.

«Jeg gratulerer min kollega med den nye jobben, men må tilføye at han ikke har mer erfaring på området enn en snørrunge på sin første skoledag.»
(Det kan være sant, men hvem er det som er snørrete ?)

Politikere taler gjerne både nedsettende og i analogier, men det er forbausende få gode eksempler på nedsettende analogier i politikken. For at den virkelig skal treffe godt, må det være noe sant i sammenligningen, samtidig som den virker nedsettende i kraft av assosiasjoner. Under ellers like betingelser er det enklere å fornærme motstanderen med en sammenligning som er usann, enn å være flink til å bruke analogier som også har et snev av sannhet. Svært få har nådd så høyt som Daniel O`Connell i hans karakteristikk av Sir Robert Peel:

«Han har et smil som en sølvplate på en likkiste.»

(Ja , overfladisk sett skinner det, men vi kan ikke la være å tenke på det stive og kalde liket som ligger i kisten.)

Litteratur ? og teaterkritikernes giftfylte penner gir oss langt rikere kilder å øse av når det gjelder nedsettende analogier.

«Han beveget seg nervøst omkring på scenen som en jomfru som ventet på sin Sultan.»

(Og kreperte etter den første natten.)

Nedsettende analogier krever omtanke. Hvis man buser fram uten forberedelse vil man bare bruke utslitte sammenligninger som som ikke lenger har evne til å vekke livaktige forestillinger. Om du beskriver din motstander som en «snerpete lærerinne» eller en «slesk nattklubb-eier», blir det ingen sving på sakene. Slike sammenligninger klarer hvem som helst å frembringe. En omhyggelig forberedt forberedt nedsettende sammenligning derimot kan gjøre enhver motstander til latter.

«Hun lignet en påfugl i alt, - unntatt i skjønnhet.»
Oscar Wilde

Les mer i arkivet » Februar 2017 » Januar 2017 » Desember 2016
Ole John Saga

Ole John Saga

46, Skien

Tre barns far. "Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom." Michel de Montaigne

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits